Tadeusz Kamiński

kaminski

 

  prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński

. kierownik Katedry Polityk Publicznych

. e-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2020 – kierownik Katedry Polityk Publicznych

2013-2016 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej” oraz ogólnej oceny dorobku naukowego

2011-2014 – starszy wykładowca, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1999-2011 – adiunkt, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1999 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy „Antropologiczno-aksjologiczne założenia etyki zawodowej pracownika socjalnego”

1996-1999 – asystent, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1994-1996 – Albert-Ludwigs Universität Freiburg i.Br. (Niemcy), studia podyplomowe Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit

1989-1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek: politologia i nauki społeczne, tytuł zawodowy mgr na podstawie rozprawy „Odmowa służby wojskowej jako problem etyczny”

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Polityka społeczna; w szczególności analiza funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, zarówno sektora publicznego jak i pozarządowego. Polityka rodzinna, polityka w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Badanie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, głównie: ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezdomność, bezrobocie. Wielosektorowa polityka społeczna.

Praca socjalna; historia zawodowej i wolontariackiej działalności pomocowej, teoria i metodyka pracy socjalnej. Kształcenie do pracy socjalnej, związki pracy socjalnej z ideologiami politycznymi oraz teoriami i praktyką polityki społecznej.

Stosunki państwo – Kościół; głównie formalno-prawne uwarunkowania społecznej działalności wspólnot wyznaniowych. Kościoły jako podmioty polityki społecznej. Modele i praktyka relacji między państwem a Kościołem, szczególnie uwarunkowania i doświadczenia współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych. Podmioty wyznaniowe jako organizacje po-żytku publicznego.

Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie; teorie społeczeństwa obywatelskiego, uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych. Miejsce i rola podmiotów wyznaniowych w trzecim sektorze i społeczeństwie obywatelskim, religia a zaangażowanie obywatelskie, relacje pomiędzy organizacjami wyznaniowymi a innymi podmiotami pozarządowymi.

Etyka zawodowa; cele, funkcje, uzasadnienia. Kodeksy etyki zawodowej. Normy etyczne i ich realizacja w zawodach zaufania publicznego: etyka nauczyciela, lekarza, polityka, pracownika socjalnego.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Polityka rodzinna
 • System pomocy społecznej
 • Polityka społeczna w programach partii politycznych
 • Dialog społeczny
 • Teorie pracy socjalnej
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Historia pracy socjalnej

 

PUBLIKACJE

Monografie:

 • Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 371.
 • Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, ss. 136.
 • Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2003, ss. 132.

 

Prace pod redakcją:

 • Kamiński T. (red.), Polityka Społeczna. Praca socjalna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 248.
 • Kamiński T. (red.), Przemoc, „Roczniki Naukowe Caritas” 2007.
 • Kamiński T. (red.), Starość, „Roczniki Naukowe Caritas” 2006.
 • Kamiński T. (red.), Rodzina, dziecko, „Roczniki Naukowe Caritas” 2004/2005.
 • Kamiński T. (red.), Niepełnosprawność, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003.
 • Kamiński T. (red.), Bezrobocie, „Roczniki Naukowe Caritas” 2002.
 • Kamiński T. (red.), Wolontariat, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001.
 • Kamiński T. (red.), Caritas Christi Urget Nos, „Roczniki Naukowe Caritas” 2000.
 • Kamiński T. (red.), Marginalizacja, „Roczniki Naukowe Caritas” 1999.
 • Kamiński T. (red.), Ubóstwo, „Roczniki Naukowe Caritas” 1998.
 • Kamiński T. (red.), Bezdomność, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

 • Kamiński T., Etyczne aspekty pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy, [w:] M. Orłowska, M. Gościniewicz, G. Pisarczyk (red.), (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2015, s. 137-154.
 • Kamiński T., Nierówności społeczne w państwie opiekuńczym, [w:] A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 295-307.
 • Kamiński T., Wyznaniowe podmioty ekonomii społecznej – podstawy działania i przykłady dobrych praktyk, [w:] E. Trafiałek (red.). Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość. Zmiana. Rozwój. Polityka socjalna, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2014, s. 292-304.
 • Kamiński T., Nowe możliwości – nowe zagrożenia. Caritas wobec zmieniających się warunków działania, [w:] D.J. Pol (red.), Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Wyd. Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 123-142.
 • Kamiński T., Religia a społeczeństwo obywatelskie, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 284-301.
 • Kamiński T., Prawo człowieka do pomocy społecznej – założenia i kontrowersje, [w:] A. Wysocki (red.), Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 169-182.
 • Kamiński T., Praca socjalna i pracownicy socjalni w kościelnych organizacjach pozarządowych, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 299-311.
 • Kamiński T., Kościelne NGO’s jako podmioty aktywnej polityki społecznej w Polsce, [w:] K. Wódz, K. Faliszek, A. Kar- wacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012,   s. 143-157.
 • Kamiński T., Caritas w działalności pożytku publicznego: szanse i zagrożenia, [w:] P. Grzanka (red.), 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 97-109.
 • Kamiński T., Podmioty wyznaniowe w polskim trzecim sektorze – status formalny i faktyczna działalność, [w:] T. Zbyrad, B. Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 183-197.
 • Kamiński T., Możliwości realizacji zadań pomocy społecznej przez sektor pozarządowy w Polsce, (w:) P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 161-172.
 • Kamiński T., O nieoczywistości oczywistych związków politologii, polityki społecznej i pracy socjalnej, [w:]   T. Kamiński (red.), Polityka Społeczna. Praca socjalna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 7-15.
 • Kamiński T., Kościół Katolicki w PRL jako przestrzeń alternatywnej aktywności obywatelskiej, (w:) W. Polak i in. (red.), Kościół w obliczu totalitaryzmów, Oficyna Wydawnicza FINN, Gdańsk-Toruń 2010, s. 774-784.
 • Kamiński T., Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce, (w:) A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Impuls, Kraków 2010, s. 113-122.
 • Kamiński T., Uzawodowienie polskiej armii: Od obywatelskiego obowiązku do atrakcyjnej alternatywy na rynku pracy, (w:) M. Baran-Wojtachnio i in. (red.), Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 127-143.
 • Kamiński T., Etyczne wyzwania pracy socjalnej w Polsce, (w:) J. Stala (red.), Przestrzenie pracy socjalnej, Biblos, Tarnów 2010, s. 75-88.
 • Kamiński T., Etos służby – obowiązek czy heroizm?, (w:) L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior (red.), Wartości społeczne w służbie publicznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 201-220.
 • Kamiński T., Etyczne aspekty strajku nauczycieli, (w:) A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, NOMOS, Kraków 2009, s. 134-141.
 • Kamiński T., Caritas jako specyficzny podmiot pomocy społecznej – parę uwag na marginesie encykliki „Deus Caritas Est” Benedykta XVI, (w:) H. Pompey, J. Doležel (red.), Mezinárodni konferenze: Deus Caritas Est. Cirkev jako společenstvi lásky ve službě trpicimu člověku – Charitni idea a hodnotová orientace v zemich transformace. Dokumentace a zhodnoceni, Cyrilometodějska Teologicka Fakulta Univerzity Palackěho, Olomouc 2008, s. 98-101.
 • Kamiński T., Domy pomocy społecznej w procesie przemian, (w:) W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (red.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 285-300.
 • Kamiński T., Kształcenie do pracy socjalnej na poziomie licencjackim – z doświadczeń Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, (w:) B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 43-50.
 • Kamiński T., O pożytku z wykluczonych – parę prowokacyjnych uwag politologa, (w:) K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna – obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 298-306.
 • Kamiński T., Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menedżer problemów?, (w:) K. Piątek i A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Akapit, Toruń 2007, s. 455-465.
 • Kamiński T., Wybrane czynniki strukturalne sprzyjające przemocy w szkole, (w:) W. Walc (red.), Konteksty społeczno-kulturowe, tom II: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 92-98.
 • Kamiński T., Interdyscyplinarność pracy socjalnej i jej konsekwencje metodologiczne, (w:) Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 67-74.
 • Kamiński T., Wolontariat w pomocy społecznej: sprzymierzeniec czy konkurent?, (w:) Z. Frączek i B. Szluz (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 132-142.
 • Kamiński T., Bezrobocie jako wyzwanie dla pracy socjalnej, (w:) Społeczność lokalna, podmiotowość osoby ludzkiej i godność pracy, Materiały z konferencji naukowej, Stowarzyszenie RIS „Praca”, Warszawa 2006, s. 30-39.
 • Kamiński T., Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy, (w:) J. Kędzior i A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, s. 11-27.
 • Kamiński T., Streetwork: praca socjalna z marginesem czy margines pracy socjalnej, (w:) J. Krzyszkowski i K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Centrum AV, Częstochowa 2006, s. 127-131.
 • Kamiński T., Pompey Heinrich, (w:) R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej, TN KUL, Lublin 2006, s. 647-648.
 • Kamiński T., Instytucje kościelne w polskim systemie pomocy społecznej, (w:) B. Kromolicka (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Akapit, Toruń 2005, s. 111-121.
 • Kamiński T., Organizacja charytatywnej posługi w diecezji, (w:) Dobroczynna posługa Kościoła, red. M. Marczewski, Polihymnia, Lublin 2005, s. 121-128.
 • Kamiński T., Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w poszukiwaniu modelu relacji, (w:) J. Krzyszkowski, R. Majer (red.), Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2004, s. 21-28.
 • Kamiński T., Podstawy diakonii charytatywnej we wspólnotach parafialnych, (w:) W. Łazewski, H. Pompey, H. Skorowski (red.) Caritas Christi Urget Nos, Pro Caritate, Warszawa 2000, s. 157-164.

 

Artykuły i recenzje w czasopismach:

 • Kamiński T., Kościelny trzeci sektor i jego specyfika, „Trzeci Sektor” 2015 nr 1 (34), s. 27-35.
 • Kamiński T., O ideologii równych szans edukacyjnych, „Kwartalnik Edukacyjny” 2012 nr 1-2, s. 3-13.
 • Kamiński T., rec. S. Burdziej: Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, NOMOS, Kraków 2009, ss. 192, „Athenaeum” 2012 vol. 36, s. 322-327.
 • Kamiński T., Wolontariat służebny na przykładzie Caritasu w Polsce, „Trzeci Sektor” 2011 nr 23, s. 15-23.
 • Kamiński T., Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe, „Caritas et Veritas” 2011 nr 1, s. 14-20.
 • Kamiński T., Dobroczynność w dobie kryzysu (R. Nowaczewska, Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937), „Trzeci Sektor” 2010 nr 22, s. 93-97.
 • Kamiński T., Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor” 2008 nr 15, s. 7-22.
 • Kamiński T., Elementarz dla Trzeciego Sektora (Projekt „Wiedza i doświadczenie”, seria publikacji szkoleniowo-doradczych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), „Trzeci Sektor” 2006, nr 8, s. 115-123.
 • Kamiński T., Kształcenie pracowników socjalnych na kierunku politologii, „Roczniki Naukowe Caritas” 2006, t. 10, s. 158-163.
 • Kamiński T., Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce wobec wyzwań europejskich, „Roczniki Naukowe Caritas” VIII/IX (2004/2005), s. 113-126.
 • Kamiński T., O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, „Seminare” 2004 nr 20, s. 295-304.
 • Kamiński T., Pierwszeństwo ubogich w Kościele, „Znaki Nowych Czasów” 2003 nr 3, s. 33-36.
 • Kamiński T., Osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003, s. 71-78.
 • Kamiński T., rec. Palska, Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2002, „Roczniki Naukowe Caritas” 2003, s. 142-145.
 • Kamiński T., Bezrobocie jako rzeczywistość przeżywana. Bezrobotni-bezużyteczni-zmarginalizowani, „Roczniki Naukowe Caritas” 2002, s. 95-104.
 • Kamiński T., Wolontariat w placówkach pomocy instytucjonalnej, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, s. 99-108.
 • Kamiński T., rec. Borowski, D. Wysocki, Placówki-Opiekuńczo Wychowawcze, Płock 2001, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, s. 136-137.
 • Kamiński T., Etyczne implikacje społecznego mandatu pracownika socjalnego, „Polityka Społeczna” 2000 nr 8, s. 2-5.
 • Kamiński T., Praca socjalna jako działalność zawodowa, „Seminare” 2000, nr 16, s. 431-448.
 • Kamiński T., O ewolucji pomocy potrzebującym. Przyczynek do dziejów pracy socjalnej i charytatywnej, „Studia Gdańskie” 2000 t. XIII, s. 251-263.
 • Kamiński T., Na marginesie społeczeństwa konsumpcyjnego: ekskluzja rzeczywista czy pozorna?, „Roczniki Naukowe Caritas” 1999, s. 35-46.
 • Kamiński T., Caritas i jej tożsamość, „Saeculum Christianum” 1999 nr 2, s. 199-208.
 • Kamiński T., „Skandal” ubóstwa u schyłku dwudziestego wieku, „Seminare” 1999 nr 15, s. 183-195.
 • Kamiński T., Ubóstwo – definicje, przyczyny i pomiar zjawiska, „Roczniki Naukowe Caritas” 1998, s. 11-29.
 • Kamiński T., rec. Radwan-Pragłowski i K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa 1996 (rec.) „Roczniki Naukowe Caritas” 1998, s. 162-166.
 • Kamiński T., Obowiązek służby wojskowej w świetle nauczania Kościoła, „Collectanea Theologica” 1998 nr 4, s. 55-68.
 • Kamiński T., rec. Breuer, Mensch von Anfang an. Fragen der Gentechnologie Und der Bioethik, Köln 1995, “Seminare” 1997 nr 13, s. 333-334.
 • Kamiński T., Wokół pojęcia bezdomności, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, s. 14-28.
 • Kamiński T., rec. Woronowski, Parafia – Caritas i jej wpływ na przyszłość cywilizacji, Łomża 1995, „Roczniki Naukowe Caritas” 1997, s. 175-178.
 • Kamiński T., Bezdomność – wyzwanie dla Kościoła i państwa, „Saeculum Christianum” 1997 nr 2, s. 183-193.
 • Kamiński T., Caritas – zawód czy powołanie?, „Polityka Społeczna” 1997 nr 5-6, s. 35-36.
 • Kamiński T., Parafia wobec problemów społecznych, „Chrześcijanin w Świecie” 1997 nr 2, s. 96-111.
 • Kamiński T., Koral J., Instytut Wiedzy Charytatywnej we Freiburgu. Tradycja i dzień dzisiejszy, „Saeculum Christianum” 1996 nr 1, s. 195-206.
 • Kamiński T., rec. Kościół w Polsce wobec potrzebujących, red. M. Chmielewski, Lublin 1994, „Saeculum Christianum” 1996 nr 1, s. 243-245.

 

PROJEKTY BADAWCZE

W ramach działalności statutowej WNHiS:

 • Neoliberalne koncepcje polityki społecznej – Reforma czy demontaż welfare state? (2014).
 • Udział podmiotów wyznaniowych w polskim systemie pomocy społecznej (2009).
 • Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej prowadzonych przez Kościół Katolicki w Polsce (2007).
 • Udział sektora pozarządowego w realizacji zadań pomocy społecznej (2006).
 • Domy pomocy społecznej w procesie przemian (2005).
 • Praca socjalna i pomoc społeczna w jednoczącej się Europie – wyzwania dla Polski (2004).
 • Etyczne aspekty służby społecznej (2003).
 • Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w krajach Unii Europejskiej i kandydujących (2002).

 

FUNKCJE

 • od 2013 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie
 • 2012-2013 – Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie
 • 2002-2009 – Kierownik Zaocznego Studium Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – członek (od 2009 roku).
 • International Political Science Association – członek (od 2009 roku).
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek (od 2008 roku). Sekretarz Sekcji Pracy Socjalnej PTS od 15.12.2014.
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej – członek (od 2004 roku). Członek Zarządu PSSPS od 10.2011.
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej – członek (od 2011 roku).

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy