Jarosław Drozd

dr hab. Jarosław Drozd, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: j.drozd@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5589-0763
Pełnione funkcje: do 2019 członek Rady Wydziału WNHiS UKSW, od 2020 członek Komisji ds. pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych WSE UKSW
Biogram:

Profesor w UKSW. Doktorat w PISM  (1988), habilitacja na WNS UAM (1999). Doktorant INP UAM, pracownik Politechniki Poznańskiej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stypendysta paryskiego Instytutu Studiów Strategicznych Unii Zachodnioeuropejskiej, Instytutu Badawczego Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Bonn, Heskiej Fundacji Badań nad Pokojem i Konfliktami we Frankfurcie nad Menem,  programu TEMPUS UE, Uniwersytetu w Poczdamie.

Inicjator intensyfikacji kontaktów Instytutu Politologii UKSW ze szkołami wyższymi na Ukrainie i Federacji Rosyjskiej. Współorganizator konferencji naukowych z  Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie  i z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. W istotny sposób przyczynił się do zawarcia przez UKSW umów o dwustronnej współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (2016), Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im I. Franki (2019) i  Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” we Lwowie. (2020).

Ambasador Tytularny, wieloletni pracownik MSZ, Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu i Lwowie. Pogłębianie wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa oraz relacji dwustronnych ułatwiała praca w analitycznych komórkach MSZ: Dep. Badań Strategicznych i Dep. Studiów i Planowania, a także w Dep. Systemów Informacji oraz na placówkach dyplomatycznych w RFN, Austrii, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Autor wielu publikacji nt. stosunków polsko-niemieckichpolityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Najbardziej znaczącymi obszarami aktywności naukowej, z którymi związane są badania oraz aktywność dydaktyczna, są zagadnienia dotyczące teoretycznego i praktycznego wymiaru problematyki stosunków międzynarodowych, w tym kwestie polsko-niemieckich stosunków dwustronnych, polityki wschodniej RP, stosunków dwustronnych z Federacją Rosyjską i Ukrainą, teorii i praktyki dyplomacji. Istotnym obszarem badań są zagadnienia polskiej, regionalnej i europejskiej polityki bezpieczeństwa, w tym szczególnie zagadnienia związane z intensywnie rozwijającą się po 1989 r. polsko-niemiecką współpracą wojskową. Aktualnym obszarem aktywności badawczej są zagadnienia związane z geopolityką, w aspekcie krajowym, europejskim i światowym.

  • Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej
  • Problemy bezpieczeństwa geopolitycznego Polski w XXI wieku
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku
  • Etyka dyplomatyczna i konsularna
  • Bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego
  • Wstęp do dyplomacji
  • Polska polityka wschodnia
  • Otoczenie międzynarodowe Polski
  • Seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Drozd J., Sojusz nadziei. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 r., Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Rafał Marszałek, Warszawa, Toruń,1998, s. 295, ISBN 83-0905514-6-2.

Drozd J., Probleme der militaerischen Sicherheit in den polnisch-deutschen Beziehungen, HSFK-Forschungsbericht, Frankfurt am Main, Februar 1995.

Drozd J., Status militarny obszaru byłej NRD a polska polityka bezpieczeństwa wobec NATO i RFN, Departament Badań Strategicznych – PISM MSZ, Warszawa styczeń 1994.

Drozd J., Plany i projekty statusu militarnego obu państw niemieckich, PISM, Warszawa 1986.

Drozd Ya., Perception of Polish Statements on War Reparation from the Federal Republic of Germany in Russian Elektronic Media (July 2017 – August 2018), Economic and Management. Russian Academic Journal, Saint Petersburg,  No 12 (170) 2019, ISSN 1998 – 1627.

Drozd J., Królewiec jako szczególny problem Środkowej Europy, „Polityka Wschodnia”, nr 1/2000, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2000, ss. 7-34, ISSN 1230-8935.

Drozd J., RFN w poszukiwaniu nowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w polityce bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1(LIV), Warszawa, styczeń-marzec 2001, PFSM, ss.55-74, PL ISSN 0038-853X; także w języku angielskim: Fair Partnership: Germany In Search of New Formula for Cooperation with USA In Security Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, PFSM, Volume 10 No. 1, Warsaw 2001.

Drozd J, Niespokojny rzut oka na Wschód. Migracyjne problemy na granicy polsko-ukraińskiej, (w:) Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2017, ISBN 978-83-8090-314-2.

Drozd J., Ruestungspolitik und Ruestungsoekonomie in Ost-und Mittelosteuropa aus polnischer Sicht, in: Ruestung, Wieviel? Wozu? Wohin?, Calliess J. (Hrsg.), Rehburg-Loccum 1994, ss. 97-110.

Drozd J., Kościuk L., Die polnische Sicherheitspolitik zwischen Ost Und West,  in: Militaerische Neuordnung In Mittel-ost-Europa, Giessmann H-J/Roeding F.S. (hrsg.), Edition Temmen, Bremen 1994, s. 42-63, ISBN 3-86108-230-6.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content