Zbigniew Mikołajczyk

mł. insp. w st. sp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3917-7033
Pełnione funkcje: Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Bezpieczeństwa Uniwersytetu
Biogram:

Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”; Opiekun I roku studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.; Redaktor naczelny czasopisma: Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, ISSN – 1640-9280 (2017-2019); Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego czasopisma Przegląd Policyjny, ISNN 0867-5708 (2017-2019), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Zastępca redaktora czasopisma Internal Security, ISNN 2080-5268 (2017-2019), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Przegląd Naukowy Lwowskiego Państwowy Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Seria Prawnicza, ISSN 2311-8040 (2018-2019); Członek zespołu recenzentów „Seminare. Poszukiwania Naukowe”; Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – członek (od 2012); Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie – członek (od 2008 r.); International Police Association, sekcja Polska – członek (od 2006); NSZZP Komendy Stołecznej Policji, – przewodniczący Zarządu Terenowego przy KPP Nowy Dwór Mazowiecki (2006-2012); Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego – współpracownik; Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie – członek (od 2018); pełnomocnik Rektora UKSW ds. bezpieczeństwa Uniwersytetu (od 2021).

Biogram:

Ur. 11 lipca 1971 r. w Toruniu, syn Henryka i Barbary z Urbańskich; żonaty z Marzeną z Araśniewiczów; córka Karolina – lat 30 i syn Patryk – lat 28

Wykształcenie:

1993 r. – Szkoła Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, profil dochodzeniowo-śledczy;

2004 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

2006 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie pedagogiki ogólnej;

              – szkolenie na bazie Polizei Führungsakademie w Münster w Niemczech;

2007 r. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi;

               – szkolenie na bazie Deutsche Hochschule der Polizei w Münster w Niemczech;

2008 r. –  szkolenie na bazie Bundespolizeiakademie w Lubece w Niemczech;

2009 r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa, Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości;

2011 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień doktora  nauk humanistycznych w zakresie historii.

2018 r. – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie.

Paca zawodowa:

1993-1998 – technik kryminalistyki, chorąży prewencjiw Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie;

1998-2000 – inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie;

2000-2006 – aplikant, policjant, asystent Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim;

2006-2013 – Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie;

2013-2015 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2013 – członek  Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego;

2014 – współpracownik Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego w Warszawie;

2014 – adiunkt  Katedry Polityk Publicznych, Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2015 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2016-2017 – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku;

2017-2019 – Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

2018 – członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

2019 – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu;

2019-2020 – Komendant Wojewódzki Policji z s. w Radomiu,

Odznaczenia:

– srebrny medal: „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”;

– brązowy medal: „Za Długoletnią Służbę”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,

– „Krzyż Niepodległości Kl. II”  oraz medalem: „Zasłużony Policjant”, „Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym”, „Medal XX-lecia NSZZP”, „Zasłużony Dla Powiatu Płockiego”, „100 Lecia Powstania Policji Państwowej”.

Zakres bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczy badań:

 • „Koncepcja Ruchomych Przestrzeni” – autorska koncepcja związana ze stworzeniem suprasystemu bezpieczeństwa wewnętrznego, związanego z dostosowaniem instytucjonalnych systemów bezpieczeństwa do działań zapobiegawczych.
 • Zarządzanie kryzysowe w aspekcie współdziałania służb i działań Policji w sytuacji kryzysowej.
 • Wykorzystanie narzędzi szacowania ryzyka i metod analizy ryzyka przez administrację zespoloną.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – budowanie bezpiecznych przestrzeni.
 • Bezpieczeństwo imprez religijnych.

Zakres nauki o policji dotyczy badań:

 • „E-policjant” – autorskie narzędzie szacowania ryzyka poprzez uzyskiwanie informacji od społeczności lokalnych przez Internet i tworzenie mapy zagrożeń społecznych, wykorzystywane do planowania działań patrolowych, wywiadowczych i zapobiegawczych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Policji.

Zakres zwalczania przestępczości:

Dostosowanie struktur jednostki policyjnej szczebla miejskiego /powiatowego do prognozowanych zagrożeń. Wykorzystanie analizy, ulepszanie i planowanie strategii policyjnych celem dostosowania ich do społecznych zmian i nowych zagrożeń. Wymiana informacji i współdziałanie służb, straży i inspekcji.

Zakres kryminologii dotyczy badań objawów i przyczyn przestępczości i innych związanych z nią zjawisk patologii społecznej oraz formach zapobiegania tym zjawiskom. W tym zakresie szczególną uwagę poświęciłem bezpieczeństwu w ruchu drogowym i przestępczości wśród nieletnich.

Zakres kryminalistyki dotyczy śledczego badania miejsca zdarzenia przestępczego i metod identyfikacji sprawcy przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów.

Zakres socjologii kryminalistycznej dotyczy badań nad społecznymi aspektami działań związanymi z ustaleniem faktu popełnienia przestępstwa i sposobu jego popełnienia oraz wykrywania sprawców przestępstw i zapobiegania przestępstwom oraz innym zjawiskom patologicznym. Staram się scharakteryzować środowiska kryminogenne i zachowania negatywne wśród młodzieży.

Zakres historyczny dotyczy badań:

 • Historii Twierdzy Modlin jako garnizonu od 1918 r. do dzisiaj;
 • Systemu bezpieczeństwa funkcjonujący w powiecie nowodworskim po roku  1918 oraz rozwiązań i działań prowadzonych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • historii polskiej Policji i Żandarmerii Wojskowej.

2012 – 2021

 • Bezpieczeństwo państwa – ćwiczenia
 • Bezpieczeństwo państwa – wykłady
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – konwersatorium
 • Historia Policji – wykłady
 • Kryminalistyka – wykład
 • Kryminalistyka poziom zaawansowany – wykład
 • Kryminologia – wykład
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – wykład
 • Problematyka przestępczości nieletnich – wykład
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Seminarium licencjacie – seminarium
 • Strategie zapobiegania przestępczości – ćwiczenia
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Zwalczanie przestępczości – konwersatorium
 • Zwalczanie przestępczości – wykład
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dużej aglomeracji – wykład
 • Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem – wykład
 • Cenzura w PRL – wykład
 • Przeciwdziałanie przestępczości na szczeblu powiatu – wykład

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Mikołajczyk  Z.K., Życie religijne Twierdzy Modlin, Rzeszów 2012;

Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018;

Jurczak J., Mikołajczyk Z., Struniawski J., Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich. Szczytno 2018;

Mikołajczyk Z.K. i in. Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Wymiar pedagogiczny i społeczny. Wydawnictwo PWSZ w Płocku ISBN 978-83-61601-90-6.

Mikołajczyk Z.K., Abgarowicz G., Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – zagadnienia wybrane. Proponowane kierunki zmian. Warszawa 2017 (ISBN 978-83-88900-97-6).

Mikołajczyk Z.K., Zubańska M., Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. Zagadnienia praktyki policyjnej. Szczytno 2018 (ISBN – 978-83-7462-658-3, e-ISBN – 978-83-7462-659-0).

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content