Tadeusz Kamiński

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5491-3639
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Polityk Publicznych
Biogram:

2020 – kierownik Katedry Polityk Publicznych

2016 – kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce

2013-2016 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej” oraz ogólnej oceny dorobku naukowego

2011-2014 – starszy wykładowca, Instytut Politologii UKSW

1999-2011 – adiunkt, Instytut Politologii ATK/UKSW

1999 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy „Antropologiczno-aksjologiczne założenia etyki zawodowej pracownika socjalnego”

1996-1999 – asystent, Instytut Politologii ATK

1994-1996 – Albert-Ludwigs Universität Freiburg i.Br. (Niemcy), studia podyplomowe Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit

1989-1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek: politologia i nauki społeczne, tytuł zawodowy mgr na podstawie rozprawy „Odmowa służby wojskowej jako problem etyczny”

Polityka społeczna; w szczególności analiza funkcjonowania instytucji pomocy społecznej sektora publicznego i pozarządowego. Polityka rodzinna, polityka w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Badanie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, głównie: ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezdomność, bezrobocie. Wielosektorowa polityka społeczna.

Praca socjalna; historia zawodowej i wolontariackiej działalności pomocowej, teoria i metodyka pracy socjalnej. Kształcenie do pracy socjalnej, związki pracy socjalnej z ideologiami politycznymi oraz teoriami i praktyką polityki społecznej, etyka pracownika socjalnego.

Stosunki państwo-Kościół; głównie formalno-prawne uwarunkowania społecznej działalności wspólnot wyznaniowych. Kościoły jako podmioty polityki społecznej. Modele i praktyka relacji między państwem a Kościołem, szczególnie uwarunkowania i doświadczenia współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych. Podmioty wyznaniowe jako organizacje po-żytku publicznego.

Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie; teorie społeczeństwa obywatelskiego, uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych. Miejsce i rola podmiotów wyznaniowych w trzecim sektorze i społeczeństwie obywatelskim, religia a zaangażowanie obywatelskie, relacje pomiędzy organizacjami wyznaniowymi a innymi podmiotami pozarządowymi.

  • Polityka rodzinna
  • System pomocy społecznej
  • Polityka społeczna w programach partii politycznych
  • Dialog społeczny
  • Metodyka pracy socjalnej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2003.

Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.

Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor” 2008 nr 15, s. 7-22.

Polityka Społeczna. Praca socjalna, (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.

Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2020 nr 2, s. 75-92.

Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.

Social Work, Democracy and Human Rights – What Follows from the Dignity of the Human Person?, „Caritas et Veritas” 2015 nr 1, s. 135-143.

Social Workers – Change Agents or System Conservatists, “Praca Socjalna” 2018 Special Issue, s. 235-244.

Sozial-caritative Tätigkeit der Kirche im Rahmen der modernen Sozialhilfesysteme, „Caritas et Veritas“ 2018 nr 1, s. 164-175.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content