Katedra Polityk Publicznych

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

 

 Kierownik Katedry : Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

. e-mail: j.balicki@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Dr hab. Piotr Broda-Wysocki (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Aniela Dylus
Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki
Dr hab. Tadeusz Kamiński
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

 

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Dr Krzysztof Cebul (kierownik Zakładu)
Dr Grzegorz Abgarowicz
Dr Zbigniew Mikołajczyk
Dr Jan Pol

 

 

Katedra Polityk Publicznych posiada trzy Zakłady: Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej, Zakład Polityki Ludnościowej i Migracyjnej oraz Zakład Polityki Bezpieczeństwa.

Pierwszy Zakład tworzony jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki społecznej, polityki gospodarczej i etyki życia gospodarczego oraz pomocy społecznej. Jego pracownicy podejmują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak np.: ewolucja publicznych zadań państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, pojawiania się nowych kwestii społecznych; model społecznej gospodarki rynkowej, wykluczenie i inkluzja społeczna, problematyka ubóstwa, dyskryminacja seniorów; etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność i obywatelskie zadania przedsiębiorstwa (CSR, Corporate Citizenship); kulturowe i religijne uwarunkowania gospodarki; rola podmiotów wyznaniowych w systemie pomocy społecznej. Ponadto w Zakładzie podejmowana jest refleksja naukowa nad współczesnymi nurtami resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i za granicą, modyfikacjami systemów penitencjarnych oraz ich korelacją z pomocą społeczną i pracą socjalną wobec osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne, nad aktywnością i sposobami działania organizacji pozarządowych niosących pomoc i ich wkładu w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejny zakład zajmuje się badaniami naukowymi i prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki rodzinnej i międzynarodowej polityki ludnościowej; praw kobiet; polityki imigracyjnej i azylowej UE; integracji imigrantów z różnych kultur w UE (szczególnie z krajów muzułmańskich); zagadnień humanizacji polityki migracyjnej. Zajmuje się także analizą ruchów feministycznych jako aktorów politycznych; migracją kobiet; polityką emancypacji i analizą działania nowych ruchów społecznych. Ponadto Zakład współpracuje z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją. W ramach tej współpracy realizowane były badania dotyczące pilotażowego projektu: Wewnątrzinstytucjonalny model rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach funkcjonariusz-cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym straży granicznej. Obecnie w ramach współpracy prowadzona jest druga edycja Studiów Podyplomowych Straży Granicznej z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami.

Trzeci, najmłodszy Zakład Polityki Bezpieczeństwa zajmuje się badaniami w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego. Ideą powołania zakładu było stworzenie zespołu, w którym doświadczenie akademickie oraz wiedza pochodząca z badań społecznych w obszarze bezpieczeństwa łączyć się będzie z zawodową praktyką. Stąd w jego gronie znaleźli się zarówno badacze z doświadczeniem w działalności naukowej, jak i badacze łączący aktywność akademicką z pracą w strukturach bezpieczeństwa państwa polskiego. Celem zakładu jest prowadzenie badań nad systemami bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski oraz wykorzystywanie ich w doskonaleniu procesu dydaktycznego na kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Wspomnieć należy także o sukcesach studentów Instytutu Politologii, którzy za swoje prace doktorskie i magisterskie zdobywali nagrody. Wyróżniona została praca doktorska w konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” (2011), zaś kilka prac magisterskich zostało uhonorowanych: drugą nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych RP (2004), pierwszą (2009) i trzecią (2006) nagrodą w Konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, wyróżnieniem (2010) i nagrodą specjalną (2007) w konkursie „Verba Veritatis” Centrum Etyki Biznesu, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy