Łukasz Kaczmarczyk

dr Łukasz Kaczmarczyk

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: l.kaczmarczyk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0363-3009
Pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Biogram:

Urodzony w Sandomierzu.

Praca doktorska (czerwiec 2012 r.) obroniona w Instytucie Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym UKSW. Tytuł dysertacji: Formy działań kulturowych Unii Europejskiej na rzecz realizacji zasady jedności w różnorodności w świetle chrześcijańskiej koncepcji kultury. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk teologicznych w dyscyplinie: teologia kultury.

Praca doktorska (grudzień 2013 r.) obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł dysertacji: Rola zasady pomocniczości w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej Unii Europejskiej. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych UKSW od 1 grudnia 2014 r.

Wpływ nauczania Magisterium Kościoła na funkcjonowanie Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym i kulturalnym

Kreatywność. Oddziaływanie kultury na innowacyjność gospodarki

Gospodarcze implikacje zasady pomocniczości

Ekonomia kultury. Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej wymiany dóbr kulturalnych

  • Wprowadzenie do ekonomii
  • Polityka gospodarcza
  • Finanse publiczne w Polsce
  • Unia Gospodarcza i Walutowa
  • Integracja gospodarcza w Europie
  • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
  • Bezpieczeństwo organizacji
  • Organizacja i zarządzanie
  • Przestępczość gospodarcza

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Kaczmarczyk Ł., Czy warto „zaczynać od kultury”? Chrześcijańskie inspiracje myśli Roberta Schumana na temat integracji w Europie, „Kultura Współczesna”, nr 2(77)/2013, s. 180-195.

Kaczmarczyk Ł., Eklezjologiczne źródła jedności w różnorodności (united in diversity) – dewizy Unii Europejskiej, „Annales Collegii Nobilium Opolienses”, nr 5 (2016), s. 62-82.

Kaczmarczyk Ł., Elementy Społecznej Gospodarki Rynkowej w programach polskich partii opozycyjnych w świetle zasad konkurencyjnego ładu gospodarczego Waltera Euckena [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, Warszawa 2018, s. 147-160.

Kaczmarczyk Ł., Factors Determining the Innovativeness of the SME Sector in Poland [w:] K. Kietliński (ed.), Challenges for Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and Europe, Warszawa 2016, s. 19-37.

Kaczmarczyk Ł., Kryzys ekonomiczny – implikacje dla jednoczącej się Europy [w:] A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Warszawa 2015, s. 17-28.

Kaczmarczyk Ł., Seniorzy jako grupa docelowa działań antydyskryminacyjnych w biznesie [w:] P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2016, s. 89-112.

Kaczmarczyk Ł., Specyficzny status dóbr kulturalnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w świetle negocjacji w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), „Kultura-Media-Teologia”, nr 2(33)/2018, s. 100-125.

Kaczmarczyk Ł., The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the light of the principle of unity in diversity (Part I), “Nurt SVD”, nr 1/2020, s. 217-232.

Kaczmarczyk Ł., The influence of the economic crisis on the benefits resulting from the membership in the Economic and Monetary Union. Poland’s perspective [w:] A. Rudowski, M. Sulkowski (ed.), Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, Warsaw 2017, s. 47-60.

Kaczmarczyk Ł., Zasada subsydiarności a uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce [w:] M.S. Bańka, F. Gołembski (red.), Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Katedra Europeistyki UW, Warszawa 2010, s. 37-59.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content