Radosław Zenderowski

rzender

 prof. dr hab. Radosław Zenderowski

 

dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

tel.  +48 600 431 170

 

CV naukowe i dorobek naukowo-dydaktyczny – pobierz

 

CURRICULUM VITAE

2019 – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2014 – kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2013 – nominacja na profesora zwyczajnego (nauk humanistycznych)

2012-2019 – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2009-2014 – profesor w Katedrze Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW i kierownik tejże katedry

2009 – mianowanie na profesora nadzwyczajnego (UKSW)

2008-2012 – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2008 – praca habilitacyjna złożona i obroniona w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2006 – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych (Wydział Zarządzania) w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

2001 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2001 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1999 – praca magisterska obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • polityka międzynarodowa (wymiar polityczny i kulturowo-cywilizacyjny)
 • Europa środkowo-wschodnia i Bałkany
 • tożsamość narodowa i transnarodowa
 • konflikty etniczne i religijne, religia–naród–nacjonalizm
 • problematyka granic i pograniczy

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Stosunki międzynarodowe – wykłady, ćwiczenia
 • Kwestie narodowościowe w Europie Środkowej – konwersatorium
 • Środkowoeuropejskość jako transnarodowa kategoria polityczna i kulturowa
 • Seminarium licencjackie, magisterskie i doktoranckie
 • Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce – wykłady, ćwiczenia
 • Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych – wykłady, ćwiczenia
 • Teoria i metodologia badań stosunków międzynarodowych – wykłady
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne – wykłady
 • Wojna: wczoraj, dziś i jutro – wykłady
 • Metody prowadzenia badań społecznych – konwersatorium

 

PUBLIKACJE

Książki:

Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 227.

Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 329.

Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315.

Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424.

Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 180.

Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, ss. 590.

Cebul K., Zenderowski R., Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Wyd. UKSW, Warszawa 2006. Rozdziały: I-V, ss. 158.

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wyd. Atla2, Wrocław 2006, ss. 669.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005, ss. 141.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, ss. 130.

Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy – ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, ss. 237.

Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002/03. Rozdziały: 1 i 2, ss. 318.

Rudowski A., Zenderowski R., Integracja europejska. Geneza – funkcjonowanie – perspektywy. Skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002. Rozdziały: 1,2,3,6,7, ss. 165.

Redakcja prac zbiorowych:

Zenderowski R. (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, Wyd. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2012, ss. 77.

Zenderowski R. (red.), My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Wyd. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2012, ss.  489.pobierz

Mazurkiewicz P., Zenderowski R. (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 264.

Brzezińska M., Zenderowski R. (red.), Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2009, ss. 128.

Rudowski A., Zenderowski R. (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 441 (książka otrzymała pozaregulaminową nagrodę dziennikarzy w ramach XIII Dni Książki Naukowej w Poznaniu).

Zenderowski R. (red.), Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, ss. 248.

 

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach (pobierz)

 

PROJEKTY BADAWCZE

1. Granty badawcze KBN/MNiSW/NCN

2013-2015 – Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej; grant badawczy w ramach konkursu „OPUS 4”. Umowa nr UMO-2012/07/B/HS5/03871; decyzja numer DEC-2012/07/B/HS5/03871. Charakter udziału: Członek zespołu.

2010-2012 – Rola i znaczenie religii w konfliktach etnicznych na Bałkanach. Kazus religii prawosławnej w konflikcie na pograniczu serbsko-kosowsko-macedońskim (grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 116117639). Charakter udziału: Kierownik.

2. Badania w ramach tzw. badań własnych KBN

2002 – EUROPA ŚRODKOWA W LITERATURZE POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ

2005 – SYSTEM PARTYJNY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ 1993-2002

2006 – ZAGRANICA, GRANICA I POGRANICZE Z PERSPEKTYWY SŁOWACKIEJ. ANALIZA PRZEMIAN W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ PERCEPCJI W LATACH 90. XX WIEKU

2007 – CZYNNIKI WĘGIERSKI I CZESKI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SŁOWACKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ. OD UPADKU REŻIMU KOMUNISTYCZNEGO

2009 – RELIGIA JAKO ELEMENT SŁOWACKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ. ZNACZENIE RELIGII W PROCESIE NARODOWEGO SAMOOKREŚLENIA

3. Inne projekty badawcze

2011-2012 – Visegrad cooperation and the future of Central Europe. Uczestnicy: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava (Słowacja); Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Polska), Vysoká škola ekonomická v Praze (Rep. Czeska); Budapesti Corvinus Egyetem (Węgry). Visegrad Strategic Grant nr. 31110009.

 

FUNKCJE

 • Przegląd Geopolityczny (wyd. Instytut Geopolityki) – członek Komitetu Naukowego (od 2010 roku)
 • Studia Gdańskie – recenzent współpracujący (od 2012 roku)
 • Annales UMCS Sectio K: Politologia – recenzent współpracujący (od 2012 roku)
 • Resovia Sacra. Studia teologiczno-filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej – członek Rady Naukowej, od 2011 roku
 • Europa Środkowa – członek Rady Naukowej, od 2014 roku

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – sekretarz (2002-2006)
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – prezes (2006-2009)
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – skarbnik (od 2009 roku)
 • International Political Science Association – członek (od 2002 roku)

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy