Monika Trojanowska-Strzęboszewska

dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: m.strzeboszewska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-3971-8162
Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Studiów Europejskich
Biogram:

Doktor habilitowana nauk politycznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w INPiA. Zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktyczny w UKSW od 2003 r. W latach 2014-2019 kierowała Zakładem Studiów Europejskich. Ponadto wchodzi w skład Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją oraz  Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją, powołanych na UKSW. Członkini PTSE i PESCA.

Absolwentka studiów na kierunku Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Równolegle ukończyła studia na specjalności Studia Europejskie (ścieżka europejska), prowadzonej przez Kolegium Gospodarki Światowej (Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich) w SGH w Warszawie.

W latach 1998-2003 studiowała na studiach doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych, prowadzonej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Rozprawę doktorską zat. Polityka granic Unii Europejskiej. Od Maastricht do Kopenhagi (1992-2002), napisaną pod kierunkiem prof. Joanny Kurczewskiej obroniła w 2010 r. w Instytucie Nauk Politycznych PAN (recenzenci: prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, UW; doc. dr hab. Henryk Szlajfer, ISP PAN). Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

W czerwcu 2020 r. decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, na podstawie osiągnięcia naukowego zat. Granice międzypaństwowe a polityka imigracyjna w warunkach integracji schengeńskiej.

kwestie migracyjne i zarządzanie granicami w Europie

integracja europejska

  • Integracja europejska  – wykład
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – wykład
  • Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE – konwersatorium
  • Teorie integracji europejskiej – konwersatorium
  • Aktualne problemy integracji europejskiej – konwersatorium
  • Granice UE – konwersatorium
  • Seminarium licencjackie (kierunek: bezpieczeństwo)
  • Historia integracji europejskiej – ćwiczenia
  • System Schengen – konwersatorium

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Trojanowska-Strzeboszewska M., Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 318.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne i społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, ss. 236.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2014, ss. 214.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polityzacja imigracji w Polsce – wyzwania koncepcyjne, w: A. Adamczyk, C. Trosiak, Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019, s. 23-36.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Nielegalna czy nieregularna imigracja? Analiza wyzwań definicyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki imigracyjnej UE, „Studia Europejskie” 2020 nr 3, s. 145-164.

Trojanowska-Strzęboszewska M., „Schengen” jako wyzwanie dla teorii integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2018 nr 3, s. 4-31.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę współczesnych granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2018 t. 6 nr 2, s. 83-102.

Trojanowska-Strzęboszewska M., The Impact of the Migration Crisis on the Process of Shaping Goals and Instruments of the EU Immigration Policy, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2018 No. 26, s. 169-190.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Prawo do udziału w wyborach lokalnych jako forma partycypacji politycznej imigrantów. Polska na tle innych krajów europejskich, „Political Preferences. Preferencje polityczne”, 2013 nr 7, s. 95-114.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content