Zapraszamy na konferencję pt. Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populi

zaolzieInstytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza na konferencję pt. Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populi. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2014 r. (piątek-sobota) w Czeskim Cieszynie i Jabłonkowie. W trakcie konferencji zespół złożony z pracowników i doktorantów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprezentuje rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. Zaolzie w świetle wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich 1990-2014. Z programem konferencji, tekstami referatów i informacjami organizacyjnymi można się zapoznać klikając „więcej”.

 

Program konferencji:

 

1 sierpnia 2014 (piątek), Czeski Cieszyn

 

08:45-09:00

Przywitanie uczestników konferencji

Przedstawiciel władz PZKO

Przedstawiciel władz miejskich Czeskiego Cieszyna

Walter Wiesław Gołębiewski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

 

09:00-09:30

Sytuacja polityczno-społeczna Polaków na Zaolziu – wykład wprowadzający

Michał Broda, Sekcja Historii Regionu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (pobierz)

 

09:30-11:00

Panel I

Dylematy tożsamościowe Polaków na Zaolziu. Kim jesteśmy, kim byliśmy, kim chcemy być?

Moderator: prof. Radosław Zenderowski (UKSW Warszawa)

Uczestnicy:

Andrzej Bizoń, Dyrektor Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania Czeski Cieszyn

Stanisław Folwarczny, Zastępca Burmistrza Czeskiego Cieszyna

Bogdan Jakubek, Prezes Sdružení vojenské historie Těšínského Slezska

Anna Piszkiewicz, Wiceprezes Sekcji Kobiet ZG PZKO (pobierz)

Halina Sikora, Redaktor naczelny miesięcznika „Zwrot”

 • Najważniejsze momenty w historii Polaków zaolziańskich i stosunek do nich. Co najbardziej rezonuje, co wywołuje spory i kontrowersje? Z czego zaolziańscy Polacy są szczególnie dumni, a co jest dla nich powodem do wstydu?
 • Bohaterowie dnia codziennego – o kim chcemy pamiętać i dlaczego? Znaczenie wybitnych osobistości dla integralności wspólnoty narodowej. Jakich bohaterów oczekujemy dziś, dla nas, dla naszych dzieci i wnuków?
 • Znaczenie języka dla tożsamości narodowej. Dlaczego cenimy język polski, dlaczego posługujemy się nim na co dzień? Dlaczego chcemy, by nasze dzieci mówiły po polsku?
 • Znaczenie zwyczajów i obyczajów dla zachowania narodowej tożsamości. Jakie wartości są szczególnie cenione i dlaczego? Jaką rolę odgrywa religia (katolicka, protestancka) w życiu współczesnych Polaków zaolziańskich?
 • Nasza mała ojczyzna i jej granice. Postrzeganie granicy z Polską a postrzeganie innych granic (ze Słowacją, z Morawami, ze Śląskiem Opawskim). Jakie elementy krajobrazu wpisane są na trwałe w tożsamość zaolziańskich Polaków. Znaczenie elementów przyrodniczych i architektonicznych (w tym pomników) w życiu polskiej wspólnoty narodowej na Zaolziu.

11:30-13:00

Panel II

Zaolziańscy Polacy a Polska: oczekiwania, nadzieje, postulaty, pretensje…

Moderator: prof. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

Uczestnicy:

Walter Gołębiewski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią (pobierz)

prof. Jan Kajfosz, Kierownik Zakładu Teorii i Badań Kultury Współczesnej UŚ

Karol Madzia, Prezes Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty – Coexistentii

Jacek Mencner, Prezes Sekcji Akademickiej „Jedność” przy Zarządzie Głównym PZKO

Anna Olszewska, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

Jan Ryłko, Prezes PZKO w RC oraz MK PZKO Jabłonków (pobierz)

prof. Tadeusz Siwek, Uniwersytet w Ostrawie (pobierz)

prof. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Katedry Pedagogiki Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (pobierz)

 • Czym jest Polska dla zaolziańskich Polaków? Jakie funkcje pełni w narracji tożsamościowej? Jakie znaczenie ma utrzymywanie kontaktów (jakich?) z Polską?
 • Spełnione i zawiedzione nadzieje związane z przemianami w Polsce i Europie Środkowej po 1989 roku. Przejawy udanej współpracy vs. niespełnione oczekiwania. Diagnozy, recepty…
 • Czego tak naprawdę Polacy zaolziańscy oczekują od Polski – jej władz, rodaków?
 • Wizerunek Polski w ostatnich dwóch dekadach: idzie ku lepszemu? Jak Polacy zaolziańscy mogą pomóc Polsce w kreowaniu pozytywnego wizerunku kraju?

OBIAD

Przejazd do Jabłonkowa i udział w „Gorolskim Święcie” http://www.gorolskiswieto.cz/

 

 

2 sierpnia 2014 (sobota), Jabłonków

 

10:00-11:30

Panel III

Zaolziańscy Polacy a Czesi: między dobrym sąsiedztwem a wielką polityką

Moderator: dr Grzegorz Studnicki (Sekcja Ludoznawcza przy Zarządzie Głównym PZKO)

Uczestnicy:

Irena Adamczyk, Muzeum Śląska Cieszyńskiego (pobierz)

Irena Cichá, pisarka, wydawca publikacji o tematyce regionalnej (pobierz)

Petr Sagitarius, Burmistrz Jabłonkowa /  Petr Gawlas Z-ca Burmistrza

Antoni Szpyrc, artysta-malarz (pobierz)

 • Codzienne relacje z Czechami w opinii zaolziańskich Polaków? Co przemawia za dobrymi stosunkami, co (kto?) je stawia pod znakiem zapytania?
 • Kim są Czesi jako sąsiedzi oraz jako anonimowi (nieznani z imienia i nazwiska) współobywatele? Czym zasadniczo różni się obraz Czecha w oczach Polaka zaolziańskiego a Polaka z kraju?
 • Wspólne cechy kulturowe Polaków zaolziańskich i Czechów odróżniające ich od Polaków z kraju. Czy uświadamiana jest ta wspólnota wartości?
 • Zaolziańscy Polacy oczyma sąsiadów i czeskich polityków.

12:00-13:30

Na zakończenie: Zaolzie w świetle wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich (1990-2014)

Moderator: dr Andrzej Rudowski (Instytut Politologii UKSW)

Uczestnicy:

mgr Monika Brzezińska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

mgr Marta Gałązka (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

mgr Anna Kiedrowicz-Thel (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

dr Paweł Matuszewski (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

mgr Martyna Wasiuta (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

dr Kinga Wojtas (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

Referat 1a:

mgr Marta Gałązka, mgr Anna Kiedrowicz-Thel, Wprowadzenie: ordynacja wyborcza, okręgi wyborcze w Republice Czeskiej (pobierz)

Referat 1b:

mgr Martyna Wasiuta, Wprowadzenie: struktura narodowościowa Zaolzia (1991-2011) (pobierz)

Referat 2:

dr Paweł Matuszewski, Zachowania wyborcze mieszkańców Zaolzia.  Analiza frekwencji wyborczej i preferencji politycznych (pobierz)

Jaka była frekwencja wyborcza na Zaolziu od 1990 roku? Czy różniła się ona zasadniczo od frekwencji ogólnokrajowej? Czy w obrębie gmin zaolziańskich odnotowano jakieś istotne zróżnicowanie odnośnie do poziomu frekwencji wyborczej? Z jakimi ugrupowaniami politycznymi w wyborach parlamentarnych najczęściej sympatyzowali mieszkańcy Zaolzia? Czym wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich na Zaolziu odróżniały się od wyników w skali ogólnokrajowej?

Referat 3:

dr Kinga Wojtas, Rola organizacji politycznych mniejszości narodowych w demokracji  (pobierz)

Referat 4:

dr Monika Brzezińska, Modele ochrony praw mniejszości – rekomendacje dla Republiki Czeskiej (pobierz)

Dyskusja

OBIAD

Pozostałe informacje można pobrać klikając TUTAJ

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy