Michał Gierycz

 

prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz

profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki

e-mail:  m.gierycz@gmail.com

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2019 – profesor UKSW

2017 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce

2014 – kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW

2008-2014 – adiunkt w Katedrze Cywilizacji i Kultury Europejskiej Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2007–2010 – adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

2007 – praca doktorska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

2006 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2002 – praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • znaczenie religii dla procesu politycznego
 • aksjologiczny wymiar polityki europejskiej
 • polityki Unii Europejskiej
 • antropologia polityki
 • myśl społeczna Kościoła katolickiego

 

PUBLIKACJE

Książki/prace zwarte (papers):

P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 206  więcej»

M.M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 198  więcej»

M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616.  więcej»

P. Burgoński, M. Gierycz, M. Kacprzak, S. Sowiński, K. Stępkowska, J. Węgrzecki, Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2013  (pobierz)

M. Gierycz, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w kształtowaniu jego polityki w obszarze aksjologii praw człowieka. Working Paper nr 1, WDiNP UW, Warszawa 2010, ss.55  (pobierz)

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM & Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Kraków-Warszawa 2008, ss.437  (pobierz)

M. Gierycz, “United in Diversity”: The Church’s Experience and the European Union’s Identity Motto, EURAC – Bolzano, seria: European Diversity and Autonomy Papers- EDAP 2/2008, ss. 51 (pobierz)

Redakcja prac zbiorowych:

P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700. więcej»

M. Gierycz, J. Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Wydawnictwo Akademickie OW Łośgraf, Warszawa 2012

M. Gierycz, M. Zaborski [opr.], Marzec 1968. Historia współczesna jako magistra vitae, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009

Artykuły, recenzje, sprawozdania w czasopismach:

M. GieryczSpór o „Humanae vitae” – spór o człowieka,„Teologia polityczna Co Tydzień” No.123 „Boża koncepcja. O Humane vitae”, https://www.teologiapolityczna.pl/prof-michal-gierycz-spor-o-humanae-vitae-spor-o-czlowieka-1

M. Gierycz, Chantal Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy a nowoczesność, tłum. M. Chojnacki, IW PAX, Warszawa 2017, ss.304, „Pastores” 78 (1) 2018, s.185-186

M. Gierycz, Pochwała ortodoksji, Recenzja książki A. Besancona „Współczesne problemy religijne”, Teologia politycza, Warszawa 2017, s.323, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” No 21 (2017), s.125-129   (pobierz)

M. Gierycz, Sprawozdanie z konferencji Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, 30.11.2017–1.12.2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Stosunków Międzynarodowe” 4/2017  (pobierz)

M. Gierycz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii”, Łagów Lubuski, 1-3.06.2017, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” No 21 (2017), s.142-144   (pobierz)

M. Gierycz, Liberalizm i konserwatyzm a misja Kościoła, „Pastores” 75 (2) 2017.

M. Gierycz, Polska debata o imigracji w perspektywie politologii religii, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” No  20/2016, s.73-84.  (pobierz)

M. Gierycz, Blaski i cienie konstruktywizmu w studiach europejskich. Recenzja książki: Jacek Czaputowicz (red.) (2016), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, 321 stron, „Przegląd Europejski” 2 (40)/2016, s.138. (pobierz)

M. Gierycz, Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne znaczenie w kontekście starzenia się Europy, „Annales Universitat Mariae Curie-Skłodowska”, VOL. XXII, 2 Sectio K, s.69-83.  (pobierz)

M. Gierycz, The European Union’s axiological credo and morality policy tensions, “Studia Philosophiae Christianae”, 51 (2015) 3 , s. 159-193 (pobierz)

M.Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” nr 19/2015, s.3-4.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, Chrześcijaństwo-Świat- Polityka 18-19/2014-2015.   (pobierz)

M. Gierycz, O pojmowaniu antropologii politycznej na gruncie politologii, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 6 (42), nr 3, 2014, s. 173-196. (pobierz)

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i podstawy polityki, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”, No 13 (1) 2012, s.26-32.  (pobierz)

M. Gierycz, Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej. Źródło tożsamości czy napięć?, „Więź” nr 1 [639] / 2012, s.45-60. (pobierz)

M. Gierycz, Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu zasad religijnych przez politykę w Europie, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 24/2010, s.18-35.  (pobierz)

M. Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2 (9) 2009, s.3.  (pobierz)

M. Gierycz, Zasada solidarności w porządku polityczno-prawnym Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 1(14)2008, s.95-117.

M. Gierycz, Od redakcji, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2 (6) 2008, s.3.  (pobierz)

F. Gołebski, P. Biskup, M.Gierycz, J.Miecznikowska, A. Szymański, Metodyka badań oraz opis projektu badawczego „Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształowaniu jego polityki” realizowanego w Katedrze Europeistyki na WDiNP UW, „Przegląd Europejski” 1(16)2008, s.17-21

M. Gierycz, Teologia polityczna a metoda badania relacji religii i polityki w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2(15)2007, s.39-51 (pobierz)

M. Gierycz, O kategorii ‘zasada’ w narracji politologicznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 35:2007, s.5-24 (pobierz)

M. Gierycz, Kryzys europejskiej solidarności: polityczny slogan czy rzeczywisty problem UE?, w: B. Jagusiak [red.], Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej, WAT, Warszawa 2007

M.Gierycz, Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, „Przegląd Europejski”  1(12)2006

M. Gierycz, Uwierzyć w wartość wiary (J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa), „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 9-10/2004.

M.Gierycz, Oblicza eurosceptycyzmu, „Przegląd Europejski”2(7)2003

M.Gierycz, Jan Paweł II a integracja europejska, „Znaki Nowych Czasów” 4/2003

Artykuły w pracach zbiorowych:

M. Gierycz, O liberalnych i konserwatywnych „pokusach” Kościoła Katolickiego, w: Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk [red.], Polityczne Uwarunkowania Religii – Religijne Uwarunkowania Polityki, Seria „Politologia Religii” [T. 4], Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2017, s.119-136.   (pobierz)

M. Gierycz, On the significance of Christianity for European integration and meta-political consequences of Polish accession, w: Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski [ed.], Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, Institute of Political Science CSWU, Warszawa 2017, s.91-110.   (pobierz)

M. Gierycz, Christianity – The Unacknowledged Condition Of European Integration. Perspective Of Political Science, w: M. Jevtić, M. Veković [ed.], 10 Years Of The Politics And Religion Journal, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Department of Political Science, Belgrade 2017, s.51-64.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności, w: Mazurkiewicz P., Europa jako Kinder Niespodzianka, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, s. 435-476.

M. Gierycz, Religia jako zabezpieczenie przed fundamentalizmem, w: A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski [red.], Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1, KUL, Lublin 2016, s.53-79.

M. Gierycz, Chrześcijaństwo – zapomniany warunek integracji europejskiej. Perspektywa politologiczna, w: J. Kulska [red.], Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s.61-76.

P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, Europäische Anthropologie und europäische Politik. Beobachtungen in der Gegenwart, w: Ch. Bohr, Ch. Schmitz [Hgs.], Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, s. 133-176.

M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności, w: Ch. Bohr, Ch. Schmitz [red.], Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, KAS, Warszawa 2016, s. 107-141.

M. Gierycz, O symptomach kryzysu praw człowieka w EUropie, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka, Dlaczego europeistyka? Europa w kryzysie, IP UKSW, Warszawa 2015, s. 93-103 (pobierz)

M. Gierycz, A. Skolimowska, Chrześcijaństwo a integracja europejska, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 628 – 655.

M. Gierycz, Teologia polityczna, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 508 – 529.

M. Gierycz, Fundamentalizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 483 – 507.

M. Gierycz, Wyzwania implementacji chrześcijańskiej myśli społecznej w kontekście europejskim, w: M. Marczewska-Rytko, A. Olszewski [red.], Myśl społeczna wielkich religii świata, UMCS, Lublin 2013, s.115 – 134

M. Gierycz, Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej. Źródło tożsamości czy napięć?, w: D. Gizicka [red.], Wartości europejskie – narodowe czy wspólnotowe?, Lublin 2012

M. Gierycz, Chrześcijańscy politycy w ponadnarodowych sporach o wartości. Perspektywa europejska, w:A. Solarz, H. Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s.421-449 (pobierz)

M. Gierycz, Unijne spory o wartości podstawowe. Źródła, kluczowe problemy i „polski głos” w Parlamencie Europejskim, w: P. Burgoński, S. Sowiński [red.], Od akcesji do prezydencji, Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s.125-154

P. Biskup, M. Gierycz, J. Miecznikowska, A. Szymański, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki (kadencja 2004-2009), w: Jozef M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011, s.293-323.

M. Gierycz, Teologia polityczna. O czterech typach relacji religii i polityki, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski, Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, s.31-53

M. Gierycz, Sekularyzacja jako metoda transmisji refleksji religijnej do polityki. Kilka uwag na marginesie propozycji J. Habermasa, w: C. Korzec, R. Misiak [red.], Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s.221-239

F. Gołembski, P. Biskup, M. Gierycz, J. Miecznikowska, A. Szymański, Założenia badawcze projektu pt. Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki (2004-2009) w: F. Gołembski [red.], Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s.13-22

M. Gierycz, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego  w kształtowaniu jego polityki w obszarze aksjologii praw człowieka, w: F. Gołembski [red.], Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s.81-126 (pobierz)

M. Gierycz, Axiology of European Union and the challenges of the integration process, w: W. Gizicki, [ed.], European Union – present and future, Lublin 2009, s.9-26

M.Gierycz, European Union as a „Unity in Diversity” – Theory and Practice, w: P. Wawrzyk [ed.], European Studies. Selected Research Problems, Elipsa, Warszawa 2009, s.63-100

M. Gierycz, Przejawy instrumentalizacji religii w polskiej polityce, w: P. Burgoński, S. Sowiński, Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s.179-203

M. Gierycz, Jan Paweł II i polityczny potencjał chrześcijaństwa, w: K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamoyska [red.], Jan Paweł II i Europa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 81-91

M. Gierycz, Zasada pomocniczości w Traktacie Lizbońskim – znaczenie wprowadzonych modyfikacji, w: M. Brzezińska, R. Zenderowski [red.], Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, IP UKSW, Warszawa 2009, s.37-51

M. Gierycz, Jana Pawła II koncepcja „zjednoczonej w różnorodności” Unii Europejskiej. O aktualizacji zasad teologicznych w rzeczywistości politycznej, w: Ł. Donaj, M. Wilk [red.], Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, WSSM w Łodzi, Łódź 2009, ss.345-354

M. Gierycz, „Zjednoczeni w różnorodności”. Sukces unijnej dewizy, kryzys europejskiej tożsamości, w: P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, „Inny” człowiek w „innym” społeczeństwie? Europejskie dyskursy, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2008, s.163-171

M. Gierycz, Zasada pomocniczości a jedność w różnorodności – casus Unii Europejskiej, w: F. Gołembski [red.], Jedność europejska, Elipsa, Warszawa 2006.

M. Gierycz, Rada Europejska, w: K.A. Wojtaszczyk [red.], System instytucjonalny Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2005

Artykuły w internecie:

M. Gierycz (uczestnik dyskusji) i in., Sytuacja młodych naukowców w Polsce. Dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej, „Uniwersyteckie Pismo Socjologiczne”, Nr 3, maj 2009, www.socjologia.uksw.edu.pl, s.11-33

Artykuły popularyzatorskie:

M. Gierycz, Znaczenie solidarności w polityce europejskiej Roberta Schumana, „Znaki Nowych Czasów” nr 12/13 (2004)

M. Gierycz Kościół ma być sobą, „Znaki Nowych Czasów” 7/2003 (przedruk w: „Nowe Życie”, styczeń 2004)

M. Gierycz, Z Ewangelią do polityki, „Jezus żyje” nr 26

M. Gierycz, Chrześcijanin w polityce, „Znaki Nowych Czasów” 5-6/2003

 

PROJEKTY BADAWCZE

Granty badawcze NCN (wcześniej MNiSW)

Od 2011: ANTROPOLOGICZNY WYMIAR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (grant własny, przewidziany do 2015 roku, nr wniosku 2011/01/D/HS5/05850, rola w projekcie: kierownik)

2007 – 2010 ROLA POLSKICH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU JEGO POLITYKI (Grant (własny) nr NN 116 066 33, rola w projekcie: wykonawca, kierownik: prof. F. Gołembski)

2005 – 2007 – FORMY WYRAZU TEOLOGII POLITYCZNEJ W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (grant (promotorski) nr MNiSW, kierownik: prof. F. Gołembski)

Badania w ramach programów instytucji naukowych

Od 2011: uczestnik projektu Centrum Europejskiego Natolin Fenomen państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej

Badania w ramach tzw. badań własnych KBN

2012      ANTROPOLOGIA POLITYK UNII EUROPEJSKIEJ – ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

2010      AKSOLOGICZNY DYKSURS w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM. STANOWISKA FRAKCJI PARLAMENTARNYCH

2008      FUNDAMENTALIZM. PRZEGLĄD STANOWISK

Badania w ramach tzw. badań statutowych

2006 – Tożsamość europejska (kierownik: prof. F. Gołembski)

2004-2005 – System instytucjonalny UE (kierownik: prof. K.A. Wojtaszczyk)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Kulturowy wymiar procesu integracji europejskiej – kw.
 • Polityki europejskie – kw.
 • Seminarium licencjackie
 • Wprowadzenie do polityk europejskich – kw.
 • Cywilizacja Zachodu – wyk.
 • Antropologia polityczna – ćw.
 • Religia i polityka – ćw.
 • Warsztaty europejskie – kw.
 • Fundamentalizm religijny – wybrane zagadnienia – kw.
 • Geopolityka – kw.
 • Socjologia stosunków politycznych – ćw.

 

FUNKCJE

 Zeszyty Myśli Społecznej Kościoła „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” – członek redakcji (od 2006 roku)

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy