Piotr Bajda

SONY DSC

 

prof. UKSW dr hab. Piotr Bajda

adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

e-mail:  p.bajda@uksw.edu.pl

Twitter:  @PiotrBajda

 

 

CURRICULUM VITAE

2011 – mianowanie na adiunkta w Katedrze Geopolityki Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2010 – praca doktorska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych PAN, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

od 2007 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 2007 – adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN, pracownik naukowy

2005–2009 – pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich

2000–2004 – wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie

1994 – praca magisterska obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Transformacja elit politycznych w państwach postkomunistycznych
 • Kwestie narodowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Miejsce i rola małych państw na arenie międzynarodowej
 • Europa Środkowo-Wschodnia jako szczególny obszar geopolityczny
 • Republika Słowacka – system polityczny, kultura polityczna, tożsamość narodowa, stosunki zagraniczne

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Decydowanie polityczne
 • Elity polityczne w państwach postkomunistycznych
 • Geopolityczne usytuowanie Europy
 • Rosja współczesna
 • Polska w Europie
 • Polityka zagraniczna Polski
 • seminarium licencjackie

 

PUBLIKACJE

Monografie:

Bajda P., Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut  Wydawniczy PAX, Warszawa 2011, ss. 320

Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy Europejskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2000, ss. 214

Łodziński S., Bajda P., Try to use it. It’s your right! A practical guide on the use of human rights mechanisms and instruments, with particular regard to the protection of the rights of Romanies (Gypsies) in Central Europe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1997, ss. 245

Łodziński S., Bajda P., Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1997, ss. 239

Redakcja prac zbiorowych:

Bajda P. (red.), Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013, Warszawa 2013.

Bajda P. (red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1999, ss. 87

Bajda P. (red.), Obywatelstwo w Europie Środkowo-Wschodniej: materiały z konferencji Prawo do posiadania obywatelstwa w Europie Środkowo-Wschodniej, Jabłonna, 15-17 grudnia 1995, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996, ss. 111

Artykuły w pracach zbiorowych:

Bajda P., Współpraca wyszehradzka – nowe wyzwania w zmieniającej się Europie. Ocena polskiej prezydencji w V4 2012/13. Od minilateralizmu do makroregionu, w: K. Koźbiał (red.), Europea Środkowa. Central Europe, tom III, Oświęcim 2015.

Bajda P., Wpływ czynnika etnicznego na rezultaty ostatnich wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego na Słowacji, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka etniczna. Teoria, koncepcje, wyzwania, Lublin 2015.

Zenderowski R. i Bajda P., Polityka etniczna Słowacji, w: H. Chałupczak, R., Zenderowski, W. Baluk (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015.

Zenderowski R. i Bajda P., The Ethnic Policy of Slovakia, w: H. . Chałupczak, R., Zenderowski, W. Baluk (red.), Ethnic Policy In Contemporary East Central European Countries, Lublin 2015.

Bajda P., Specyfika normatywnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015

Bajda P., Małe państwa na arenie międzynarodowej. Model funkcjonowania Republiki Słowackiej w relacjach międzynarodowych, w: A. Skolimowska (red.), Teorie  i metody w studiach europejskich, Warszawa 2013.

Bajda P., Trojanowska-Strzemboszewska M., Partnerstwo Wschodnie jako instrument polskiej europejskiej polityki zagranicznej. Na przykładzie polskiej prezydencji w Radzie, w: M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie, Warszawa 2013.

Bajda P., The Visegrad Group between the Trade-mark and the Political Organization of the Peripheral Countries, w: J. Marušiak (red.), Is Visegrad Still a Central European „Trade Mark”?, Bratislava 2013.

Bajda P., Miejsce mniejszości węgierskiej na słowackiej scenie politycznej, w: E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, Lublin 2013, s. 121-134

Bajda P., Grupa Wyszehradzka – przykład współpracy regionalnej w sytuacji kryzysowej, w: J. Kloczkowski, O. Krutílek, A. Wołek (red.), Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa, Kraków 2012, s. 221-243

Bajda P., Między pociągiem osobowym a drużyną piłkarską., w: O. Krutílek, A. Wołek (red.), Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, Ośrodek Myśli Politycznej i Centrum pro studium demokracie a kultury, Kraków – Brno 2011, s. 75 – 86

Bajda P., Republika Słowacka w Unii Europejskiej – jej kręta droga do członkostwa i pierwsze lata doświadczeń wspólnotowych, w: R. Żelichowski (red.), Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010, s. 137-158

Bajda P., Geopolityczne znaczenie Europy Środkowej – zaniedbanie sąsiedztwo, w: J. Kloczkowski (red.), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Warszawa 2010, s. 161-174

Bajda P., Polityka zagraniczna Słowacji, w: E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010 , s. 255-278

Bajda P., Spór o władzę na Słowacji w latach 1993 – 1998, w: J. Błuszowski, J. Zeleśny (red.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 36-46

Bajda P. Szyposz M., Wojakowski D., Equality In Law, Protection In Fact: Minority Law and Practice In Poland, w: Biro A.M., Kovacs P. (red.), Diversity n Action. Local Public management of Multi-ethnic Communities in Central and Eastern Europe, Open Society Institute, Budapeszt 2001, s. 205-240

Bajda P., Modele polityki państw europejskich wobec rodaków mieszkających za granicą z perspektywy stosunków międzynarodowych, w: T. Gąsowski (red.), Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2000, s. 166-186

Artykuły w czasopismach:

Bajda P., Białoruś 2009, „Europa Środkowo-Wschodnia 2009”, Rocznik XIX, s. 41-52 i 367-371

Bajda P., Ukielski P., Słowaków portret własny. Rzecz o słowackim dyskursie tożsamościowym, „Studia Polityczne” 2008 vol. 21, s. 225-234

Bajda P., Białoruś 2008, „Europa Środkowo-Wschodnia 2008”, Rocznik XVIII, s. 41-50 i 419-424

Bajda P., Białoruś 2007, „Europa Środkowo-Wschodnia 2007”, Rocznik XVII, s. 43-52 i 357-360

Bajda P., Białoruś 2006, „Europa Środkowo-Wschodnia 2006”, Rocznik XVI, s. 39-46 i 313-314

Bajda P., Białoruś 2005, „Europa Środkowo-Wschodnia 2005”, Rocznik XV, s. 37-48 i 289-294

Bajda P., Ukraina 2004, „Europa Środkowo-Wschodnia 2004”, Rocznik XIV, s. 37-48 i 289-294

Recenzje:

Juraj Marušiak, Iván Halász, Mateusz Gniazdowski (red.), (Dez)Integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov vyšehradskej skupiny, Komensky University Press.

David Mason, Concise History of Modern Europe, Rowman&Littlefield.

John Merriman, A History of Modern Europe. From the Renaissance to the Present, W.W. Norton.

Alec Murphy, European Culture Area, Rowman&Littlefield.

Carol Symes, Joshua Cole, Western Civilizations, W.W. Norton.

Paulina Pospieszna, Democracy Assistance from the Third Wave. Polish Engagement in Belarus and Ukraine, University of Pittsburgh Press.

Anna Cichopek-Gajraj, Beyond Violence. Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944–48, Cambridge University Press.

Ronald Tiersky & Erik Jones, Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, Rowman & Littlefield Publishers.

Sharon Wolchik & Jane Curry, Central & East European Politics: From Communism to Democracy, Rowman & Littlefield Publishers.

Jennifer A. Yoder, Crafting Democracy: Regional Politics in Post-Communist Europe, Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated.

Hugo Service, Germans to Poles. Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War, Cambridge University Press.

Paul Robert Magocsi, With their Back to the Mountains: a History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, Toronto University Press.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2012Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993 – 2012, projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – Sonata, finansowany przez NCN, nr grantu UMO-2011/03/D/HS5/01726

2011 – Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského předsednictví EU, uczestnicy:  Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie, Centrum pro studium demokracie a kultury w Brnie

2009 – Miejsce Grupy Wyszehradzkiej w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, badania w ramach tzw. badań własnych KBN

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Oddział w Warszawie
 • International Political Science Association
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy