Paweł Matuszewski

dr Paweł Matuszewski

 

dr hab. Paweł Matuszewski

kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych

e-mail:  matuszewski.pawel@wp.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2014 – kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

od 2011 – adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2010 – praca doktorska obroniona w Collegium Civitas w Warszawie, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

2007 – praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

KURSY I SZKOLENIA

2015

 • Applied Regression Analysis, Ohio State University
 • Big Data Analysis with Revolution R Enterprise, DataCamp
 • Data Analysis and Statistical Inference, Duke University
 • Data Analysis in R, the data.table Way, DataCamp
 • Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp
 • Data Visualization in R with ggvis, DataCamp
 • How to work with Quandl in R, DataCamp
 • Intermediate R, DataCamp
 • Introduction to Big Data, University of California
 • Reporting with R Markdown, DataCamp

2014

 • Explore Statistics with R, Karolinska Institutet
 • Introduction to R, DataCamp
 • Measuring Causal Effects in the Social Sciences, Uniwersytet Kopenhaski
 • Statistical Learning, Stanford University

2013

 • Creativity, Innovation, and Change, The Pennsylvania State University
 • Gamification, University of Pennsylvania
 • Inspiring Leadership through Emotional Intelligence, Case Western Reserve University
 • Model Thinking, University of Michigan
 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych, Zimowe Warsztaty Analityczne SWPS I Predictive Solutions
 • Statistics in Medicine, Stanford University
 • The Data Scientist’s Toolbox, Johns Hopkins University

2011

 • Zarządzanie wiedzą i informacją oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych w ramach D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS
 • Szkoła trenerów młodzieżowych, kurs trenerski organizowany przez Powszechną Akademię Młodzieży i Grupę TROP

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • socjologia polityki (zachowania wyborcze jako szczególny przykład zachowań politycznych, opinia publiczna oraz świadomość zbiorowa elektoratu)
 • socjologia gospodarki (problematyka procesów zmian systemowych związanych z prywatyzacją i liberalizacją sektora publicznego; rola elit politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz przekształcenia w zakresie dialogu społecznego między rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi)
 • teoria społeczna (przede wszystkim teoria działania społecznego)
 • metodologia badań społecznych (badania jakościowe i ilościowe, analiza statystyczna, w tym bayesowska)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Obecnie:

 • Badania ilościowe – warsztaty SPSS (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Europeans and their beliefs. Introduction to public opinion analysis. (wykład)
 • Gry decyzyjne (ćwiczenia)
 • Podstawy analizy statystycznej (ćwiczenia)
 • Prognozy polityczne (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Psychologia polityki (wykład)
 • Socjologia ogólna (wykład)
 • Socjologia polityki – gry decyzyjne (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Socjologia polityki (wykład)
 • Zastosowanie badań sondażowych w marketingu politycznym (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)

 

W przeszłości:

 • Analiza systemowa (wykład monograficzny)
 • Kampania wyborcza – symulacja gry politycznej (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Socjologia ogólna (ćwiczenia)
 • Socjologia polityki – opinia publiczna (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Strategie aktorów politycznych (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Strategie antykryzysowe (konwersatorium)
 • Warsztaty SPSS (ćwiczenia, zajęcia specjalizacyjne)
 • Współczesne konflikty społeczne (konwersatorium)

 

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

Matuszewski, Paweł, Poznańska, Krystyna, Rudowski, Andrzej i Marcin Zarzecki (2012), Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu. Warszawa: Politechnika Warszawska

 

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

Matuszewski, Paweł (2010), Socjologiczna koncepcja elit branżowych. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 23-48

Matuszewski, Paweł (2010), Strategie elit branżowych wobec zmiany systemowej. W: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych. Warszawa: Wyd. UKSW, s. 107-140

Matuszewski, Paweł (2009), Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel (red.), Dylematy światopoglądowe młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka, s. 177-200

Matuszewski, Paweł (2009), Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. W: P. Ruszkowski i A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Scholar, s. 102-119

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Matuszewski, Paweł, Frekwencja wyborcza na Zaolziu w latach 1990-2013 (w trakcie procedury recenzyjnej)

Matuszewski, Paweł, Lojalność, krytyka i rozstanie w relacjach Polaków z partiami politycznymi (artykuł w trakcie procedury recenzyjnej)

Matuszewski, Paweł i Katarzyna Grzybowska, Co się podoba internautom w polityce. Kampania prezydencka 2015 na Facebooku. (artykuł w trakcie procedury recenzyjnej)

Matuszewski, Paweł, Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą,  „Studia Politologiczne”, Nr 37/2015

Matuszewski, Paweł, Udział w wyborach parlamentarnych jako proces Markowa. Czynniki wpływające na absencję i partycypację wyborczą, „Studia Polityczne”, Nr 3/2014

Matuszewski, Paweł, Stan gospodarki a stosunek do rządu. Artefakty wynikające z modelu głosowania retrospektywnego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 8/2013

Matuszewski, Paweł, Ruszkowski, Paweł, Prywatyzacja pracownicza w opinii ekspertów związkowych. Raport z badań jakościowych, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 7/2012

Kozek, Wiesława (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Warszawa, 2011. Rec. Paweł Matuszewski, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 6/2011

Matuszewski, Paweł, Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Analiza funkcjonalna. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3/2009

Matuszewski, Paweł i Anna Radiukiewicz, Wywiad z młodymi pracownikami naukowymi. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, Nr 3/2009

 

PROJEKTY BADAWCZE

Granty badawcze KBN/MNiSW

2007-2009 – Dysfunkcjonalne grupy interesów w  elektroenergetyce. Studium przypadku: prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin; nr grantu: N 116 001 31/086

2007-2009 – Świadomość młodzieży po śmierci Jana Pawła II; nr grantu: N 116 014 31/1296

2008-2010 – Oblicza polskiego konserwatyzmu; nr grantu: N117 016 32/2012

 

Pozostałe projekty badawcze

2015

 • Kierownik projektu „Radar polityczny. Zachowania wyborcze internautów” realizowanym przez Zakład Socjologii Polityki i firmę BrandON Media Sp. z. o. (badania ilościowe: analiza danych z portali społecznościowych).
 • Kierownik projektu „Racjonalny obywatel. Analiza polskiej opinii publicznej w okresie transformacji” realizowanego w ramach grantów dla młodych naukowców (badania ilościowe: analiza danych zastanych).
 • Kierownik projektu w badaniu ewaluacyjnym pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (badania ilościowe: ankieta audytoryjna)

 

2014

 • Kierownik w badaniu „Badania satysfakcji dydaktycznej studentów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW”, realizowanym przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW (badania ilościowe: ankieta audytoryjna)
 • Wydziałowy specjalista ds. kontaktów z pracodawcami w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, Nr POKL.04.01.01-00-155/11
 • Ekspert w badaniu „Opinie Polaków o działalności związków zawodowych”, realizowanym na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (analiza danych zastanych CBOS)

 

2013

 • Kierownik projektu w badaniu „Opinie Polaków o działalności związków zawodowych”, realizowanym przez Mazowiecki Klub Inteligencji dla Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (analiza danych zastanych CBOS)
 • Kierownik projektu w badaniu „Diagnoza poziomu satysfakcji dydaktycznej studentów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW” realizowanym przez Katedrę Socjologii Polityki IP UKSW i Mazowiecki Klub Inteligencji (badania jakościowe: FGI)
 • Kierownik podprojektu „Społeczeństwo” w projekcie „Polska 2013: Bilans modernizacji” realizowanym przez Mazowiecki Klub Inteligencji (badania ilościowe: CATI i jakościowe: FGI)
 • Kierownik projektu w badaniu ewaluacyjnym pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (badania ilościowe: ankieta audytoryjna)
 • Wydziałowy specjalista ds. kontaktów z pracodawcami w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, Nr POKL.04.01.01-00-155/11

 

2012

 • Kierownik projektu w badaniu „Diagnoza poziomu satysfakcji dydaktycznej studentów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW” realizowanym przez Katedrę Socjologii Polityki IP UKSW i Mazowiecki Klub Inteligencji (badania jakościowe: FGI)
 • Kierownik podprojektu „Społeczeństwo” w projekcie „Polska 2013: Bilans modernizacji” realizowanym przez Katedrę Socjologii Polityki w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW (badania ilościowe)
 • Kierownik projektu w badaniu ewaluacyjnym pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (badania ilościowe: ankieta audytoryjna)
 • Ekspert zewnętrzny w badaniu ewaluacyjnym pt. „Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” zrealizowanym przez IBC Group dla WUP w Rzeszowie (badania jakościowe: desk-research)
 • Ekspert zewnętrzny w badaniu „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób 50+” zrealizowanym przez IBC Group dla Konsorcjum Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich & Uniwersytetu Łódzkiego (badania jakościowe: IDI)

 

2011

 • Kierownik zespołu badawczego w badaniu „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarcza, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” w ramach projektu „Foresight Regionalny Akademickie Mazowsze 2030” (badania jakościowe: IDI, FGI, desk-research)
 • Kierownik zespołu badawczego w badaniu ewaluacyjnym pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (badania ilościowe: ankieta audytoryjna)
 • Lider zespołu badawczego w projekcie realizowanym na zlecenie UKSW pn. „Studenci UKSW na rynku pracy” (badania ilościowe: ankieta audytoryjna, kwestionariusz wywiadu)
 • Ekspert, członek zespołu badawczego w projekcie PO KL pn. „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego” realizowanym przez CASE-Doradcy Sp. z o. o. (badania jakościowe: obserwacja uczestnicząca)
 • Ekspert, członek zespołu badawczego w projekcie PO KL pn. „Spółki pracownicze – przepis na sukces” realizowanym przez Forum Związków Zawodowych i Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa (badania jakościowe i ilościowe: FGI, IDI, ankieta audytoryjna)

 

2010-2011

Członek zespołu badawczego w projekcie realizowanym przez Katedrę Socjologii Polityki Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW pn. „Komunikacja polityczna w Internecie w warunkach kampanii prezydenckiej 2010 roku” (badania jakościowe: analiza treści)

 

 

FUNKCJE

 • Kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Katedrze Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych IP UKSW
 • „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” – sekretarz redakcji
 • „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” – sekretarz redakcji
 • „Politologia” – redaktor statystyczny

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego
 • Mazowiecki Klub Inteligencji – wiceprezes (od XII 2014 r.; 2012-2014 – prezes)

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy