Anna Skolimowska

 

 

dr hab. Anna Skolimowska

kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

e-mail:  a.skolimowska@uksw.edu.pl

 

 

CURRICULUM VITAE

2019 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce

2014 – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2014 – prezes Fundacji Collegium Interethnicum

2012 – redaktor „Biuletynu Europejskiego”, Biuro ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski

2011 – adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2011 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2008-2011 – studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie

2011 – ukończenie kursu Profesjonalnej Analizy Prognozowania i Komunikacji, Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

2009 – słuchacz International Summer School Seggau 2009: State – Society – Religion: The European Model, (organizowany przez Uniwersytet Karola-Franciszka w Graz)

2006 – asystentka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Podejścia teoretyczne i metodologiczne w studiach europejskich
 • Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 • Oblicza procesu instytucjonalizacji współczesnych stosunków międzynarodowych
 • Instytucjonalizacja w ramach Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
 • Organizacje międzynarodowe
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Integracja europejska
 • Procesy decyzyjne w UE
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Podejścia badawcze w studiach europejskich
 • Formułowanie analiz w dyplomacji
 • Integracja gospodarcza
 • Seminarium licencjackie

 

PUBLIKACJE

Monografie

Skolimowska A. (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, ss. 226.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. Cedewu, Warszawa 2014, ss. 164.

Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, ss. 335.

Skolimowska A. (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, s. 199.

 

Artykuły w pracach zbiorowych

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej: struktura teoretyczno-metodologiczna badania, w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 11-23.

Skolimowska A., Potęga norm w stosunkach międzynarodowych, Unia Europejska wobec konfliktów międzynarodowych, w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 23-41.

Skolimowska A., Charakterystyka roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 41-57.

Skolimowska A., Potęga normatywna Unii Europejskiej w relacjach z państwami sąsiedzkimi w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 57-77.

Skolimowska A., Unia Europejska wobec problematyki umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 77-92.

Skolimowska A., Unia Europejska wobec problematyki umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych w: A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 77-92.

Skolimowska A., Normatywna rola w relacjach międzynarodowych – raport z badania, A. Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, s. 212-222.

Skolimowska A., Las relaciones de Polonia con America, w: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella (eds), De fronteras hacia fuera: Polonia y España y sus aliados estrategicos y secundarios en el siglo XX, (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Zenderowski R., ONZ jako polityczne centrum globalnego zarządzania, w: M. Rewizorski, Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015, s. 41-60.

Skolimowska A., Zenderowski R., Rola ONZ w dziedzinie kultury, w: M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Teoretyczne i empiryczne zastosowanie konstruktywizmu dla analizy zewnętrznych relacji Unii Europejskiej, w: J. Czaputowicz (red.), Konstruktywizm w studiach europejskich, (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Potęga w ujęciu konstruktywizmu, w: M. Sułek, Potęga państw, (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w ujęciu teorii racjonalistycznych oraz reflektywistycznych nauki o stosunkach międzynarodowych, w: K.A. Wojtaszyczyk (red.), Metodologia studiów europejskich, (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Cywilna potęga Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, w: K.A. Wojtaszyczyk (red.), Słownik Polska w Unii Europejskiej  (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Normatywne oblicze Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, w: K.A. Wojtaszyczyk (red.), Słownik Polska w Unii Europejskiej  (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej po 2004 roku, w: K.A. Wojtaszyczyk (red.), Słownik Polska w Unii Europejskiej  (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Polska polityka zagraniczna po 2004 roku – ciągłość i zmiana, w: K.A. Wojtaszyczyk (red.), Słownik Polska w Unii Europejskiej  (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Religia i partie polityczne, w: P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Polityka i religia, Warszawa 2014, s. 240-268.

Skolimowska A., Gierycz M., Religia a integracja europejska, w: P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Polityka i religia: podręcznik akademicki, Warszawa 2014, s. 628-658.

Skolimowska A., Teoretyczno-metodologiczne wyzwania w badaniach nad instytucjami Unii Europejskiej w obszarze polityki zewnętrznej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Wyzwania teoretyczne i metodologiczne w badaniach instytucji europejskich, Warszawa 2013, s. 263-296.

Skolimowska A., Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa, Skolimowska A. (red.), Teorie i metody w studiach europejskich , Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, s. 169-174.

Skolimowska A., Koncepcja potęgi normatywnej we współczesnej nauce o stosunkach międzynarodowych, Wyd. A. Marszałek, (w przygotowaniu do druku).

Skolimowska A., Konstruktywizm jako teoria integracji europejskiej, w: Metodologia Studiów Europejskich, S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek (red.), Szczecin-Warszawa 2012, s. 89-95.

Skolimowska A., Konstruktywizm w badaniach integracji europejskiej, w: D. Mikucka-Wójtowicz (red.), Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków 2010, 223-231.

Skolimowska A., Idea narodu europejskiego Richarda Coudenhove-Calergi, w: K. Glinka (red.), Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś, Zielona Góra 2010, s. 249-257.

Skolimowska A., Nihilizm we współczesnej kulturze europejskiej a nauczanie Benedykta XVI, w: U. Cierniak (red.), W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, Częstochowa 2010, t. 1, s. 83-92.

 

Artykuły i recenzje w czasopismach

Skolimowska A., Instytucjonalizacja relacji międzynarodowych w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2015 nr 45, s. 67-83.

Skolimowska A., Uwarunkowania kryzysu tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej, „Przegląd Europejski” 2014 nr 3 (33) , s. 54-73.

Skolimowska A., Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. „Konstruktywizm jako teoria integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2011 nr 1(22), s. 45-63.

Skolimowska A., Dylematy polskiej polityki klimatycznej, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2011 nr 5, s. 87-108.

Skolimowska A., The first Polish Presidency of the Council, „Europe Infos” 2011 nr 140, s. 6-8.

Skolimowska A., A. Wendt. Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2010 nr 25, s. 214-218.

Skolimowska A., Frank Vibert. The Rise of Unelected. Democracy and the New Separation of Powers, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009 nr 22, s. 263-267.

Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

Mrówczyński J., Skolimowska A., Towards even closer Union through dialogue and debates, „Europe Infos” 2008 nr 100.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2014/2015 – kierownik projektu Stosunki transatlantyckie w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wymiar polityczny, gospodarczy i społeczny – projekt Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie, finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

2013/2014 – kierownik projektu Uwarunkowania normatywnej polityki zewnętrznej UE po Traktacie z Lizbony, projekt realizowany w ramach środków MNiSW.

2013/2014 – kierownik projektu Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, projekt realizowany w ramach środków MNiSW.

2013/2014 – wykonawca w projekcie Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/01077; kierownik projektu prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski; kierownik modułu Unia Europejska w poszukiwaniu miejsca na arenie międzynarodowej.

2013/2014 – kierownik projektu Specyfika normatywnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych, projekt finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

2011- kierownik projektu Analiza potencjału konstruktywizmu w badaniach integracji europejskiej – projekt realizowany w ramach środków MNiSW.

 

FUNKCJE

Prezes Fundacji Collegium Interethnicum

Redaktor „Biuletynu Europejskiego”, Biuro ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski

PRZYNALEŻNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Oddział w Warszawie

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy