Krzysztof Cebul

dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityki Bezpieczeństwa
E-mail: k.cebul@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5040-8384
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa, Kierownik kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Biogram:

Tytuł zawodowy magistra politologii uzyskał w 2003 r. w Instytucie Politologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: Uwarunkowania wprowadzenia urzędu prezydenta w III RP.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany przez Radę Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał w 2007 r. – na podstawie rozprawy pt. Narodowy komunizm w Polsce Ludowej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Żyro.

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskał w 2019 r. decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – na podstawie monografii pt. Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 465.

Od 2009 r. pracuje w Instytucie Politologii, gdzie obecnie kieruje Katedrą Polityki Bezpieczeństwa oraz pełni funkcję Kierownika kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Fenomen władzy politycznej, w tym przede wszystkim zagadnienia prawomocności władzy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa politycznego oraz historii struktur bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Analiza tekstu i wypowiedzi – główny obszar badań w tym zakresie to analizy programów partii politycznych oraz debat parlamentarnych w kontekście integracji Polski z Unią Europejską oraz bezpieczeństwa Polski.

Metodologia badań społecznych, w tym przede wszystkim uwarunkowania i przebieg procesów postrzegania przedmiotu badania oraz przedmiotu poznania. Podejmowana w tym obszarze refleksja dotyczy następujących zagadnień: kryteriów obiektywizmu naukowego i ostateczności sądów oraz wieloznaczności rzeczywistości i możliwości prowadzenia badań społecznych dla potrzeb praktyki.

  • Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem
  • Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce
  • Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem
  • Prognozowanie i symulacje w naukach społecznych
  • Kompozycja pracy naukowej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

K. Cebul, The representation of the European Union in the discussion held by the lower chamber of the Polish Parliament on the migration crisis in Europe, „Online Journal Modelling the New Europe” 2020, nr 34, ss. 135-156.

K. Cebul, The crisis of liberal democracy and the nationalist counter-project. The problem of the relationality between an individual, the society and the authority, „Online Journal Modelling the New Europe” 2019, nr 30, ss. 43-64.

K. Cebul, Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 465.

K. Cebul, Równość wobec prawa w świetle koncepcji Jeana Jacquesa Rousseau. Perspektywy współczesnej liberalnej demokracji, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 583-594.

K. Cebul, Images of the European Union from the perspective of the debate held in the Polish Parliament on the information of the Minister of Foreign Affairs on the tasks of foreign policy of Poland in 2017, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2018, nr 26, ss. 4-14.

K. Cebul, Przedmiot badania a przedmiot poznania – perspektywa nauk o bezpieczeństwie. Próba poszukiwania modelu metodologicznego, [w:] T. Kośmider, W. Kitler (red.), Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna, Difin, Warszawa 2017, ss. 96-109.

W. Fehler, K. Cebul, R. Podgórzańska, Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Difin, Warszawa 2017, ss. 194.

K. Cebul, Przedmiot, zakres i miejsce nauk o bezpieczeństwie wśród innych dyscyplin naukowych, [w:] W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015, ss. 178-189.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content