Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ramach poszczególnych Katedr

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2021 – Przywództwo i procesy decyzyjne kobiet w polityce, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Monika Brzezińska.

2021 – Migracje i polityka. Polityzacja imigracji w Polsce w latach 2015-20, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska.

2021 – Znaczenie Inicjatywy Trójmorza i powstałego funduszu inwestycyjnego w strategii małych państw wyszehradzkich: Węgier, Czech i Słowacji, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW.

2021 – Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Piotr Burgoński.

2020-21 – Niemoc w Berlinie. Projekt budowy Ambasady RP w RFN w latach 1989-2019, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW.

2021 – Dlaczego Cieszyn (nie) jest stolicą Europy Środkowej? Idiosynkratyczne mniemania o tożsamości i duchu miasta, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski.

2021 – De facto States in the post-Soviet area, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: mgr Piotr Sieniawski.

2020 – Konflikt – rywalizacja – współpraca w Europie Środkowej w XI-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski.

2020 – Życie społeczno-kulturalne i polityczne Polaków na Bukowinie w kontekście przemian ustrojowych w Rumunii po 1989, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski, członek zespołu badawczego: dr Andrzej Rudowski.

2020 – European Union’s international identity as a discursive battlefield, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW.

2020 – Podatność partii politycznych w Polsce na oddolną kontrolę obywateli realizowaną przy zastosowaniu mechanizmu dostępu do informacji publicznej, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Kazimierz Pawlik.

2020 – Zmiana polityki antydyskryminacyjnej UE w latach 1999-2019. Idee, instytucje, aktorzy, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Piotr Burgoński.

2020 – Konceptualizacja „siły idei” w procesie politycznym, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu MINIATURA 3, kierownik: dr Piotr Burgoński.

 

Katedra Polityk Publicznych

2020 – Udział kościelnych organizacji charytatywnych w realizacji lokalnej polityki społecznej na rzecz rodziny, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW.

2020 – Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”. Dyskurs polityczno-religijny w Polsce w czasie kryzysu migracyjnego w UE, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW.

 

Katedra Polityki Bezpieczeństwa

2020-21 – Polityka bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW.

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

2021 – Teoria Polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki.

2021 – Zderzenie kultur radykalnego oświecenia i humanizmu otwartego na transcendencję. Perspektywa Bededykta XVI bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki.

2016-20 – Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska totalitaryzmu; projekt realizowany przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski.

2020 – Unia Europejska wobec religii, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu badawczego: mgr Urszula Góral, mgr Patrycja Rutkowska.

2020 – Spór o człowieka. Recepcja Nowoczesności w myśli trzech papieży: Jana Paweł II-Benedykt XVI-Franciszek, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW.

2020 – Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w życiu publicznym współczesnej Polski w latach 2015-2018, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW.

2020 – Skromna pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW.

2020 – Zrozumieć stulecie. Carl Schmitt i wiek XX-ty, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW.

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

 2019-21 – Włoska Partia Komunistyczna wobec wydarzeń w Polsce 1980-1989, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 16, kierownik: mgr Bartosz Gromko (streszczenie).

2020 – Parlamenty dwuizbowe w Europie Środkowo-Wschodniej (zagadnienia instytucjonalne i proces legislacyjny), projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Marek Jarentowski.

2020 – Młodzi Polacy – Młodzi Populiści? Uczestnicy Marszów Niepodległości w latach 2018-2019, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Kinga Wojtas.

2020 – Prawicowy zwrot? Między indywidualizmem a wspólnotą, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Katarzyna Walecka.

2020 – „Mali Przywódcy” – kształtowanie się i rozwój przywództwa politycznego wśród dzieci. Metodologia badań, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Monika Brzezińska.

2020 – Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterze, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu MINIATURA 3, kierownik: dr hab. Paweł Matuszewski.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content