Janusz Węgrzecki

ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: j.wegrzecki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9335-0215
Pełnione funkcje:
Biogram:

W 1981 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (mgr inż. inżynierii środowiska), a następnie (w 1986 r.) studia filozoficzno-teologiczne w Akademickim Studium Teologii Katolickiej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie (mgr teologii). Po ukończonych studiach w 1986 roku pracował duszpastersko w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ob. UKSW) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienia dyskusyjne w poglądach na poznanie Boga: sytuacja w polskim piśmiennictwie filozoficznym z lat 1945-1994. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Bohdan Bejze. Pracę naukową rozpoczął z chwilą zatrudnienia od 1 października 1999 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2001-2012 był kierownikiem studiów niestacjonarnych Politologii i Europeistyki w Instytucie Politologii UKSW, dwukrotnie kierownikiem studiów podyplomowych (2002-2009). W latach 2012-2016 był prodziekanem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Od 1 października 2012 roku był zatrudniony w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Zakładzie Teorii Państwa i Teorii Polityki w Instytucie Politologii na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, na podstawie rozprawy pt. Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura oraz dorobku naukowego. W kadencji 2016-2019 był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW. 11 lutego 2021 r., postanowieniem Prezydenta RP, uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

aksjologiczne podstawy polityki i demokracji

teorie władzy

podejście interpretacjonistyczne w naukach o polityce

Kościół w sferze publicznej

myśl społeczna papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka,

relacje religia i polityka

 • Historia filozofii – wykłady
 • Logika – wykłady
 • Logika – ćwiczenia
 • Współczesne ideologie polityczne – wykład
 • Współczesne ideologie polityczne – konwersatorium
 • Seminarium magisterskie
 • Teoria polityki – wykłady
 • Teoria polityki – ćwiczenia
 • Metodologia badań politologicznych – wykłady
 • Metodologia badań politologicznych – konwersatorium
 • Współczesne teorie władzy – konwersatorium
 • Ochrona własności intelektualnej i kompozycja tekstu

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

2011

Węgrzecki J., Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011. (ss. 548 rozprawa habilitacyjna).

2013

Węgrzecki J., Struktura a typ teorii na przykładzie wybranych teorii władzy, w: Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 449-471.

2015

Węgrzecki J., Między deklaratywną neutralnością światopoglądową państwa a faktyczną nierównością traktowania przekonań religijnych, w: A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 38-55.

Węgrzecki J., Społeczna troska Kościoła o dobro wspólne w aspekcie prawa do wolności publicznego głoszenia norm etyki uniwersalistycznej, w: S. H. Zaręba, A. Wysocki (red.), Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 39-53.

2017

Węgrzecki J. Deklaracja Dignitatis humanae a współczesne społeczeństwo demokratyczne, „Nurt” 2 (2017), s.437-449.

2018

Węgrzecki J., Wolność religii w zamyśle autorów Konstytucji RP z 1997 roku, „Horyzonty Polityki”, vol. 9, nr 28 (2018), s. 29-42.

Węgrzecki J., A New Deal Between Demoses and their Elites necessary to Save Europe, “Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea”, vol. 63, nr 1 (2018), s. 79-88.

2019

Węgrzecki J., „W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

2020

Węgrzecki J., Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4 (2020), s. 109-122.

Węgrzecki J., Monopolizacja władzy kulturowej w liberalnej demokracji, „Studia Politologiczne” vol 55 (2020), s. 158-169.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content