Tadeusz Kamiński

kaminski

 

  prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński

. kierownik Katedry Polityk Publicznych

. e-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2020 – kierownik Katedry Polityk Publicznych

2013-2016 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej” oraz ogólnej oceny dorobku naukowego

2011-2014 – starszy wykładowca, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1999-2011 – adiunkt, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1999 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy „Antropologiczno-aksjologiczne założenia etyki zawodowej pracownika socjalnego”

1996-1999 – asystent, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1994-1996 – Albert-Ludwigs Universität Freiburg i.Br. (Niemcy), studia podyplomowe Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit

1989-1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek: politologia i nauki społeczne, tytuł zawodowy mgr na podstawie rozprawy „Odmowa służby wojskowej jako problem etyczny”

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Polityka społeczna; w szczególności analiza funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, zarówno sektora publicznego jak i pozarządowego. Polityka rodzinna, polityka w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Badanie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, głównie: ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezdomność, bezrobocie. Wielosektorowa polityka społeczna.

Praca socjalna; historia zawodowej i wolontariackiej działalności pomocowej, teoria i metodyka pracy socjalnej. Kształcenie do pracy socjalnej, związki pracy socjalnej z ideologiami politycznymi oraz teoriami i praktyką polityki społecznej.

Stosunki państwo – Kościół; głównie formalno-prawne uwarunkowania społecznej działalności wspólnot wyznaniowych. Kościoły jako podmioty polityki społecznej. Modele i praktyka relacji między państwem a Kościołem, szczególnie uwarunkowania i doświadczenia współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych. Podmioty wyznaniowe jako organizacje po-żytku publicznego.

Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie; teorie społeczeństwa obywatelskiego, uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych. Miejsce i rola podmiotów wyznaniowych w trzecim sektorze i społeczeństwie obywatelskim, religia a zaangażowanie obywatelskie, relacje pomiędzy organizacjami wyznaniowymi a innymi podmiotami pozarządowymi.

Etyka zawodowa; cele, funkcje, uzasadnienia. Kodeksy etyki zawodowej. Normy etyczne i ich realizacja w zawodach zaufania publicznego: etyka nauczyciela, lekarza, polityka, pracownika socjalnego.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Polityka rodzinna
 • System pomocy społecznej
 • Polityka społeczna w programach partii politycznych
 • Dialog społeczny
 • Teorie pracy socjalnej
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Historia pracy socjalnej

 

PUBLIKACJE

Monografie:

 • Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 • Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.
 • Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2003.

 

Prace pod redakcją:

 • Polityka Społeczna. Praca socjalna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
 • Przemoc, „Roczniki Naukowe Caritas” 2007.
 • Starość, „Roczniki Naukowe Caritas” 2006.
 • Rodzina, dziecko, „Roczniki Naukowe Caritas” 2004/2005.
 • Niepełnosprawność, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003.
 • Bezrobocie, „Roczniki Naukowe Caritas” 2002.
 • Wolontariat, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001.
 • Caritas Christi Urget Nos, „Roczniki Naukowe Caritas” 2000.
 • Marginalizacja, „Roczniki Naukowe Caritas” 1999.
 • Ubóstwo, „Roczniki Naukowe Caritas” 1998.
 • Bezdomność, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997.

 

Rozdziały w monografiach:

 • Praca socjalna w związku z religią, Kościołami, wspólnotami wiary, [w:] K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 230-243.
 • Polska polityka rodzinna na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.), Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, s. 213-226.
 • Caritas – idea i instytucja w państwie opiekuńczym, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 571-581.
 • Faith-based organisations jako aktorzy społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy władz publicznych, [w:] M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 515-527.
 • Ruch Equipes Notre-Dame w służbie małżeństwu i rodzinie, [w:] M. Marczewski i in. (red.), Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, tom 3: Wychowanie do rodziny, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 843-860.
 • Niemiecka polityka rodzinna wobec współczesnych przemian, [w:] E. Grudziewska, M. Mikołajczyk (red.), Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018, s. 98-109.
 • A Karitász a lengyel szociális rendszerben – politikai és jogi keretek, [w:] A béke gondolata Ábrahám örököseinél, ed. Barna Attila, Borbándi Erik, META-95 Bt., Debrecen 2017, s. 66-72.
 • Ekskluzja i inkluzja z perspektywy polityki społecznej, [w:] M. Orłowska, B. Marzec, Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza -terapia- profilaktyka, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa Górnicza 2017, s. 19-30.
 • Poza instytucją pomocy społecznej – uzupełniające i alternatywne obszary realizacji pracy socjalnej w Polsce, [w:] B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017, s. 103-121.
 • Rodzina jako adresat polityki społecznej. Jak daleko może posunąć się państwo? [w:] B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 13-23.
 • Praca socjalna i działalność charytatywna – wspólna droga do człowieka w potrzebie, [w:] M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017, s. 71-83.
 • Faith-Based Organizations w perspektywie wielosektorowej polityki społecznej, [w:] A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016, s. 187-200.
 • Jak to robią inni? System wspierania seniorów w Szwajcarii, [w:] P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M.Pawlus (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 247-261.
 • Pieniądze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych, [w:] J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 131-144.
 • Problem funkcjonalności ubóstwa w świecie (neo)liberalnym, [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności 2, Kontrast, Warszawa 2016, s. 245-257.
 • Liberalizm społeczny vs neoliberalizm – spór o państwo opiekuńcze, [w:] Ł. Dulęba, J. Wiśniewski (red.), Liberalizm i teoria polityczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 63-74.
 • Etyczne aspekty pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy, [w:] M. Orłowska, M. Gościniewicz, G. Pisarczyk (red.), (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2015, s. 137-154.
 • Nierówności społeczne w państwie opiekuńczym, [w:] A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 295-307.
 • Etyka zawodowa: czym jest i czemu ma służyć?, [w:] H. Skorowski (red.), Świat i jego problemy, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa 2015, s. 199-206.
 • Cooperation Between the State and Churches in the Provision of Social Assistance in Poland, [w:] I. Pešatová, B Szluz, P. Walawender, (red.), Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving, Univerzita J. E. Purkynje v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2015, s. 16-24.
 • Polityzacja przemocy domowej na przykładzie debat sejmowych w latach 2005-2015, [w:] K. Bielawski, J. Ślęzak, M. Żejmo (red.), W kręgu zjawisk patologii kulturowej współczesnego świata, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2015, s. 101-111.
 • Wolność i wykluczenie – aporie neoliberalnego porządku społecznego, [w:] B. Szluz (red.), Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD, Spišská Nová Ves 2015, s. 11-20.
 • Rodzina jako wartość w pracy socjalnej – oczywistość i niejednoznaczność, [w:] T. Biernat, J.A. Malinowski, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2015, s. 49-59.
 • Problem godności w pomocy społecznej, [w:] A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 145-154.
 • Wyznaniowe podmioty ekonomii społecznej – podstawy działania i przykłady dobrych praktyk, [w:] E. Trafiałek (red.). Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość. Zmiana. Rozwój. Polityka socjalna, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2014, s. 292-304.
 • Nowe możliwości – nowe zagrożenia. Caritas wobec zmieniających się warunków działania, [w:] D.J. Pol (red.), Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Wyd. Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 123-142.
 • Religia a społeczeństwo obywatelskie, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 284-301.
 • Prawo człowieka do pomocy społecznej – założenia i kontrowersje, [w:] A. Wysocki (red.), Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 169-182.
 • Badanie etycznych aspektów pracy socjalnej – wyzwania teoretyczne i praktyczne, [w:] M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, ANWI, Gdańsk 2014, 107-120.
 • Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 299-311.
 • Kościelne NGO’s jako podmioty aktywnej polityki społecznej w Polsce, [w:] K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012, 143-157.
 • Caritas w działalności pożytku publicznego: szanse i zagrożenia, [w:] P. Grzanka (red.), 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 97-109.
 • Podmioty wyznaniowe w polskim trzecim sektorze – status formalny i faktyczna działalność, [w:] T. Zbyrad, B. Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 183-197.
 • Możliwości realizacji zadań pomocy społecznej przez sektor pozarządowy w Polsce, (w:) P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 161-172.
 • O nieoczywistości oczywistych związków politologii, polityki społecznej i pracy socjalnej, [w:] T. Kamiński (red.), Polityka Społeczna. Praca socjalna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 7-15.
 • Kościół Katolicki w PRL jako przestrzeń alternatywnej aktywności obywatelskiej, (w:) W. Polak i in. (red.), Kościół w obliczu totalitaryzmów, Oficyna Wydawnicza FINN, Gdańsk-Toruń 2010, s. 774-784.
 • Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce, (w:) A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Impuls, Kraków 2010, s. 113-122.
 • Uzawodowienie polskiej armii: Od obywatelskiego obowiązku do atrakcyjnej alternatywy na rynku pracy, (w:) M. Baran-Wojtachnio i in. (red.), Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 127-143.
 • Etyczne wyzwania pracy socjalnej w Polsce, (w:) J. Stala (red.), Przestrzenie pracy socjalnej, Biblos, Tarnów 2010, s. 75-88.
 • Etos służby – obowiązek czy heroizm?, (w:) L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior (red.), Wartości społeczne w służbie publicznej, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 201-220.
 • Etyczne aspekty strajku nauczycieli, (w:) A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, NOMOS, Kraków 2009, s. 134-141.
 • Caritas jako specyficzny podmiot pomocy społecznej – parę uwag na marginesie encykliki „Deus Caritas Est” Benedykta XVI, (w:) H. Pompey, J. Doležel (red.), Mezinárodni konferenze: Deus Caritas Est. Cirkev jako společenstvi lásky ve službě trpicimu člověku – Charitni idea a hodnotová orientace v zemich transformace. Dokumentace a zhodnoceni, Cyrilometodějska Teologicka Fakulta Univerzity Palackěho, Olomouc 2008, s. 98-101.
 • Domy pomocy społecznej w procesie przemian, (w:) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 285-300.
 • Kształcenie do pracy socjalnej na poziomie licencjackim – z doświadczeń Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, (w:) B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 43-50.
 • O pożytku z wykluczonych – parę prowokacyjnych uwag politologa, (w:) K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna – obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 298-306.
 • Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menedżer problemów?, (w:) K. Piątek i A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Akapit, Toruń 2007, s. 455-465.
 • Wybrane czynniki strukturalne sprzyjające przemocy w szkole, (w:) W. Walc (red.), Konteksty społeczno-kulturowe, tom II: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 92-98.
 • Interdyscyplinarność pracy socjalnej i jej konsekwencje metodologiczne, (w:) Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 67-74.
 • Wolontariat w pomocy społecznej: sprzymierzeniec czy konkurent?, (w:) Z. Frączek i B. Szluz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 132-142.
 • Bezrobocie jako wyzwanie dla pracy socjalnej, (w:) Społeczność lokalna, podmiotowość osoby ludzkiej i godność pracy, Materiały z konferencji naukowej, Stowarzyszenie RIS „Praca”, Warszawa 2006, s. 30-39.
 • Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy, (w:) J. Kędzior i A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, s. 11-27.
 • Streetwork: praca socjalna z marginesem czy margines pracy socjalnej, (w:) J. Krzyszkowski i K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Centrum AV, Częstochowa 2006, s. 127-131.
 • Pompey Heinrich, (w:) R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej, TN KUL, Lublin 2006, s. 647-648.
 • Instytucje kościelne w polskim systemie pomocy społecznej, (w:) B. Kromolicka (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Akapit, Toruń 2005, s. 111-121.
 • Organizacja posługi charytatywnej w diecezji, (w:) Dobroczynna posługa Kościoła, red. M. Marczewski, Polihymnia, Lublin 2005, s. 121-128.
 • Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w poszukiwaniu modelu relacji, (w:) J. Krzyszkowski, R. Majer (red.), Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2004, s. 21-28.
 • Podstawy diakonii charytatywnej we wspólnotach parafialnych, (w:) W. Łazewski, H. Pompey, H. Skorowski (red.) Caritas Christi Urget Nos, Pro Caritate, Warszawa 2000, s. 157-164.
 • Etyczne aspekty pracy socjalnej, (w:) H. Skorowski, J. Koral (red.), Caritas – zawód czy powołanie, , Societas, Warszawa 1996, s. 77-85.

 

Artykuły i recenzje w czasopismach naukowych:

 • Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2020 nr 2, s. 75-92.
 • Godność osoby jako wartość w pracy socjalnej – wyzwania dla kształcenia, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2019 nr 4, s. 253–262.
 • Social Workers – Change Agents or System Conservatists, “Praca Socjalna” 2018 Special Issue, s. 235-244.
 • Sozial-caritative Tätigkeit der Kirche im Rahmen der modernen Sozialhilfesysteme, „Caritas et Veritas“ 2018 nr 1, s. 164-175.
 • Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec, „Nurt SVD” 2017, nr 2, s. 354-370.
 • Pracownicy socjalni – agenci zmiany czy konserwatorzy systemu?, „Praca Socjalna” 2017, nr 3, s. 29-38.
 • Między wołaniem o pomoc a manipulacją. Bezdomni i żebracy jako (społeczny) wyrzut sumienia, „Ateneum Kapłańskie” 2017, z. 2(651), s. 264-274.
 • Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.
 • Social Work, Democracy and Human Rights – What Follows from the Dignity of the Human Person?, „Caritas et Veritas” 2015 nr 1, s. 135-143.
 • W kierunku globalnej solidarności. Franza Kamphausa wizja polityki rozwoju, „Studia Bobolanum” 2015 nr 2, s. 93-104.
 • Kościelny trzeci sektor i jego specyfika, „Trzeci Sektor” 2015 nr 1 (34), s. 27-35.
 • O ideologii równych szans edukacyjnych, „Kwartalnik Edukacyjny” 2012 nr 1-2, s. 3-13.
 • rec. S. Burdziej: Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, NOMOS, Kraków 2009, ss. 192, „Athenaeum” 2012 vol. 36, s. 322-327.
 • Wolontariat służebny na przykładzie Caritasu w Polsce, „Trzeci Sektor” 2011 nr 23, s. 15-23.
 • Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe, „Caritas et Veritas” 2011 nr 1, s. 14-20.
 • Dobroczynność w dobie kryzysu (R. Nowaczewska, Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937), „Trzeci Sektor” 2010 nr 22, s. 93-97.
 • Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor” 2008 nr 15, s. 7-22.
 • Elementarz dla Trzeciego Sektora (Projekt „Wiedza i doświadczenie”, seria publikacji szkoleniowo-doradczych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce),„Trzeci Sektor” 2006, nr 8, s. 115-123.
 • Kształcenie pracowników socjalnych na kierunku politologii, „Roczniki Naukowe Caritas” 2006, t. 10, s. 158-163.
 • Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce wobec wyzwań europejskich, „Roczniki Naukowe Caritas” VIII/IX (2004/2005), s. 113-126.
 • O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, „Seminare” 2004 nr 20, s. 295-304.
 • Pierwszeństwo ubogich w Kościele, „Znaki Nowych Czasów” 2003 nr 3, s. 33-36.
 • Osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003, s. 71-78.
 • rec. H. Palska, Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2002, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003, s. 142-145.
 • Bezrobocie jako rzeczywistość przeżywana. Bezrobotni-bezużyteczni-zmarginalizowani, „Roczniki Naukowe Caritas” 2002, s. 95-104.
 • Wolontariat w placówkach pomocy instytucjonalnej, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, s. 99-108.
 • rec. R. Borowski, D. Wysocki, Placówki-Opiekuńczo Wychowawcze, Płock 2001, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, s. 136-137.
 • Etyczne implikacje społecznego mandatu pracownika socjalnego, „Polityka Społeczna” 2000 nr 8, s. 2-5.
 • Praca socjalna jako działalność zawodowa, „Seminare” 2000, nr 16, s. 431-448.
 • O ewolucji pomocy potrzebującym. Przyczynek do dziejów pracy socjalnej i charytatywnej, „Studia Gdańskie” 2000 t. XIII, s. 251-263.
 • Na marginesie społeczeństwa konsumpcyjnego: ekskluzja rzeczywista czy pozorna?, „Roczniki Naukowe Caritas” 1999, s. 35-46.
 • Caritas i jej tożsamość, „Saeculum Christianum” 1999 nr 2, s. 199-208.
 • „Skandal” ubóstwa u schyłku dwudziestego wieku, „Seminare” 1999 nr 15, s. 183-195.
 • Ubóstwo – definicje, przyczyny i pomiar zjawiska, „Roczniki Naukowe Caritas” 1998, s. 11-29.
 • rec. J. Radwan-Pragłowski i K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa 1996 (rec.) „Roczniki Naukowe Caritas” 1998, s. 162-166.
 • Obowiązek służby wojskowej w świetle nauczania Kościoła, „Collectanea Theologica” 1998 nr 4, s. 55-68.
 • rec. C. Breuer, Mensch von Anfang an. Fragen der Gentechnologie Und der Bioethik, Köln 1995, „Seminare” 1997 nr 13, s. 333-334.
 • Wokół pojęcia bezdomności, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, s. 14-28.
 • rec. F. Woronowski, Parafia – Caritas i jej wpływ na przyszłość cywilizacji, Łomża 1995, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, s. 175-178.
 • Bezdomność – wyzwanie dla Kościoła i państwa, „Saeculum Christianum” 1997 nr 2, s. 183-193.
 • Caritas – zawód czy powołanie?, „Polityka Społeczna” 1997 nr 5-6, s. 35-36.
 • Parafia wobec problemów społecznych, „Chrześcijanin w Świecie” 1997 nr 2, s. 96-111.
 • Instytut Wiedzy Charytatywnej we Freiburgu. Tradycja i dzień dzisiejszy,„Saeculum Christianum” 1996 nr 1, s. 195-206 (wsp. J. Koral).
 • rec. Kościół w Polsce wobec potrzebujących, red. M. Chmielewski, Lublin 1994, „Saeculum Christianum” 1996 nr 1, s. 243-245.

 

PROJEKTY BADAWCZE

W ramach działalności statutowej WNHiS:

 • Neoliberalne koncepcje polityki społecznej – Reforma czy demontaż welfare state? (2014).
 • Udział podmiotów wyznaniowych w polskim systemie pomocy społecznej (2009).
 • Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej prowadzonych przez Kościół Katolicki w Polsce (2007).
 • Udział sektora pozarządowego w realizacji zadań pomocy społecznej (2006).
 • Domy pomocy społecznej w procesie przemian (2005).
 • Praca socjalna i pomoc społeczna w jednoczącej się Europie – wyzwania dla Polski (2004).
 • Etyczne aspekty służby społecznej (2003).
 • Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w krajach Unii Europejskiej i kandydujących (2002).

 

FUNKCJE

 • od 2013 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie
 • 2012-2013 – Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie
 • 2002-2009 – Kierownik Zaocznego Studium Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – członek (od 2009 roku).
 • International Political Science Association – członek (od 2009 roku).
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek (od 2008 roku). Sekretarz Sekcji Pracy Socjalnej PTS od 15.12.2014.
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej – członek (od 2004 roku). Członek Zarządu PSSPS od 10.2011.
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – członek (od 2011 roku).

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy