Piotr Mazurkiewicz

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

 

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej INPA UKSW

dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

e-mail:  p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

 

 

CURRICULUM VITAE

2019 – dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

2017 – kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW

2009 – nominacja na profesora zwyczajnego (nauk humanistycznych)

2005-2008 – dyrektor Instytutu Politologii UKSW

2003-2006 – kierownik Katedry Historii Idei i Doktryn Politycznych Instytutu Politologii UKSW

2003 – mianowanie na profesora nadzwyczajnego (UKSW)

2002 – praca habilitacyjna złożona i obroniona w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

1997 – adiunkt w Instytucie Politologii ATK/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1996 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ATK w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Religia i polityka, stosunki państwo-Kościół w państwie demokratycznym
 • Integracja europejska – aspekty kulturowe, religijne i aksjologiczne
 • Przemoc i jej unikanie w polityce
 • Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim
 • Totalitaryzm

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Etyka
 • Sekularyzacja i polityka religijna
 • Religious freedom in EU
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt (tutoring)

 

PUBLIKACJE (najnowsze)

Książki:

Mazurkiewicz P., Ptaszek R.T., Młyńczyk Ł., Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019, ss. 175.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 202 (Plus: Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age, A Summary of the Report on Young People’s Attitudes to Totalitarniasm, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018).

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Mazurkiewicz P., Czy polityka może się obyć bez religii?, w: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 113-134.

Mazurkiewicz P., Wolny umysł w zniewolonym świecie, w: John Paul II Memorial Lectures, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 211-239.

Mazurkiewicz P., Cathegory of progress in the Catholic social doctrine, w: M. Jevtić, M. Veković (eds.), Politology of religion. Biannual conference 2018. Conference proceedings, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Faculty of Political Sciences, Belgrade 2019, s. 257-280.

Mazurkiewicz P., Non-discrimination Policy in the Context of the European Union, w: J.F. Adolphe, R.L. Fastiggi (eds), Equality and Non-discriminarion. Catholic Roots, Current Challenges, Pickwick Publications, Eugene, Oregon, 2019, s. 76-103.

Mazurkiewicz P., Europa i pojednanie, w: Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, W. Pasierbek, A. Budzanowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 299-318 (Europe and Reconciliation, in: The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country’s Restoration of Independence, W. Pasierbek, A. Budzanowska (eds), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 319-337).

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Les indécis décideront de l’avenir, w: Academie Roumaine, Fondation Nationale pour la Science et L’Art, La Roumanie – L’Europe 1918-2018, Bucarest 2019, s. 177-192.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age. Young People’s Attitudes to Totalitarianism, w: Peuple et Populisme, Identité et Nation, M. Feix, M.J. Thiel, P. H. Dembinski, Presse Universitaires de Strasbourg 2019, s. 61-87.

Artykuły w czasopismach:

Mazurkiewicz P., L’esprit libre dans un monde assujetti, Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, 4 (40) 2019, s. 131-157, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2019-4-10Mazurkiewicz.pdf

Mazurkiewicz P., Nie wolno nam brać wzoru z tego świata (wywiad – Alicja Dołowska), Civitas Christiana 1 (68) 2019, s. 40-41.

Mazurkiewicz P., Katolicka nauka społeczna – aktualne wyzwania, Społeczeństwo 4 (144) 2018, s. 22-32.

Mazurkiewicz P., Każdy naród ma swoje krzywe zwierciadła, w których się przegląda, WPIS. Miesięcznik kulturalny, 2/2019, s. 17-19.

Mazurkiewicz P., Droga Światła, Oremus. Teksty liturgii Mszy świętej, maj 2019, s. 197-208.

Mazurkiewicz P., Wspólnie czy podzieleni? (wywiad – Irena Świerdzewska), Idziemy nr 18 (707), 5 maja 2019 r., http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/wspolnie-czy-podzieleni-/59138

Mazurkiewicz P., Karl Jaspers a problem winy niemieckiej, Kultura Współczesna 1(104) /2019, s. 169-177.

Mazurkiewicz P., Separacja w wersji polskiej (wywiad – Włodzimierz Bogaczyk), W drodze, nr 550 (06/2019), s. 54-65, http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=16907#.XPUcmy2b4UF (03.06.2019).

Mazurkiewicz P., What Should a Political Scientist Know About Religion?, Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, 23/2019, s. 11-30.

Mazurkiewicz P., Trzej papieże: Jan Paweł II – Benedykt XVI – Franciszek wobec liberalizmu, Teologia Polityczna 11/2018-2019, s. 203-214.

Mazurkiewicz P., Aborcja w Stanach Zjednoczonych, Teologia Polityczna Co Tydzień, 28 października 2019., https://teologiapolityczna.pl/ks-piotr-mazurkiewicz-aborcja-w-stanach-zjednoczonych (10.11.2019).

Mazurkiewicz P., Kościół i naród (wywiad – Bogumił Łoziński), Gość Niedzielny 45/2019, 10 listopada 2019 r.

Mazurkiewicz P., Młodzi mają inna perspektywę (wywiad – Jarema Piekutowski), Rzeczpospolita Plus-Minus, 8 listopada 2019 r.

d

Pełny wykaz publikacji prof. Piotra Mazurkiewicza można uzyskać klikając TUTAJ

d

PROJEKTY BADAWCZE

„Kościół wobec integracji europejskiej”, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Spraw Publicznych, prowadzący dr hab. Jan Grosfeld; opracowanie na temat: „Tożsamość polskiego Kościoła po 1989 r.”

„Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej – 1998 r.”, Instytut Spraw Publicznych, prowadząca prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska; konsultacja i recenzja badań.

„Aufbruch. Stanowisko Kościołów wschodnio-środkowej Europy w społeczeństwach demokratycznych pochodzących z okresu totalitarnego komunizmu”, Forum pastoralne. Wyzwanie wobec Kościołów wschodnio-środkowej Europy pod protektoratem kard. F. Kőnig, przewodniczący prof. Paul M. Zulehner, Austria – Wiedeń; opracowanie tematu: „Recepcja Soboru”.

„Kirche – Gesellschaft – Staat in Europa”; prowadzący projekt: prof. dr Karl Graf Ballestrem, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; odpowiedzialna ze strony polskiej: prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Foi chrétienne et construction européenne”; Praca w grupie roboczej przygotowującej dokument COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community) „The Evolution of the European Union and the Responsibility of Catholics, 9 May 2005”, (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Proces tworzenia się Unii Europejskiej, a odpowiedzialność katolików, 9 maja 2005 r.).

„Duchowieństwo parafialne a integracja europejska – 2002 r.”, projekt zrealizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w ramach badań Instytutu Spraw Publicznych.

„Pokolenie JPII: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II”, projekt realizowany pod kierownictwem prof. dr. hab. Pawła Ruszkowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Oblicza polskiego konserwatyzmu”, projekt realizowany pod kierownictwem prof. dr. hab. Pawła Ruszkowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Badania jakościowe młodzieży z krajów Europy Środkowej dotyczące świadomości totalitaryzmów i związanych z nimi postaw”, projekt międzynarodowy koordynowany przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (2016).

„Badanie ilościowe postaw młodzieży z krajów Europy Środkowej wobec totalitaryzmu”, projekt międzynarodowy koordynowany przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (2017/2018).

Wypracowanie i wcielenie w życie Dekretu ogólnego Episkopatu w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (2017/2018).

Członek Społecznej Rady Badania DARE (2018).

 

FUNKCJE

W czasopismach:

 • Od 2005 r. należy do Rady Programowej oraz Redakcji kwartalnika „Pastores. Kwartalnik Poświęcony Formacji Kapłańskie”.
 • Od 2006 r. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła”.
 • Od 2007 r. jest członkiem Rady Naukowej „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego” (UKSW).
 • Od 2007 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Acta Wojtylana”.
 • Od 2015 r. jestem członkiem Komitetu Naukowego dwumiesięcznika „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”.
 • Od 2018 r. jest Rady Naukowej kwartalnika Fides et Ratio (UKSW).
 • Od 2018 r. jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła”.

Różne:

 • W latach 2005-2008 był dyrektorem Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W latach 1999-2001 byłem członkiem pięcioosobowej Grupy Roboczej Socjologów przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
 • W latach 2002-2014 był i ponownie od 2019 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Od roku 2003 jest członkiem Rady Naukowej Studium Generale Europa.
 • Wchodzi w skład zespołu tutorów w Collegium Invisibile (http://www.ci.edu.pl/collegium.php?id=tutorzy).
 • Reprezentował Stolicę Apostolską na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radę Europy.
 • W latach 2006-2008 należał do jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks”.
 • W latach 2010-2011 należał do komisji konkursowej drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W latach 2006-2012 był konsulatorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.
 • W latach 2006-2008 był członkiem Zespołu ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • W latach 2006-2009 należał do zespołu oceniającego kierunek politologia w ramach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 • W latach 2008-2012 był sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).
 • W latach 2013-2014 współpracownik Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
 • Od roku 2014 jest członkiem Komitetu Naukowego Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
 • Od roku 2014 należy do grupy Advisers przy International Center on Law, Life, Faith and Family (ICOLF, http://icolf.org/about/organizational-structure/).
 • W latach 2016-2018 należy do Zespołu Roboczego do Opracowania Wewnątrzkościelnych Regulacji Dotyczących Ochrony Danych Osobowych.
 • Członek Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016-2020).
 • W latach 2017-2018 członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej działającej przy GIODO.
 • W roku 2018: Pełnomocnik Konferencji Episkopatu Polski ds. wdrożenia Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.
 • Wice-przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Cetrum Badań nad Fenomenem Solidarności (2019-).

d

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Od roku 1997 należy do European Society for Research in Ethics „Societas Ethica”, a w latach 2001 – 2008 członek Zarządu.
 • Od 1999 należy do Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego im. ks. Romana Archutowskiego.
 • Od 2015 należy do The International Association for Christian Social Teaching

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy