Zbigniew Mikołajczyk

dr Zbigniew Mikołajczyk

 

mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

adiunkt w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Katedra Polityk Publicznych

e-mail:  zbyszekstruna@op.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

ur. 11 lipca 1971 r. w Toruniu, syn Henryka i Barbary z Urbańskich; żonaty z Marzeną z Araśniewiczów; córka Karolina – lat 27 i syn Patryk – lat 25

Wykształcenie:

1990 r. – Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Toruniu;

1993 r. – Szkoła Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, profil dochodzeniowo-śledczy;

2004 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

2006 r. – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, studia w zakresie pedagogiki ogólnej;

              – szkolenie na bazie Polizei Führungsakademie w Münster w Niemczech;

2007 r. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi;

               – szkolenie na bazie Deutsche Hochschule der Polizei w Münster w Niemczech;

2008 r. –  szkolenie na bazie Bundespolizeiakademie w Lubece w Niemczech;

2009 r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa, Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości;

2011 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień doktora  nauk humanistycznych w zakresie historii.

Paca zawodowa:

1993-1998 – technik kryminalistyki, chorąży prewencjiw Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie;

1998-2000 – inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie;

2000-2006 – aplikant, policjant, asystent Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim;

2006-2013 – Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie;

2013-2015 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2015 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku;

2014 – adiunkt  Katedry Polityk Publicznych, Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Historucznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2014 – współpracownik Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego w Warszawie;

2013 – członek  Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego;

2016-2017 – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku;

2017 – Zastępca Komendanta–Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

2018 – członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Odznaczenia:

– srebrny medal: „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”;

– brązowy medal: „Za Długoletnią Służbę”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medal XX-lecia NSZZP”.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Głównymi kierunkami mojej aktywności naukowej są: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, kryminologia, zwalczanie przestępczości i historia. Od 1993 r. zajmuję się badaniami historii Twierdzy Modlin. Zainteresowania badawcze ukierunkowane są na obszary życia religijnego, społecznego i kulturowego ludności zamieszkującej okolice twierdzy oraz jej system bezpieczeństwa. Twierdza Modlin jest obiektem wojskowym tym samym zakres badań związany jest również ze śledzeniem działań zbrojnych prowadzonych w tym rejonie oraz życia wojskowego garnizonu. Poczyniona kwerenda zbiorów archiwalnych dotyczących okresu międzywojennego skierowała moją uwagę na problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego w obszarze państwa, społeczności lokalnej i jednostki.
Z bezpieczeństwem wewnętrznym związana jest również moja aktywność dydaktyczna. Pragnę podkreślić, że moje badania wykraczają poza zakres jednej dziedziny z racji interdyscyplinarnego charakteru problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Przekłada się to na moje zainteresowanie nauką o policji oraz kryminologią, kryminalistyką i socjologią kryminalistyczną. Poszczególne obszary moich zainteresowań podzieliłem na wyszczególnione poniżej zakresy.

 1. Zakres bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczy badań:
 • „Koncepcja Ruchomych Przestrzeni” – autorska koncepcja związana ze stworzeniem suprasystemu bezpieczeństwa wewnętrznego, związanego z dostosowaniem instytucjonalnych systemów bezpieczeństwa do działań zapobiegawczych.
 • Zarządzanie kryzysowe w aspekcie współdziałania służb i działań Policji w sytuacji kryzysowej.
 • Wykorzystanie narzędzi szacowania ryzyka i metod analizy ryzyka przez administrację zespoloną.
 1. Zakres nauki o policji dotyczy badań:
 • „E-policjant” – autorskie narzędzie szacowania ryzyka poprzez uzyskiwanie informacji od społeczności lokalnych przez internet i tworzenie mapy zagrożeń społecznych, wykorzystywane do planowania działań patrolowych, wywiadowczych i zapobiegawczych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Policji.
 1. Zakres zwalczania przestępczości:
 • Dostosowanie struktur jednostki policyjnej szczebla miejskiego /powiatowego do prognozowanych zagrożeń. Wykorzystanie analizy, ulepszanie i planowanie strategii policyjnych celem dostosowania ich do społecznych zmian i nowych zagrożeń. Wymiana informacji i współdziałanie służb, straży i inspekcji.
 1. Zakres kryminologii dotyczy badań objawów i przyczyn przestępczości i innych związanych z nią zjawisk patologii społecznej oraz formach zapobiegania tym zjawiskom. W tym zakresie szczególną uwagę poświęciłem bezpieczeństwu w ruchu drogowym i przestępczości wśród nieletnich.
 2. Zakres kryminalistyki dotyczy śledczego badania miejsca zdarzenia przestępczego i metod identyfikacji sprawcy przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów.
 3. Zakres socjologii kryminalistycznej dotyczy badań nad społecznymi aspektami działań związanymi z ustaleniem faktu popełnienia przestępstwa i sposobu jego popełnienia oraz wykrywania sprawców przestępstw i zapobiegania przestępstwom oraz innym zjawiskom patologicznym. Staram się scharakteryzować środowiska kryminogenne i zachowania negatywne wśród młodzieży.
 4. Zakres historyczny dotyczy badań:
 • Historii Twierdzy Modlin jako garnizonu od 1918 r. do dzisiaj;
 • Systemu bezpieczeństwa funkcjonujący w powiecie nowodworskim po roku  1918 oraz rozwiązań i działań prowadzonych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • historii polskiej Policji i Żandarmerii Wojskowej.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

2012 – 2019

 • Bezpieczeństwo państwa – ćwiczenia
 • Bezpieczeństwo państwa – wykłady
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – konwersatorium
 • Historia Policji – wykłady
 • Kryminalistyka – wykład
 • Kryminologia – wykład
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – wykład
 • Problematyka przestępczości nieletnich – wykład
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Seminarium licencjacie – seminarium
 • Strategie zapobiegania przestępczości – ćwiczenia
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wykład
 • Zwalczanie przestępczości – konwersatorium
 • Zwalczanie przestępczości – wykład

 

PUBLIKACJE

Książki:

 • Mikołajczyk  Z.K., Życie religijne Twierdzy Modlin. Rzeszów 2012;
 • Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018;
 • Jurczak J., Mikołajczyk Z., Struniawski J., Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich. Szczytno 2018;
 • Mikołajczyk Z.K. i in. Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Wymiar pedagogiczny i społeczny. Wydawnictwo PWSZ w Płocku ISBN 978-83-61601-90-6.
 • Mikołajczyk Z.K., Abgarowicz G., Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – zagadnienia wybrane. Proponowane kierunki zmian. Warszawa 2017 (ISBN 978-83-88900-97-6).
 • Mikołajczyk Z.K., Zubańska M., Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2. Zagadnienia praktyki policyjnej. Szczytno 2018 (ISBN – 978-83-7462-658-3, e-ISBN – 978-83-7462-659-0).

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Mikołajczyk Z., Kościół garnizonowy w Twierdzy Modlin. W: Nauczycielowi – uczniowie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Mandziuka z okazji 70-lecia urodzin. Red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa Rzeszów 2011, s. 499-512(ISBN 978-83-8754-942-8).
 • Mikołajczyk Zbigniew Kazimierzbiogram. Red. Z. A. Judycki, Encyklopedia Policji. T. 1, Kielce 2011, s. 215-216. ISBN-10: 8392391381, e-ISBN-13: 978-8392391388.
 • Mikołajczyk Z., Kalendarium życia ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka. W: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin. Red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 21-32(ISBN 978-83-7072-798-5).
 • Mikołajczyk Z. K., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Red. R. F. Sadowski, „Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego”, Warszawa 2014, s. 108-150(ISBN 978-83-7201-453-5).
 • Mikołajczyk Z. K., Przestępczość jako konsekwencja braku pieniądza. W: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65 rocznicę urodzin”. Red. A. Wysocki, Warszawa 2014, s. 259-271(ISBN 978-83-64181-87-0).
 • Mikołajczyk Z. K., Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o koncepcję ruchomych przestrzeni. [w] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. Cebul, A. Rudowski, Warszawa 2015, s. 167-179(ISBN 978-83-7556-629-1).
 • Mikołajczyk Z. K., Charakterystyka systemu bezpieczeństwa państwa polskiego w wymiarze instytucjonalnym a Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. [w] Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Red. K. Gogacz, A. Kłos, Z. K. Mikołajczyk, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2015, s. 25-34, [ISBN 978-83-61601-90-6].
 • Mikołajczyk Z. K., Istota zwalczania przestępczości na poziomie lokalnym – Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. [w:] Teorija ta praktika protidii złoczinnosti u suczasnich umowach. Lwów 2017, s. 295-315. UDK 343.9 T33.
 • Mikołajczyk Z. K., Reszke A., Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w latach 2012 – 2016. [w druku WSPol].

Artykuły i recenzje w czasopismach:

 • Mikołajczyk Z.K., Józef Mandziuk – historyk śląskiego Kościoła katolickiego. „Saeculum Christianum”. R. 18: 2010, nr 2, s. 7-20(ISSN 1232-1575). Periodyk Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Mikołajczyk Z.K., Komisja Odbudowy Modlina (1930-1932). „Saeculum Christianum”. R. 17: 2010, nr 1, s. 93-106 (ISSN 1232-1575).
 • Mikołajczyk Z.K., Cerkiew w Stanisławowie – dawnej Kolonii Aleksandryjskiej. „Saeculum Christianum”. R. 18: 2011, nr 1, s. 87-94(ISSN 1232-1575).
 • Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014”, Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Między-religijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ISBN 978-83-940879-5-1. ISSN 2450-1417).
 • Mikołajczyk Z.K., System bezpieczeństwa wieloreligijnej Twierdzy Modlin. Prawosławni i Katolicy. „Zeszyt Naukowy nr 1/2014” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s.189-202(ISBN 978-83-9408-79-4-4).
 • Mikołajczyk Z.K., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, organizowanej w dniu 24.04.2013 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Auli Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 272-274; ISBN 978-83-940879-5-1.
 • Mikołajczyk Z.K., „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. dr Jerzy Zając, Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock 2010, ss. 287. Recenzja pozytywna, polecająca – 2014. ISSN 2450-1417.
 • Mikołajczyk Z.K., Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich
  w oparciu o założenia Koncepcji Ruchomych Przestrzeni.
  „Zeszyt Naukowy nr 3/2015”. Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 133-141; ISBN 978-83-940879-7-5, ISSN 2450-1417.
 • Mikołajczyk Z.K., E-Policjant – narzędzie wykorzystywane według założeń Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 23-32; ISBN 978-83-940879-7-5, ISSN 2450-1417.
 • Mikołajczyk Z.K., Przestępczość jako zjawisko wywierające wpływ na bezpieczeństwo państwa. „Zeszyt Naukowy nr 4/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ISSN 2450-1417.
 • Mikołajczyk Z., Recenzja. „Seminare. Poszukiwania naukowe.” – Działania Żandarmerii Wojskowej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.
 • Mikołajczyk Z.K., Żargon policyjny we współczesnej polszczyźnie. Ukraińsko-Polskie Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim. „Slawisticzni Ctudii: Lingwistika, Literaturoznastwo, Didaktika. Zbirnik naukowich prac”. Chmielnicki 2015, s. 87 – 98; ISBN 978-617-683-037-5.
 • Mikołajczyk Z.K., The Prevention of psthology and delinquency based on the Conception of Moving Spaces. „Charity, Philanthropy and Social Work” nr 1/2015[ISSN 2353-4605], s. 49-56.
 • Mikołajczyk Z.K., W: Płocka Policja okresu międzywojennego. A. Łaszczewski, Płock 2015 [ISBN 978-83-62081-33-2].
 • Mikołajczyk Z.K., Brach K., Piasek K., E-policjant. Nowatorskie narzędzie szacowania ryzyka w oparciu o informacje przekazane przez społeczność lokalną. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” nr 1/2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s. 43-49, ISSN 1640-9280.
 • Mikołajczyk Z.K., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia”, zorganizowanej w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 na terenie Kampusu im. Księdza Profesora Rumianka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 23, w sali nr 201, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie, HTRC Sp. z o. o. oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
  „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 190-194, ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0.
 • Mikołajczyk Z.K., Działania policji według założeń Koncepcji Ruchomych Przestrzeni na przykładzie narzędzia e-Policjant. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 15-25, ISSN 2450-1417.
 • Mikołajczyk Z.K., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rola Biura Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa państwa, zorganizowanej przez Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2016 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3 w sali nr 108, budynku nr 23. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 187-189, ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0.
 • Mikołajczyk Z.K., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kultura – Innowacyjność – Bezpieczeństwo” organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach XXIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Welconomy forum in Toruń organizowanego pod hasłem “Integracja i współpraca. Gospodarka – nauka – innowacyjność” w dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 179-180, ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0.
 • Mikołajczyk Z.K., Recenzja. „Niepodległość i Pamięć”. Rocznik XXIII. 2016. nr 1 53. Muzeum Niepodległości w Warszawie, ss. 464. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 169-173, ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0.
 • Mikołajczyk Z.K., Abgarowicz G., Zarządzanie ryzykiem w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. „Przegląd Policyjny” nr 3(127)2017, s. 62-83, ISSN 0867-5708.
 • Mikołajczyk Z.K., Reszke A. M., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” nr 2/2017, s. 55-60. ISSN 1640-9280.
 • Mikołajczyk Z.K., Abgarowicz G., Organizacja realizacji zadań Policji w kontekście procesu zarządzania ryzykiem. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. ISSN 2084-1809.
 • Mikołajczyk Z.K., Reszke A. M., Wpływ przestępczości innokulturowej na poczucie bezpieczeństwa obywateli. „Przegląd Policyjny” nr 4/2017, ISSN 0867-5708.
 • Mikołajczyk Z.K., Struniawski J., Wolność zgromadzeń a bezpieczeństwo. Internal Security nr 2/2017. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. ISNN 0867-5708. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Mikołajczyk Z.K., Communication between the police and local people according to assumptions of the Conception of Moving Spaces. Wydawnictwo Uniwersytetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Lwowie, [w druku].
 • Mikołajczyk Z.K., Teoretyczne aspekty integracji działań instytucjonalnych w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym na poziomie lokalnym. [w druku Security Forums, Wydawnictwo WSB].
 • Mikołajczyk Z.K., Policyjne Wyższe Studia Zawodowe jako nowa forma studiów policyjnych. [w druku Wydawnictwo WSPol w Szczytnie].
 • Mikołajczyk Z.K., System policyjnego szkolnictwa specjalistycznego – wizja zmian. [w druku, Wydawnictwo WSPol w Szczytnie].

Hasła słownikowe i encyklopedyczne:

 • Bezpieczeństwo. „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 255 (ISBN  978-83-940879-5-1).
 • Koncepcja Ruchomych Przestrzeni.  „Zeszyt Naukowy nr 2/2014” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 256 (ISBN  978-83-940879-5-1).
 • Instytucje bezpieczeństwa. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 224 (ISBN 978-83-940879-7-5).
 • Stan braku bezpieczeństwa publicznego. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 225 (ISBN 978-83-940879-7-5).
 • System bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 225 (ISBN 978-83-940879-7-5).
 • e-Policjant. „Zeszyt Naukowy nr 3/2015” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 223 (ISBN 978-83-940879-7-5).
 • Działania instytucjonalne na rzecz bezpieczeństwa. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 197 (ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0).
 • Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreli-gijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 198 (ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0).
 • Organizacje proobronne. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 199 (ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0).
 • Szacowanie zagrożeń. „Zeszyt Naukowy nr 5/2016” Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 200 (ISSN 2450-1417, ISBN 978-83-943996-1-0).

 

PROJEKTY BADAWCZE

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, 05-420 Józefów k/Otwocka ul. Nadwiślańska 213. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tematy:

 • Wykorzystanie przez administrację zespoloną procedur zarządzania ryzykiem na przykładzie  organu administracji zespolonej. Charakterystyka narzędzi zarządzania ryzykiem, wykorzystywanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa na różnych poziomach jej funkcjonowania.
 • Wykorzystanie przez administrację zespoloną procedur zarządzania ryzykiem na przykładzie administracji zespolonej.  Analiza przydatności, narzędzi zarządzania ryzykiem wykorzystywanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa na wybranym przykładzie.

 

Projekt  finansowany  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku i Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki pt. „Bezpiecznie w Regionie Płockim” – udział i koordynacja działań realizowanych z ramienia KMP Płock.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – projekt dla MSW w ramach konsorcjum UKSW, WAT, CSPSP i HTRC pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania. Kierownik projektu i koordynator zadań z ramienia UKSW w obszarze:

 • Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożeń w tym międzynarodowych, uwzględniającej proces oceny ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji.
 • Opracowanie zasad szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniających mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń.
 • Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

 

NCN – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach wsparcia potencjału badawczego. Kierownictwo projektu: Koncepcja Ruchomych Przestrzeni.

 

FUNKCJE

 • Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.
 • Opiekun I roku studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Redaktor naczelny czasopisma: Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, ISSN – 1640-9280
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego czasopisma Przegląd Policyjny, ISNN 0867-5708. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Zastępca redaktora czasopisma Internal Security, ISNN 2080-5268. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Przegląd Naukowy Lwowskiego Państwowy Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Seria Prawnicza, ISSN 2311-8040.
 • Członek zespołu recenzentów „Seminare. Poszukiwania Naukowe”.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – członek (od 2012 r.);
 • Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie – członek (od 2008 r.);
 • International Police Association , sekcja Polska – członek (od 2006 r.);
 • NSZZP Komendy Stołecznej Policji, – przewodniczący Zarządu Terenowego przy KPP Nowy Dwór Mazowiecki (od 2006 do 2012 r.);
 • Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego – współpracownik;
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie – członek (od 2018 r.).

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy