Grzegorz Kęsik

dr Grzegorz Kęsik

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: g.kesik@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9302-9042
Pełnione funkcje: Administrator stron internetowych: Wydziału Społeczno-Ekonomicznego oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; Planista na kierunkach: politologia, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne (stac.)
Biogram:

Urodzony 1 maja 1984 r. w Ciechanowie. W 2003 r. ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, a następnie do maja 2008 r. studiował na kierunku politologia (specjalizacja: Systemy Polityczne i Samorząd Terytorialny) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od października 2008 r. do 4 czerwca 2012 r. był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku politologia na UKSW w Warszawie.

Praca magisterska (maj 2008) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Temat pracy: Polityka wobec dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym. Studium na przykładzie miasta Ciechanów (promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, recenzent: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral). Uzyskany tytuł zawodowy: magister politologii.

Praca doktorska (czerwiec 2012) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Temat pracy: Polityka wobec przestrzeni historycznych w polskich miastach po roku 1989 (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, UKSW; dr hab. Janusz Ruszkowski,  prof. US). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych (Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych). Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Politologii UKSW od 1 października 2012 r. (mianowanie, I etat).

Najbardziej znaczące obszary aktywności naukowej, z którymi związane są moje badania, to zagadnienia dotyczące politycznego wymiaru zagospodarowywania przestrzeni historycznych oraz ochrony zabytków w Polsce po roku 1989. W ostatnich kilku latach, szczególnie interesuję się relacjami zachodzącymi między polityką i architekturą, a zwłaszcza takimi związkami występującymi na szczeblu samorządowym oraz tym, w jaki sposób odpowiednio prowadzona polityka przestrzenna może kształtować tożsamość lokalną. Prowadzone przeze mnie badania zasadniczo mieszczą się w ramach jednej subdyscypliny politologicznej, ale częściowo wykraczają również poza obszar politologii jako takiej. W ramach politologii moje poszukiwania naukowe obejmują przede wszystkim subdyscyplinę: samorząd terytorialny. W badaniach z zakresu ochrony zabytków, tożsamości oraz relacji polityka-architektura, z konieczności staram się łączyć ze sobą paradygmaty naukowe politologii, antropologii kulturowej, historii sztuki oraz architektury.

  • Samorząd i polityka lokalna (konwersatorium)
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wykład)
  • Komunikowanie polityczne (wykład)
  • Narzędzia informacyjne w naukach społecznych (ćwiczenia)
  • Technologie informacyjne (ćwiczenia)
  • Seminarium licencjackie (kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne – niestac.)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki

Kęsik G., Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Ciechanów 2019, ss. 97.

Kęsik G., Wójtostwo w Ciechanowie, wyd. nakładem własnym, Ciechanów 2017, ss. 140.

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych. Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2014, ss. 306.

Kęsik G., Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie, wyd. nakładem własnym, Ciechanów 2011, ss. 100.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Flader-Rzeszowska K., Kęsik G., Skorowski H., The Church vs. the issue of cultural heritage and social integration in the context of the Agenda 2030 [in:] K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, R. Zenderowski, S. Dziekoński (ed.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, London 2020, p. 171-183.

Kęsik G., Polityczne i społeczne konsekwencje rezygnacji ze statusu miasta na prawach powiatu na przykładzie Ciechanowa, [w:] A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Zielona Góra 2018, s. 51-65.

Kęsik G., Przemiany ustrojowe, liberalizm i własność prywatna a polityka wobec przestrzeni historycznych, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Warszawa 2018, s. 621-629.

Kęsik G., “Spatial history-based politics”? Remarks on relations between power and architecture in Poland after accession to the European Union, [in:] A. Rudowski, M. Sulkowski (ed.), Poland in the European Union – perspectives of membership, Warsaw 2017, p. 112-122.

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych w Polsce i w Niemczech, [w:] K. Ziemer (red.), Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, s. 94-116.

Kęsik G., Modele kształtowania miejskiej przestrzeni historycznej jako przykład polityki publicznej na poziomie lokalnym, [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Rzeszów 2013, s. 163-172.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content