Władze instytutu

Dyrektor
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 

tel.: 600 431 170
e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

Dyrektor
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

 

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 

tel.: 600 431 170
e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

Radosław Zenderowski urodził się 28 października 1974 roku w Cieszynie (Śląsk). W latach 1994–1999 studiował nauki polityczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína. W roku 2008 obronił rozprawę habilitacyjną (nauki o polityce) w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy pt. Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). Od 2001 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2006 jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W roku 2013 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Głównym przedmiotem jego badań są kwestie narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej (konflikty narodowościowe, tożsamości narodowe, ponadnarodowe itp.). Jest autorem bądź współautorem 12 podręczników i monografii, redaktorem 5 prac zbiorowych oraz autorem ponad 50 artykułów naukowych. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Warszawie. Mieszka w Cieszynie, ma dwoje dzieci – Marcela Cyryla i Aleksandrę Konstancję.

Wicedyrektor
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

dr Piotr Burgoński

 

e-mail: p.burgonski@uksw.edu.pl

Od 2010 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej Instytutu Politologii) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Patriotyzm w Unii Europejskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują rolę idei w polityce, politykę antydyskryminacyjną UE oraz relacje religii i polityki.

Kierownik Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz.

 

e-mail: k.cebul@uksw.edu.pl

K_Cebul

Kierownik Kierunku Europeistyka

dr Urszula Góral

 

e-mail: u.goral@uksw.edu.pl

anonim_kobieta

Kierownik Kierunku Politologia

dr hab. Anna Skolimowska, prof. ucz.

 

e-mail: a.skolimowska@uksw.edu.pl

A_Skolimowska
Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content