Sukcesy studentów

 

I. Nagrody i wyróżnienia w konkursach na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską

 

1. Prace licencjackie

Lic. Małgorzata Stelmach (2013)

Wyróżnienie w IV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej zorganizowanego przez Europe Direct Bydgoszcz, temat: Dyskryminacja językowa mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości polskiej na Litwie. Promotor: dr Piotr Bajda

 

2. Prace magisterskie

Mgr Sylwia Lacek (2017)

Wyróżnienie w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2016 rok; tytuł pracy: Mniejszość polska w polityce etnicznej Republiki Białorusi oraz w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wzajemnych zależności i uwarunkowań. Promotor: prof. Radosław Zenderowski.

Mgr Karolina Matyjaszczyk (2016)

III miejsce w kategorii prac magisterskich w XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową; tytuł pracy: Koncepcje zmian systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce. Promotor: prof. Aniela Dylus.

Mgr Bartosz Jankowski (2013)

I nagroda w III edycji konkursu imieniem ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej; tytuł: Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Promotor: prof. Radosław Zenderowski

Mgr Agnieszka Zaczek (2011)

Nagroda im. prof. Stefana Mellera za pracę magisterską pt. Woda jako czynnik polityczny w państwie Izraela. Promotor: prof. Jan Grosfeld.

Mgr Dorota Izdebska (2011)

Nagroda (jednak z czterech równorzędnych) w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za pracę pt. Polska pomoc zagraniczna dla Afryki kontynentalnej po 1989 roku. Promotor: dr hab. Dariusz Popławski.

Mgr Magdalena Pachulska (2010)

Wyróżnienie w V edycji konkursu „Verba veritatis” z zakresu etyki w biznesie, zorganizowanego przez Centrum Etyki Biznesu, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego na najlepsze prace dyplomowe; temat pracy magisterskiej: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania wizerunku firmy, na przykładzie PKN Orlen. Promotor: prof. Aniela Dylus.

Mgr Marek Wanat (2009)

I nagroda w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej; temat: Europejskie Rady Zakładowe jako ponadnarodowa forma partycypacji pracowniczej. Promotor: prof. Aniela Dylus.

Mgr Lidia Dąbrowicz-Wąsowska (2009)

Wyróżnienie w konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską z zakresu praw człowieka za pracę pt. Wybrane elementy polityki rodzinnej w Chińskiej Republice Ludowej, Promotor: dr Tadeusz Kamiński.

Mgr Monika Lubelska (obecnie: Sokalska) (2007)

Nagroda specjalna ufundowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w II edycji konkursu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace magisterskie z etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu (za lata: 2003-2007); 2007; temat: Pranie brudnych pieniędzy. Determinanty zjawiska. Promotor: prof. Aniela Dylus.

Mgr Mateusz Krycki (2007)

I nagroda w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za pracę pt. Ku Marce Kraju. Odkrywanie i kreowanie tożsamości narodowej  w procesie nation branding. Promotor: prof. Radosław Zenderowski.

Mgr Anna Śledzińska (2006)

III nagroda w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej; temat: Strategia Lizbońska w projektach MENiS współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Implementacja jej celów do warunków polskich. Promotor: prof. Aniela Dylus.

Mgr Katarzyna Jeżak (2006)

Wyróżnienie w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za pracę pt. Polityka Polski wobec Białorusi w dobie integracji RP z Unią  Europejską. Promotor: prof. Jarosław Drozd.

 

3. Rozprawy doktorskie

Dr Piotr Burgoński, Patriotyzm w Unii Europejskiej, WNHiS UKSW 2007, I miejsce w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury(2008). Promotor: prof. Piotr Mazurkiewicz.

Dr Marcin Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, WNHiS UKSW 2009, laureat konkursu na najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu nauk politycznych. Otrzymał Pierwszą Nagrodę przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2009). Promotor: prof. Klaus Ziemer.

Dr Marcin Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, WNHiS UKSW 2009, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich (2009). Promotor: prof. Klaus Ziemer.

Dr Agnieszka Kampka, Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP i debat nad programem rządu,  WNHiS UKSW 2010; wyróżnienie w drugiej edycji konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój”. Promotor: prof. Aniela Dylus.

II. Dyplomy z wyróżnieniem

1. Prace licencjackie

Wawrowska Dorota, 91178, licencjat, politologia, praca pod kierunkiem dra Andrzeja Rudowskiego Funkcjonowanie organizacji proobronnych w Polsce na przykładzie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Michał Kmieć, 92571, licencjat, politologia, praca pod kierunkiem prof. Andrzeja Gąsowskiego Cywilizacje w ujęciu F. Konecznego a multikulturalizm we współczesnej Europie.

Roman Stańczyk, 76452, licencjat, bezpieczeństwo wewnętrzne,  praca pod kierunkiem dra Krzysztofa Cebula Od Układu Warszawskiego do NATO-ewolucja doktryny obronnej Polski w latach 1949-1999.

Gulkowska Emilia, 68482, licencjat, politologia, praca pod kierunkiem dr Sławomira Sowińskiego Spór o  otwarcie rynku pracy dla Polaków w holenderskiej debacie parlamentarnej w latach 2006-2007.

Koziołkiewicz Iwona 59461, licencjat, politologia, praca socjalna, praca pod kierunkiem dr Dominika Zamiatały Działalność charytatywna zakonów żeńskich w Warszawie w okresie międzywojennym.

Zaczek Agnieszka 64463, licencjat, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Stosunek elit politycznych Izraela wobec problemu osadnictwa żydowskiego na terenach okupowanych po wojnie sześciodniowej.

 

2. Prace magisterskie

Radosław Kowalczyk, 88510, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Kampania wyborcza Kukiz’ 15 w wyborach parlamentarnych 2015.

Jan Noszczyk, 88502, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Mniejszość rosyjska na Łotwie w polityce Republiki Łotewskiej i Federacji Rosyjskiej.

Jakub Kozłowski, 84693, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Aktywność Janusza Korwin-Mikkego na portalu społecznościowym Facebook podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku.

Kamil Niedbała, 84751, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Kampanie wyborcze Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Analiza porównawcza oficjalnych profili na portalu społecznościowym Facebook.

Sylwia Lacek, 80812, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Mniejszość polska w polityce etnicznej Republiki Białorusi oraz w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wzajemnych zależności i uwarunkowań.

Karolina Dłuska, 80801, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Anieli Dylus, Relacje państwo – Kościół w ujęciu Helmuta Jurosa.

Piotr Borzym, 80815, magister, politologia, prof. Pawła Kaczorowskiego, Rola religii w kształtowaniu się demokracji liberalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza politologiczna historycznego procesu.

Karol Gac, 76466, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Pomoc społeczna świadczona przez stowarzyszenia kibiców piłkarskich w Polsce.

Roman Stańczyk, 76452, magister, politologia, praca pod kierunkiem, prof. Pawła Kaczorowskiego Braterska pomoc. Społeczeństwo polskie wobec rewolucji węgierskiej 1956 roku.

Marta Płowiec, 66657,  magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Zbigniewa Stawrowskiego Myśl polityczna Thomasa Jeffersona.

Karolina Matyjaszczyk, 76482, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Anieli Dylus Koncepcje zmian systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce.

Karol Wróblewski, 67074, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Pawła Kaczorowskiego Polityczny wymiar wielokulturowości w społeczeństwie Holandii w latach 1979-2011.

Magdalena Rychlik, 67059, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Zbigniewa Stawrowskiego Polityka eugeniczna. Studium na przykładzie wybranych państw.

Bartosz Jankowski, 67032,  magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Marcin Wojciechowski, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Pawła Kaczorowskiego Ordynacja wyborcza w Wielkiej Brytanii i Polsce. Analiza porównawcza.

Renata Krzemińska, 61913,  magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Anieli Dylus, Prawo człowieka do prywatności w warunkach walki z terroryzmem. Dylematy państwa prawa.

Marzena Karczewska, 61984,  magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Problem integracji społecznej uchodźców w Polsce.

Monika Kręźlewicz, 61992,  magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Problem wykorzystywania dzieci- żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Agnieszka Kowalska,61991, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Pawła Kaczorowskiego Legalność interwencji humanitarnych na przykładzie interwencji NATO w Kosowie w 1999 r.

Hubert Oleksiak, 62021, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Radosława Zenderowskiego Budowanie świadomości marki narodowej jako wyzwanie dla współczesnego państwa

Dąbrowicz-Wąsowska Lidia, 44727, magister, politologia, praca pod kierunkiem dr Tadeusza Kamińskiego Wybrane elementy polityki rodzinnej w Chińskiej Republice Ludowej.

Dolega Gabriela 45469, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Jarosława Korala Formy pomocy na rzecz bezrobotnych kobiet na przykładzie działalności Warszawskiego Centrum Kobiet.

Kamiński Grzegorz 44866, magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Jarosława Korala Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.

Ernest Stępień – magister, politologia, praca pod kierunkiem dr Artura Filipowicza Zjawisko dyskryminacji i mobbingu na przykładzie polskiego rynku pracy w latach 1989-2009.

Kamil Zieliński, 53895 – magister, politologia, praca pod kierunkiem dr Tadeusza Kamińskiego Problem upartyjnienia wyborów samorządowych w Polsce na przykładzie elekcji w 2002 i 2006 roku.

Artur Klimkiewicz, 53594 – magister, politologia, praca pod kierunkiem prof. Dariusza Popławskiego Stosunki polsko-rosyjskie w okresie rządów Borysa Jelcyna i Władimira Putina.

Dorota Izdebska, 53587 – magister – politologia, praca pod kierunkiem prof. Dariusza Popławskiego Polska pomoc zagraniczna dla Afryki Kontynentalnej po 1989 roku.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy