Relacja z konferencji pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce

senKatedra Polityk Publicznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW zorganizowała 3 listopada 2015 r. konferencję naukową, której celem była naukowa refleksja wokół diagnozy i rekomendacji dla polityki publicznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych.

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że dyskryminacja seniorów w Polsce ma miejsce, choć często jest ukryta i nie wywołuje protestów społecznych. Wskazywano, że nierówne traktowanie ze względu na wiek jest najbardziej uciążliwe w służbie zdrowia – brakuje geriatrów i oddziałów geriatrycznych. Sytuacja pogarsza się, kiedy sędziwemu wiekowi towarzyszy niepełnosprawność. Seniorzy zmagają się z trudną sytuacją bytową: niskie emerytury, złe warunki mieszkaniowe itp. Postulowano – w duchu zasady pomocniczości – deinstytucjonalizację opieki senioralnej: zamianę „domów pogodnej starości” na tzw. „domy wspomagane” oraz wspieranie pracy opiekuńczej w rodzinach. Analizowano przejawy dyskryminacji na rynku pracy, w życiu zawodowym, w usługach i handlu, zwłaszcza nieadekwatną do potrzeb seniorów ofertę towarów i usług, wykluczenie z korzystania z niektórych usług bankowych oraz wykluczenie cyfrowe seniorów. Przejawem ageizmu są też specyficzne formy komunikacji z ludźmi starszymi. Uczestnicy konferencji podkreślali wagę zmian mentalnych dla przeciwdziałania dyskryminacji seniorów, którym towarzyszyć musi odpowiednia „polityka senioralna”, ułatwiająca życie ludziom starszym i mądrze wykorzystująca ich potencjał społeczny.

 

Konf Dyskry 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konf Dyskr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konf Dyskr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9:30-11:00 Debata panelowa: Dyskryminacja seniorów w Polsce

Moderator:: dr hab. Piotr Broda-Wysocki, UKSW

Uczestnicy:

dr hab. Jerzy Kowaleski, prof. UŁ, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Barbara Imiołczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO

Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Magdalena Boruc, prezes Fundacji „Jest miejsce”

 

11:30-12:30 dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Prawo osób starszych do dobrej administracji

 

12:30-14:00 Sesja I: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych w rodzinie i społeczeństwie

Prowadzący: ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW

dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, IP UKSW, Starzenie się polskiego społeczeństwa. Stan, przyczyny i perspektywy

dr Justyna Kurtyka-Chałas, IS UKSW, Dyskryminacja seniorów w perspektywie osób w okresie wczesnej dorosłości

dr n.med. Małgorzata Kupisz-Urbańska, WUM, Dyskryminacja seniorów istotną składową kompleksowej oceny geriatrycznej pacjenta w wieku podeszłym

Danuta Parlak, Specyficzna forma komunikacji z ludźmi starszymi jako przejaw ageizmu

Irena Iwasyk, UKSW, Rola UTW w zapobieganiu marginalizacji osób starszych

Magdalena Witkowska, UW, Osoby starsze w rodzinie – wpływ na demografię

dr Małgorzata Pawlus, IP UKSW, Praca opiekuńcza nad osobami starszymi. Deficyt ram instytucjonalnych jako wyzwanie dla polityki publicznej

 

15:00-16:30 Sesja II: Tworzenie systemów wsparcia seniorów

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Kamiński, UKSW

Grzegorz Kozłowski, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Osoby starsze w przestrzeni publicznej i społecznej – czy można przeciwdziałać ich wykluczeniu?

prof. dr hab. Aniela Dylus, IP UKSW, Przejawy dyskryminacji seniorów w życiu zawodowym

dr Łukasz Kaczmarczyk, IP UKSW, Seniorzy jako grupa docelowa działań antydyskryminacyjnych w biznesie

Karolina Matyjaszczyk, UKSW, Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce jako przejaw dyskryminacji osób starszych

dr Karolina Thel, ASP, Dyskryminacja ze względu na wiek i płeć w świetle doświadczeń zawodowych przedstawicielek dwóch pokoleń

dr Piotr Olszewski, WSSMiKS Chełm, Jak to się robi w Danii czyli rzecz o radach starszych. Teoria i praktyka

dr hab. Tadeusz Kamiński, IP UKSW, Jak to robią inni? System wspierania seniorów w Szwajcarii

dr hab. Piotr Broda-Wysocki, IP UKSW, Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w Polsce – przejawy dyskryminacji i tworzenie polityki wsparcia

 

16:30-16:40 Zakończenie konferencji

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy