Sprawozdanie z konferencji pt. Konstytucja RP z 1997 r.

konstDnia 16 listopada 2017 r. (czwartek) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku na tle zmian ustrojowych w Europie”, której organizatorem była Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii UKSW. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Celem konferencji – organizowanej w roku dwudziestej rocznicy uchwalenia obowiązującej Ustawy Zasadniczej – były obok pogłębionej retrospekcji pozwalającej przybliżyć jej genezę, prezentacja aktualnego stanu badań, dotyczących jej adekwatności ze względu na współczesne dylematy władzy, analiza politycznych i eksperckich propozycji jej korekt, a także (a może przede wszystkim) rozważania z pogranicza politologii i filozofii politycznej dotyczące aksjologicznych fundamentów Konstytucji.

Konferencję otworzyła rozmowa prof. Antoniego Dudka z uczestnikami prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, tj. z sędzią Piotrem Andrzejewskim i dr. hab. Ryszardem Bugajem, na temat genezy obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej.

Dalsza część konferencji podzielona była na trzy panele dyskusyjne. W pierwszym z nich poruszono m.in. problem rządów mniejszościowych w Polsce oraz kwestie instytucjonalne, takie jak pozycja ustrojowa prezydenta czy samorządu terytorialnego. W panelu tym podjęto także temat aksjologicznych uwarunkowań obowiązującej Konstytucji oraz modelu relacji państwo–Kościół zapisanego zarówno w Konstytucji, jak i w innych aktach normatywnych.

W drugim panelu dotyczącym myślenia konstytucyjnego dyskusja dotyczyła z jednej strony partyjnego rozumienia konstytucyjnych zasad czy partyjnych koncepcji rozwiązań ustrojowych, z drugiej zaś poświęcona była prezentacji Konstytucji w różnych planach myślenia o państwie, prawie i wspólnocie. W ostatnim, trzecim panelu, przeanalizowano dwa casusy doświadczeń konstytucyjnych w regionie tj. przypadek Rumunii i przypadek Węgier.

Na zakończenie zaprezentowano analizę porządkującą różne podejścia w dyskusji i badaniach na temat zmiany Konstytucji RP, wśród których szczególnie podkreślono proces wyłaniania się analiz podbudowanych empirycznie, które mają istotne znaczenie informatywne i mogą w przyszłości w coraz większym stopniu zmieniać dziś nierzadkie jeszcze także w nauce dogmatyczne oceny Konstytucji – tej lub kolejnych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 7 ośrodków naukowo-badawczych.

IMG_3314

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy