Katedra Polityk Publicznych

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

 

 Kierownik Katedry : Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

. e-mail: j.balicki@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Aniela Dylus

Dr hab. Tadeusz Kamiński
Dr hab. Piotr Broda-Wysocki
Dr Łukasz Kaczmarczyk (zastępstwo)
Dr Jan Pol

 

Zakład Polityki Ludnościowej i Migracyjnej

Kierownik Zakładu: Dr Małgorzata Pawlus

—-

 

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Kierownik Zakładu: Dr Krzysztof Cebul

Dr Grzegorz Abgarowicz
Dr Zbigniew Mikołajczyk

 

Katedra Polityk Publicznych posiada trzy Zakłady: Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej, Zakład Polityki Ludnościowej i Migracyjnej oraz Zakład Polityki Bezpieczeństwa.

Pierwszy Zakład tworzony jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki społecznej, polityki gospodarczej i etyki życia gospodarczego oraz pomocy społecznej. Jego pracownicy podejmują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak np.: ewolucja publicznych zadań państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, pojawiania się nowych kwestii społecznych; model społecznej gospodarki rynkowej, wykluczenie i inkluzja społeczna, problematyka ubóstwa, dyskryminacja seniorów; etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność i obywatelskie zadania przedsiębiorstwa (CSR, Corporate Citizenship); kulturowe i religijne uwarunkowania gospodarki; rola podmiotów wyznaniowych w systemie pomocy społecznej. Ponadto w Zakładzie podejmowana jest refleksja naukowa nad współczesnymi nurtami resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i za granicą, modyfikacjami systemów penitencjarnych oraz ich korelacją z pomocą społeczną i pracą socjalną wobec osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne, nad aktywnością i sposobami działania organizacji pozarządowych niosących pomoc i ich wkładu w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejny zakład zajmuje się badaniami naukowymi i prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki rodzinnej i międzynarodowej polityki ludnościowej; praw kobiet; polityki imigracyjnej i azylowej UE; integracji imigrantów z różnych kultur w UE (szczególnie z krajów muzułmańskich); zagadnień humanizacji polityki migracyjnej. Zajmuje się także analizą ruchów feministycznych jako aktorów politycznych; migracją kobiet; polityką emancypacji i analizą działania nowych ruchów społecznych. Ponadto Zakład współpracuje z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją. W ramach tej współpracy realizowane były badania dotyczące pilotażowego projektu: Wewnątrzinstytucjonalny model rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach funkcjonariusz-cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym straży granicznej. Obecnie w ramach współpracy prowadzona jest druga edycja Studiów Podyplomowych Straży Granicznej z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami.

Trzeci, najmłodszy Zakład Polityki Bezpieczeństwa zajmuje się badaniami w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego. Ideą powołania zakładu było stworzenie zespołu, w którym doświadczenie akademickie oraz wiedza pochodząca z badań społecznych w obszarze bezpieczeństwa łączyć się będzie z zawodową praktyką. Stąd w jego gronie znaleźli się zarówno badacze z doświadczeniem w działalności naukowej, jak i badacze łączący aktywność akademicką z pracą w strukturach bezpieczeństwa państwa polskiego. Celem zakładu jest prowadzenie badań nad systemami bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski oraz wykorzystywanie ich w doskonaleniu procesu dydaktycznego na kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Wspomnieć należy także o sukcesach studentów Instytutu Politologii, którzy za swoje prace doktorskie i magisterskie zdobywali nagrody. Wyróżniona została praca doktorska w konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” (2011), zaś kilka prac magisterskich zostało uhonorowanych: drugą nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych RP (2004), pierwszą (2009) i trzecią (2006) nagrodą w Konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, wyróżnieniem (2010) i nagrodą specjalną (2007) w konkursie „Verba Veritatis” Centrum Etyki Biznesu, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy