Michał Gierycz

 

dr hab. Michał Gierycz

adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki

e-mail:  m.gierycz@gmail.com

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2017 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce

2014 – kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW

2008-2014 – adiunkt w Katedrze Cywilizacji i Kultury Europejskiej Instytut Politologii UKSW

2007–2010 – adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

2007 – praca doktorska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

2006 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2002 – praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • znaczenie religii dla procesu politycznego
 • aksjologiczny wymiar polityki europejskiej
 • polityki Unii Europejskiej
 • antropologia polityki
 • myśl społeczna Kościoła katolickiego

 

PUBLIKACJE

Książki/prace zwarte (papers):

M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616.  więcej»

P. Burgoński, M. Gierycz, M. Kacprzak, S. Sowiński, K. Stępkowska, J. Węgrzecki, Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2013  (pobierz)

M. Gierycz, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w kształtowaniu jego polityki w obszarze aksjologii praw człowieka. Working Paper nr 1, WDiNP UW, Warszawa 2010, ss.55  (pobierz)

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM & Instytut Politologii UKSW, Kraków-Warszawa 2008, ss.437  (pobierz)

M. Gierycz, “United in Diversity”: The Church’s Experience and the European Union’s Identity Motto, EURAC – Bolzano, seria: European Diversity and Autonomy Papers- EDAP 2/2008, ss. 51 (pobierz)

Redakcja prac zbiorowych:

P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700. więcej»

M. Gierycz, J. Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Wydawnictwo Akademickie OW Łośgraf, Warszawa 2012

M. Gierycz, M. Zaborski [opr.], Marzec 1968. Historia współczesna jako magistra vitae, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009

Artykuły i recenzje w czasopismach:

M. Gierycz, Liberalizm i konserwatyzm a misja Kościoła, „Pastores” 75 (2) 2017.

M. Gierycz, Polska debata o imigracji w perspektywie politologii religii, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” No  20/2016, s.73-84.  (pobierz)

M. Gierycz, Blaski i cienie konstruktywizmu w studiach europejskich. Recenzja książki: Jacek Czaputowicz (red.) (2016), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, 321 stron, „Przegląd Europejski” 2 (40)/2016, s.138. (pobierz)

M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne znaczenie w kontekście starzenia się Europy, „Annales Universitat Mariae Curie-Skłodowska”, VOL. XXII, 2 Sectio K, s.69-83.  (pobierz)

M. Gierycz, The European Union’s axiological credo and morality policy tensions, “Studia Philosophiae Christianae”, 51 (2015) 3 , s. 159-193 (pobierz)

M.Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” nr 19/2015, s.3-4.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, Chrześcijaństwo-Świat- Polityka 18-19/2014-2015.   (pobierz)

M. Gierycz, O pojmowaniu antropologii politycznej na gruncie politologii, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 6 (42), nr 3, 2014, s. 173-196. (pobierz)

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i podstawy polityki, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”, No 13 (1) 2012, s.26-32.  (pobierz)

M. Gierycz, Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej. Źródło tożsamości czy napięć?, „Więź” nr 1 [639] / 2012, s.45-60. (pobierz)

M. Gierycz, Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu zasad religijnych przez politykę w Europie, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 24/2010, s.18-35.  (pobierz)

M. Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2 (9) 2009, s.3.  (pobierz)

M. Gierycz, Zasada solidarności w porządku polityczno-prawnym Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 1(14)2008, s.95-117.

M. Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2 (6) 2008, s.3.  (pobierz)

F. Gołebski, P. Biskup, M.Gierycz, J.Miecznikowska, A. Szymański, Metodyka badań oraz opis projektu badawczego „Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształowaniu jego polityki” realizowanego w Katedrze Europeistyki na WDiNP UW, „Przegląd Europejski” 1(16)2008, s.17-21

M. Gierycz, Teologia polityczna a metoda badania relacji religii i polityki w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2(15)2007, s.39-51 (pobierz)

M. Gierycz, O kategorii ‘zasada’ w narracji politologicznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 35:2007, s.5-24 (pobierz)

M. Gierycz, Kryzys europejskiej solidarności: polityczny slogan czy rzeczywisty problem UE?, w: B. Jagusiak [red.], Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej, WAT, Warszawa 2007

M.Gierycz, Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, „Przegląd Europejski”  1(12)2006

M. Gierycz, Uwierzyć w wartość wiary (J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa), „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 9-10/2004.

M.Gierycz, Oblicza eurosceptycyzmu, „Przegląd Europejski”2(7)2003

M.Gierycz, Jan Paweł II a integracja europejska, „Znaki Nowych Czasów” 4/2003

Artykuły w pracach zbiorowych:

M. Gierycz, O liberalnych i konserwatywnych „pokusach” Kościoła Katolickiego, w: Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk [red.], Polityczne Uwarunkowania Religii – Religijne Uwarunkowania Polityki, Seria „Politologia Religii” [T. 4], Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2017, s.119-136.

M. Gierycz, On the significance of Christianity for European integration and meta-political consequences of Polish accession, w: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski [ed.], Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, Institute of Political Science CSWU, Warszawa 2017, s.91-110.

M. Gierycz, Christianity – The Unacknowledged Condition Of European Integration. Perspective Of Political Science, w: M. Jevtić, M. Veković [ed.], 10 Years Of The Politics And Religion Journal, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Department of Political Science, Belgrade 2017, s.51-64.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności, w: Mazurkiewicz P., Europa jako Kinder Niespodzianka, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, s. 435-476.

M. Gierycz, Religia jako zabezpieczenie przed fundamentalizmem, w: A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski [red.], Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1, KUL, Lublin 2016, s.53-79.

M. Gierycz, Chrześcijaństwo – zapomniany warunek integracji europejskiej. Perspektywa politologiczna, w: J. Kulska [red.], Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s.61-76.

P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, Europäische Anthropologie und europäische Politik. Beobachtungen in der Gegenwart, w: Ch. Bohr, Ch. Schmitz [Hgs.], Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, s. 133-176.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności, w: Ch. Bohr, Ch. Schmitz [red.], Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, KAS, Warszawa 2016, s. 107-141.

M. Gierycz, O symptomach kryzysu praw człowieka w EUropie, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka, Dlaczego europeistyka? Europa w kryzysie, IP UKSW, Warszawa 2015, s. 93-103 (pobierz)

M. Gierycz, A. Skolimowska, Chrześcijaństwo a integracja europejska, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 628 – 655.

M. Gierycz, Teologia polityczna, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 508 – 529.

M. Gierycz, Fundamentalizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 483 – 507.

M. Gierycz, Wyzwania implementacji chrześcijańskiej myśli społecznej w kontekście europejskim, w: M. Marczewska-Rytko, A. Olszewski [red.], Myśl społeczna wielkich religii świata, UMCS, Lublin 2013, s.115 – 134

M. Gierycz, Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej. Źródło tożsamości czy napięć?, w: D. Gizicka [red.], Wartości europejskie – narodowe czy wspólnotowe?, Lublin 2012

M. Gierycz, Chrześcijańscy politycy w ponadnarodowych sporach o wartości. Perspektywa europejska, w:A. Solarz, H. Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s.421-449 (pobierz)

M. Gierycz, Unijne spory o wartości podstawowe. Źródła, kluczowe problemy i „polski głos” w Parlamencie Europejskim, w: P. Burgoński, S. Sowiński [red.], Od akcesji do prezydencji, Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s.125-154

P. Biskup, M. Gierycz, J. Miecznikowska, A. Szymański, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki (kadencja 2004-2009), w: Jozef M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011, s.293-323.

M. Gierycz, Teologia polityczna. O czterech typach relacji religii i polityki, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski, Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s.31-53

M. Gierycz, Sekularyzacja jako metoda transmisji refleksji religijnej do polityki. Kilka uwag na marginesie propozycji J. Habermasa, w: C. Korzec, R. Misiak [red.], Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s.221-239

F. Gołembski, P. Biskup, M. Gierycz, J. Miecznikowska, A. Szymański, Założenia badawcze projektu pt. Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki (2004-2009) w: F. Gołembski [red.], Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s.13-22

M. Gierycz, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego  w kształtowaniu jego polityki w obszarze aksjologii praw człowieka, w: F. Gołembski [red.], Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s.81-126 (pobierz)

M. Gierycz, Axiology of European Union and the challenges of the integration process, w: W. Gizicki, [ed.], European Union – present and future, Lublin 2009, s.9-26

M.Gierycz, European Union as a „Unity in Diversity” – Theory and Practice, w: P. Wawrzyk [ed.], European Studies. Selected Research Problems, Elipsa, Warszawa 2009, s.63-100

M. Gierycz, Przejawy instrumentalizacji religii w polskiej polityce, w: P. Burgoński, S. Sowiński, Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s.179-203

M. Gierycz, Jan Paweł II i polityczny potencjał chrześcijaństwa, w: K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamoyska [red.], Jan Paweł II i Europa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 81-91

M. Gierycz, Zasada pomocniczości w Traktacie Lizbońskim – znaczenie wprowadzonych modyfikacji, w: M. Brzezińska, R. Zenderowski [red.], Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, IP UKSW, Warszawa 2009, s.37-51

M. Gierycz, Jana Pawła II koncepcja „zjednoczonej w różnorodności” Unii Europejskiej. O aktualizacji zasad teologicznych w rzeczywistości politycznej, w: Ł. Donaj, M. Wilk [red.], Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, WSSM w Łodzi, Łódź 2009, ss.345-354

M. Gierycz, „Zjednoczeni w różnorodności”. Sukces unijnej dewizy, kryzys europejskiej tożsamości, w: P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, „Inny” człowiek w „innym” społeczeństwie? Europejskie dyskursy, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2008, s.163-171

M. Gierycz, Zasada pomocniczości a jedność w różnorodności – casus Unii Europejskiej, w: F. Gołembski [red.], Jedność europejska, Elipsa, Warszawa 2006.

M. Gierycz, Rada Europejska, w: K.A. Wojtaszczyk [red.], System instytucjonalny Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2005

Artykuły w internecie:

M. Gierycz (uczestnik dyskusji) i in., Sytuacja młodych naukowców w Polsce. Dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej, „Uniwersyteckie Pismo Socjologiczne”, Nr 3, maj 2009, www.socjologia.uksw.edu.pl, s.11-33

Artykuły popularyzatorskie:

M. Gierycz, Znaczenie solidarności w polityce europejskiej Roberta Schumana, „Znaki Nowych Czasów” nr 12/13 (2004)

M. Gierycz Kościół ma być sobą, „Znaki Nowych Czasów” 7/2003 (przedruk w: „Nowe Życie”, styczeń 2004)

M. Gierycz, Z Ewangelią do polityki, „Jezus żyje” nr 26

M. Gierycz, Chrześcijanin w polityce, „Znaki Nowych Czasów” 5-6/2003

 

PROJEKTY BADAWCZE

Granty badawcze NCN (wcześniej MNiSW)

Od 2011: ANTROPOLOGICZNY WYMIAR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (grant własny, przewidziany do 2015 roku, nr wniosku 2011/01/D/HS5/05850, rola w projekcie: kierownik)

2007 – 2010 ROLA POLSKICH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU JEGO POLITYKI (Grant (własny) nr NN 116 066 33, rola w projekcie: wykonawca, kierownik: prof. F. Gołembski)

2005 – 2007 – FORMY WYRAZU TEOLOGII POLITYCZNEJ W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (grant (promotorski) nr MNiSW, kierownik: prof. F. Gołembski)

Badania w ramach programów instytucji naukowych

Od 2011: uczestnik projektu Centrum Europejskiego Natolin Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej

Badania w ramach tzw. badań własnych KBN

2012      ANTROPOLOGIA POLITYK UNII EUROPEJSKIEJ – ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

2010      AKSOLOGICZNY DYKSURS w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM. STANOWISKA FRAKCJI PARLAMENTARNYCH

2008      FUNDAMENTALIZM. PRZEGLĄD STANOWISK

Badania w ramach tzw. badań statutowych

2006 – Tożsamość europejska (kierownik: prof. F. Gołembski)

2004-2005 – System instytucjonalny UE (kierownik: prof. K.A. Wojtaszczyk)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Kulturowy wymiar procesu integracji europejskiej – kw.
 • Polityki europejskie – kw.
 • Seminarium licencjackie
 • Wprowadzenie do polityk europejskich – kw.
 • Cywilizacja Zachodu – wyk.
 • Antropologia polityczna – ćw.
 • Religia i polityka – ćw.
 • Warsztaty europejskie – kw.
 • Fundamentalizm religijny – wybrane zagadnienia – kw.
 • Geopolityka – kw.
 • Socjologia stosunków politycznych – ćw.

 

FUNKCJE

 Zeszyty Myśli Społecznej Kościoła „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” – członek redakcji (od 2006 roku)

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy