Zbigniew Mikołajczyk

dr Zbigniew Mikołajczyk

 

Nadkom. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

adiunkt w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Katedra Polityk Publicznych

e-mail:  zbyszekstruna@op.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

ur. 11 lipca 1971 r. w Toruniu, syn Henryka i Barbary z Urbańskich; żonaty z Marzeną z Araśniewiczów; córka Karolina – lat 24 i syn Patryk – lat 22

Wykształcenie:

1990 r. – Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Toruniu;

1993 r. – Szkoła Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, profil dochodzeniowo-śledczy;

2004 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

2006 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie pedagogiki ogólnej;

              – szkolenie na bazie Polizei Führungsakademie w Münster w Niemczech;

2007 r. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi;

               – szkolenie na bazie Deutsche Hochschule der Polizei w Münster w Niemczech;

2008 r. –  szkolenie na bazie Bundespolizeiakademie w Lubece w Niemczech;

2009 r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa, Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości;

2011 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień doktora  nauk humanistycznych w zakresie historii.

Paca zawodowa:

1993-1998 – technik kryminalistyki, chorąży prewencjiw Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie;

1998-2000 – inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie;

2000-2006 – aplikant, policjant, asystent Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim;

2006-2013 – Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie;

2013-2015 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2015 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2014 – adiunkt  Katedry Polityk Publicznych, Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Historucznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2014 – współpracownik Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego w Warszawie;

2013 – członek  Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

2016 – p.o. Komendanta Powiatowego w Pułtusku

Odznaczenia:

– srebrny medal: „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”;

– brązowy medal: „Za Długoletnią Służbę”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medal XX-lecia NSZZP”.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Głównymi kierunkami mojej aktywności naukowej są: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, kryminologia, zwalczanie przestępczości i historia. Od 1993 r. zajmuję się badaniami historii Twierdzy Modlin. Zainteresowania badawcze ukierunkowane są na obszary życia religijnego, społecznego i kulturowego ludności zamieszkującej okolice twierdzy oraz jej system bezpieczeństwa. Twierdza Modlin jest obiektem wojskowym tym samym zakres badań związany jest również ze śledzeniem działań zbrojnych prowadzonych w tym rejonie oraz życia wojskowego garnizonu. Poczyniona kwerenda zbiorów archiwalnych dotyczących okresu międzywojennego skierowała moją uwagę na problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego w obszarze państwa, społeczności lokalnej i jednostki.
Z bezpieczeństwem wewnętrznym związana jest również moja aktywność dydaktyczna. Pragnę podkreślić, że moje badania wykraczają poza zakres jednej dziedziny z racji interdyscyplinarnego charakteru problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Przekłada się to na moje zainteresowanie nauką o policji oraz kryminologią, kryminalistyką i socjologią kryminalistyczną. Poszczególne obszary moich zainteresowań podzieliłem na wyszczególnione poniżej zakresy.

 1. Zakres bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczy badań:
 • „Koncepcja ruchomych przestrzeni” – autorska koncepcja związana ze stworzeniem suprasystemu bezpieczeństwa wewnętrznego, związanego z dostosowaniem instytucjonalnych systemów bezpieczeństwa do działań zapobiegawczych.
 • Zarządzanie kryzysowe w aspekcie współdziałania służb i działań Policji w sytuacji kryzysowej.
 • Wykorzystanie narzędzi szacowania ryzyka i metod analizy ryzyka przez administrację zespoloną.
 1. Zakres nauki o policji dotyczy badań:
 • „E-policjant” – autorskie narzędzie szacowania ryzyka poprzez uzyskiwanie informacji od społeczności lokalnych przez internet i tworzenie mapy zagrożeń społecznych, wykorzystywane do planowania działań patrolowych, wywiadowczych i zapobiegawczych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Policji.
 1. Zakres zwalczania przestępczości:
 • Dostosowanie struktur jednostki policyjnej szczebla miejskiego /powiatowego do prognozowanych zagrożeń. Wykorzystanie analizy, ulepszanie i planowanie strategii policyjnych celem dostosowania ich do społecznych zmian i nowych zagrożeń. Wymiana informacji i współdziałanie służb, straży i inspekcji.
 1. Zakres kryminologii dotyczy badań objawów i przyczyn przestępczości i innych związanych z nią zjawisk patologii społecznej oraz formach zapobiegania tym zjawiskom. W tym zakresie szczególną uwagę poświęciłem bezpieczeństwu w ruchu drogowym i przestępczości wśród nieletnich.
 2. Zakres kryminalistyki dotyczy śledczego badania miejsca zdarzenia przestępczego i metod identyfikacji sprawcy przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów.
 3. Zakres socjologii kryminalistycznej dotyczy badań nad społecznymi aspektami działań związanymi z ustaleniem faktu popełnienia przestępstwa i sposobu jego popełnienia oraz wykrywania sprawców przestępstw i zapobiegania przestępstwom oraz innym zjawiskom patologicznym. Staram się scharakteryzować środowiska kryminogenne i zachowania negatywne wśród młodzieży.
 4. Zakres historyczny dotyczy badań:
 • Historii Twierdzy Modlin jako garnizonu od 1918 r. do dzisiaj;
 • Systemu bezpieczeństwa funkcjonujący w powiecie nowodworskim po roku  1918 oraz rozwiązań i działań prowadzonych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • historii polskiej Policji i Żandarmerii Wojskowej.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

2012/2013

 • Bezpieczeństwo państwa – wykłady
 • Bezpieczeństwo państwa – ćwiczenia
 • Historia Policji – wykłady
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – konwersatorium
 • Zwalczanie przestępczości – konwersatorium
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład

2014/2015

 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – wykład
 • Ochrona osób, mienia i obiektów – wykład
 • Zwalczanie przestępczości – wykład
 • Problematyka przestępczości nieletnich – wykład
 • Seminarium licencjackie – seminarium
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa państwa – wykład
 • Kryminalistyka – wykład
 • Kryminologia – wykład

2015/2016

 • Kryminalistyka – wykład
 • Kryminologia – wykład
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – wykład
 • Zwalczanie przestępczości – wykład
 • Strategie zapobiegania przestępczości – ćwiczenia
 • Rola policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Seminarium licencjacie – seminarium

 

PUBLIKACJE

Książki:

2012

M i k o ł a j c z y k  Z., Życie religijne Twierdzy Modlin. Rzeszów 2012;

Artykuły w pracach zbiorowych:

2011

M i k o ł a j c z y k  Z., Kościół garnizonowy w Twierdzy Modlin, w:  Nauczycielowi – uczniowie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Mandziuka z okazji 70-lecia urodzin. Red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa, Rzeszów 2011.

Mikołajczyk Zbigniew Kazimierz – biogram. Z. A. J u d y c k i, Encyklopedia Policji. T. 1, Kielce 2011, s. 215-216.

2013

M i k o ł a j c z y k Z., Kalendarium życia ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka.
W: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. Red. W. G l i ń s k i, Warszawa 2013, s. 21-32.

2014

M i k o ł a j c z y k  Z., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Red. R. F. S a d o w s k i, „Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego”, Warszawa 2014,
s. 108-150.

M i k o ł a j c z y k  Z., Przestępczość jako konsekwencja braku pieniądza.
W: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65 rocznicę urodzin”. Red. A. Wysocki, Warszawa 2014, s. 259-271.

2015

Mikołajczyk Z. K., Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o koncepcję ruchomych przestrzeni. [w] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. Cebul, A. Rudowski, Warszawa 2015, s. 167-179.

Mikołajczyk Z. K., Charakterystyka systemu bezpieczeństwa państwa polskiego w wymiarze instytucjonalnym a Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. [w] Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Red. K. Gogacz, A. Kłos, Z. K. Mikołajczyk, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2015, s. 25-34.

Artykuły i recenzje w czasopismach:

2010

M i k o ł a j c z y k Z., Komisja Odbudowy Modlina (1930-1932). „Saeculum Christianum”. R. 17: 2010, nr 1, s. 93-106.

2011

M i k o ł a j c z y k  Z., Cerkiew w Stanisławowie – dawnej Kolonii Aleksandryjskiej. „Saeculum Christianum”. R. 18: 2011, nr 1, s. 87-94.

M i k o ł a j c z y k  Z., Ks. Józef Mandziuk – historyk śląskiego Kościoła katolickiego. „Saeculum Christianum”. R. 18: 2011, nr 2, s. 7-20.

2013

M i k o ł a j c z y k  Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Materiały pokonferencyjne: Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym. UKSW, 24.04.2013 r. [MCDMiM, w druku 2014];

2014

Mikołajczyk Z. K., System bezpieczeństwa wieloreligijnej Twierdzy Modlin. Prawosławni i Katolicy. „Zeszyt Naukowy nr 1/2014”, MCDMiM, UKSW, s.189-202.

Mikołajczyk Z. K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014”, Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Między-religijnego UKSW.

Mikołajczyk Z. K., Recenzja. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” MCDMiM UKSW – ks. dr Jerzy Zając, Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock 2010, ss. 287. Recenzja pozytywna, polecająca – 2014.

Mikołajczyk Z. K., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, organizowanej w dniu 24.04.2013 r. w UKSW w Warszawie w Auli Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” MCDMiM UKSW.

2015

Mikołajczyk Z. K., Brach K., Piasek K., E-policjant. Nowatorskie narzędzie szacowania ryzyka w oparciu o informacje przekazane przez społeczność lokalną. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” nr 1/2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s. 43-49.

Mikołajczyk Z. K., Przedmowa. W: Płocka Policja okresu międzywojennego. A. Łaszczewski, Płock 2015.

Mikołajczyk Z. K., The Prevention of pathology and delinquency based on the Conception of Moving Spaces. „Charity, Philanthropy and Social Work” nr 1/2015, s. 49-56.

Mikołajczyk Z. K., Żargon policyjny we współczesnej polszczyźnie. Ukraińsko-Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim. „Slawisticzni Ctudii: Lingwistika, Literaturoznastwo, Didaktika. Zbirnik naukowich prac”. Chmielnicki 2015, s. 87 – 98.

Mikołajczyk Z. K., Komunikowanie się policji ze społecznością lokalną w myśl założeń Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. [w druku].

Mikołajczyk Z. K., E-Policjant – narzędzie wykorzystywane według założeń Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, s. 23-32.

Mikołajczyk Z. K., Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich w oparciu o założenia Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015”. MCDMiM, UKSW, s. 133-141.

Mikołajczyk Z. K., Recenzja. „Seminare. Poszukiwania naukowe.” – Działania Żandarmerii Wojskowej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. Recenzja pozytywna – 07.12.2015 r.

Mikołajczyk Z. K., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, organizowanej w dniu 24.04.2013 r. w UKSW w Warszawie w Auli Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” MCDMiM UKSW, s. 272-274.

Mikołajczyk Z. K., Przestępczość jako zjawisko wywierające wpływ na bezpieczeństwo państwa. „Zeszyt Naukowy nr 4/2015” MCDMiM UKSW.

2016

Mikołajczyk Z.K., Działania policji według założeń Koncepcji Ruchomych Przestrzeni na przykładzie narzędzia e-Policjant. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” MCDMiM UKSW, s. 15-25.

Mikołajczyk Z. K., Recenzja. „Niepodległość i Pamięć”. Rocznik XXIII. 2016. nr 1 53. Muzeum Niepodległości w Warszawie, ss. 464. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” MCDMiM UKSW, s. 169-173.

Mikołajczyk Z. K., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kultura – Innowacyjność – Bezpieczeństwo” organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach XXIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Welconomy forum in Toruń organizowanego pod hasłem “Integracja i współpraca. Gospodarka – nauka – innowacyjność” w dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” MCDMiM UKSW, s. 179-180.

Mikołajczyk Z. K., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rola Biura Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa państwa, zorganizowanej przez Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2016 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3 w sali nr 108, budynku nr 23. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” MCDMiM UKSW, s. 187-189.

Mikołajczyk Z. K., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia”, zorganizowanej w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 na terenie Kampusu im. Księdza Profesora Rumianka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 23, w sali nr 201, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, HTRC Sp. z o. o. oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” MCDMiM UKSW, s. 190-194.

 

PROJEKTY BADAWCZE

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, 05-420 Józefów k/Otwocka ul. Nadwiślańska 213. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tematy:

 • Wykorzystanie przez administrację zespoloną procedur zarządzania ryzykiem na przykładzie  organu administracji zespolonej. Charakterystyka narzędzi zarządzania ryzykiem, wykorzystywanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa na różnych poziomach jej funkcjonowania.
 • Wykorzystanie przez administrację zespoloną procedur zarządzania ryzykiem na przykładzie administracji zespolonej.  Analiza przydatności, narzędzi zarządzania ryzykiem wykorzystywanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa na wybranym przykładzie.

 

Projekt  finansowany  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku i Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki pt. „Bezpiecznie w Regionie Płockim” – udział i koordynacja działań realizowanych z ramienia KMP Płock.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – projekt dla MSW w ramach konsorcjum UKSW, WAT, CSPSP i HTRC pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania. Kierownik projektu i koordynator zadań z ramienia UKSW w obszarze:

 1. Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożeń w tym międzynarodowych, uwzględniającej proces oceny ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji.
 2. Opracowanie zasad szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniających mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń.
 3. Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

 

NCN – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach wsparcia potencjału badawczego. Kierownictwo projektu: Koncepcja Ruchomych Przestrzeni.

 

FUNKCJE

 • Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.
 • Opiekun I roku studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – członek (od 2012 r.);
 • Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie – członek (od 2008 r.);
 • International Police Association , sekcja Polska – członek (od 2006 r.);
 • NSZZP Komendy Stołecznej Policji, – przewodniczący Zarządu Terenowego przy KPP Nowy Dwór Mazowiecki (od 2006 do 2012 r.);
 • współpracownik Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego;
 • członek Klubu Pozytywnego Myślenia w Warszawie

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy