Radosław Zenderowski

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0249-0499
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich; Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Biogram:

Urodzony 28 października 1974 roku w Cieszynie. W 1994 roku ukończył (matura) Technikum Hotelarskie w Wiśle (technik hotelarz), a następnie, do wiosny 1999 roku studiował na kierunku politologii (specjalizacja: Chrześcijańskie Nauki Społeczne) w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Praca magisterska (maj 1999) obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Temat pracy: Redefinicja pojęcia gospodarki narodowej w kontekście rynku globalnego. Uzyskany tytuł zawodowy: magister politologii. Praca doktorska (11 czerwca 2001) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna (12 grudnia 2008) złożona i obroniona w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Temat rozprawy: Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Decyzją Prezydenta RP otrzymał w dniu 9 września 2013 roku tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Profesor zwyczajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (od 2014 r., kierownik katedry); profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej (kierownik katedry od 2009 roku). Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1 października 2001 r.

stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

relacje pomiędzy polityką a religią (zwłaszcza nacjonalizmem i etnicznością a religią)

przemiany funkcji i znaczeń granic i pograniczy w Europie Środkowej (w tym w odniesieniu do miast podzielonych granicami państwowymi)

przemiany polityk etnicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej

dyplomacja publiczna i obywatelska w regionach trans/przy-granicznych

 • Konflikty etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo kulturowe
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Środkowoeuropejskość jako transnarodowa kategoria polityczna i kulturowa
 • Teoria i metodologia badań stosunków międzynarodowych

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, ss. 590. ISBN: 9788370724603.
 2. Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424. ISBN 9788301163440.
 3. Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315. ISBN: 9788322931509.
 4. Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 227. ISBN 9788371519857; Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Tom II: Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 316. ISBN 9788365224453; Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom III: Jesień narodów i jej konsekwencje, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss.198. ISBN 978-838090-166-7 (wersja drukowana), 978-83-8090-167-4 (wersja elektroniczna).
 5. Zenderowski R., Pieńkowski J., Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej. Ujęcie statystyczne 1989-2019, CeDeWu, Warszawa 2020, ss. 162. ISBN 978-83-8102-351-1.
 6. Zenderowski R. (red.), My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Wyd. Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2012, ss. 489. ISBN 978-83-928022-4-2.
 7. Chałupczak H., Zenderowski R., Baluk W. (red.), Ethnic policy in Contemporary East Central European Countries, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2015, ss. 536. ISBN 978-83-7784-645-2.
 8. Szabaciuk A., Wybranowski D., Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 – Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki, Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 414. ISBN 9788380612945; Szabaciuk A., Wybranowski D., Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2 – Afryka i Azja, Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 440. ISBN 9788380612907.
 9. Zenderowski R. (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, ss. 138. ISBN 978-83-8090-548-1.
 10. Cichos K., Sobkowiak J.A., Sadowski R.F., Zbarachewicz B., Zenderowski R., Dziekoński S. (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London 2020, ss. 294. ISBN (el. version): 9781003053620, https://doi.org/10.4324/9781003053620.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content