Kazimierz Pawlik

dr Kazimierz Pawlik

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: k.pawlik@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0038-8335
Pełnione funkcje:
Biogram:

od 2016 r. – adiunkt w  Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2016 r. – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2011-2016 – studia doktorskie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2013 – uzyskany tytuł radcy prawnego

2010-2012 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2006-2010 – studium dziennikarstwa europejskiego, Centrum Europejskie Natolin

2004 – praca magisterska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

formy oddolnej kontroli władzy przez obywateli

zależność samorządu terytorialnego od administracji rządowej

odpowiedzialność centralnych organów administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Środowej

historia myśli administracyjnej

  • Administracja publiczna
  • Wprowadzenie do prawa cywilnego
  • Podstawy prawa międzynarodowego
  • Prawo dyplomatyczne i konsularne
  • Prawo Unii Europejskiej
  • Nauka o prawie
  • Wprowadzenie do prawa europejskiego
  • Organizacje międzynarodowe

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie (współautorstwo)

K. Grobicka-Madej, L. Mażewski, K. Pawlik, A. Sobolewska, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 183.

K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu, Warszawa 2015 (wydanie III, poprzednie wydania: 2010, 2013), ss. 180.

Artykuły w pracach zbiorowych

Pawlik K., Temporalne ograniczenia postępowania nadzorczego wojewody względem uchwał administracji samorządowej a skuteczność działań nadzorczych, w: P. Śwital, S. Fundowicz (red.), Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Radom-Lublin 2015

Pawlik K., Decyzje administracyjne jako przedmiot informacji publicznej – problemy praktyczne postępowania przed organem administracji publicznej prowadzonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: S. Fundowicz, P. Śwital, B. Składanka (red.), ABC Administracji, Radom 2015, s. 62-70.

Pawlik K., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w świetle aktów prawnych Rady Europy, w: K. Glinka (red.), Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś, Zielona Góra, 2010, s. 196-203.

Artykuły i recenzje w czasopismach

Pawlik K., Prywatność podmiotów zewnętrznych a dostęp do informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 19, s. 17-19.

Pawlik K., Wynagrodzenie jako informacja publiczna, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 9, s. 14-17.

Pawlik K., Procedura udostępnienia informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 23, s. 18-20.

Pawlik K., Postępowanie nadzorcze wojewody wobec aktów prawa miejscowego, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 15, s. 29-31.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content