Konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm?

neoautorytaryzmInstytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, która odbędzie się 29 listopada 2018 r. na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, sala 201, budynek nr 23. Materiały do pobrania:  [program konferecji]    [conference programme]

Wychodząc poza dominujące w ostatnim dwudziestoleciu badania politologiczne, które koncentrowały się z jednej strony na tryumfie demokracji, a z drugiej na żywotności autorytaryzmów, niniejsza konferencja poświęcona jest nowej, współczesnej wersji porządku, nazywanego najczęściej demokracją nieliberalną lub też „neoautorytaryzmem”. Obserwujemy, że stare partie, a także nowopowstające ugrupowania, coraz częściej kwestionują pryncypia demokracji liberalnej. Celem konferencji będzie zatem naukowa refleksja dotycząca zmian zachodzących we współczesnych demokracjach, a w szczególności:

 

  • kryzysu partii politycznych;
  • zmiany zachowań wyborczych;
  • wzrostu tendencji populistycznych;
  • nowych kanałów partycypacji i komunikacji politycznej;
  • przebudowy instytucji i porządku politycznego.

 

Keynote speakers:  Profesor Olga Gyarfasova (Uniwersytet Comeniusa w Brtaysławie), Profesor Michael Minkenberg (Europejski Uniwersytet Viadrina) dr Andras Biro-Nagy (Węgierska Akademia Nauk) Profesor Michal Kubat (Uniwersytet Karola  w Pradze) Profesor Simona Guerra (University of Leicester), Profesor Fernando Casal Bertoa (University of Nottingham), dr Ben Stanley (Uniwersytet SWPS), profesor Jan Holzer (Uniwersytet Masaryka)

 

Komitet organizacyjny:

dr Katarzyna Walecka (k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl )

dr Kinga Wojtas (k.wojtas-jarentowska@uksw.edu.pl )

konferencja.politologia@uksw.edu.pl

 

 

Invitation to the international conference Democracy, Illiberal Democracy or Neo-Authoritarianism? Political Parties and Political Institutions,  held on 29th November 2018 in UKSW campus at ul. Wóycickiego 1/3 in Warsaw

 

CONFERENCE PROGRAMME

 

Reaching beyond the political research which has dominated the past two decades and concentrated on one hand of the triumph of democracy and on the other – on the vitality of authoritarianisms, this conference is devoted to the new, contemporary version of the order, frequently referred to as illiberal democracy or “neo-authoritarianism”. We are living in the era when both the old and the newly-formed political parties are beginning to question the principles of liberal democracy. The goal of the conference will thus be to provide scientific reflection on the changes occurring in contemporary democracies, particularly:

 

  • the crisis of political parties;
  • the changes of election behaviors;
  • the growing populism tendencies;
  • the new channels of political participation and communication;
  • the reconstruction of political institutions and order

 

Keynote speakers: professor Olga Gyarfasova (Comenius University in Bratislava), professor Michael Minkenberg (Viadrina European University), dr Andras Biro-Nagy (Hungarian Academy of Science), professor Michal Kubat (Charles University in Prague), professor Simona Guerra (University of Leicester), professor Fernando Casal Bertoa (University of Nottingham), dr Ben Stanley (SWPS University), professor Jan Holzer (Masaryk University).

 

CONFERENCE PROGRAMME

 

Applications and abstracts (up to 600 characters) should be sent via electronic form https://wnhis.uksw.edu.pl/node/1361 by 30th September 2018. Information about acceptance of papers will be sent by 10th October. The costs of participating in the conference are PLN 250 and PLN 200 for PhD students. The conference fee covers catering, conference services and publication in the pre-reviewed conference proceedings. The conference address: konferencja.politologia@uksw.edu.pl

 

The conference will be held in Polish and English. We provide simultaneous translation

 

The Conference Academic Board

Prof. dr hab. Klaus Ziemer (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Prof. Dr hab. Marek Bankowicz  (Jagiellonian University)

Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska –Myślik (Pedagogical University of Cracow)

Prof. dr hab. Antoni Dudek (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw)

Dr hab. Prof. UW Ewa Marciniak (University of Warsaw)

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (University of Wroclaw)

Dr hab. Prof. US Agnieszka Turska-Kawa (University of Silesia in Katowice)

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (University of Warsaw)

 

Academic Conference Organizers

dr Katarzyna Walecka k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl

dr Kinga Wojtas k.wojtas-jarentowska@uksw.edu.pl

Conference email: konferencja.politologia@uksw.edu.pl

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy