Nowe publikacje pracowników Instytutu Politologii

z2Z przyjemnością informujemy, że w styczniu br. ukazało się 6 nowych publikacji naukowych autorstwa pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW:

Klaus Ziemer, „Das politische System Polens”, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2013, ss. 328

Sławomir Sowiński, „Boskie, cesarskie, publiczne”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 386

Piotr Broda-Wysocki, „Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próba definicji”, IPiSS, Warszawa 2012, ss. 261

Anna Skolimowska, „Konstruktywizm w studiach europejskich”, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2013, ss. 336

Anna Jaroń, „Socio-Economic Constitutional Rights in Democratisation Processes. An Account of the Constitutional Dialogue Theory”, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, ss. 173

Sławomir Sowiński (red.), Janusz Węgrzecki, Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Monika Kacprzak, Katarzyna Stępkowska, „Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski”, Wyd. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2013, ss. 75

Publikacja prof. Klausa Ziemera „Das politische System Polens” prezentuje najważniejsze instytucje polityczne w Polsce i zajmuje się dynamiką ich interakcji. Podkreśla kluczową rolę aktorów społecznych, w tym Kościoła katolickiego, analizuje główne społeczne podziały i pokazuje trendy w systemie politycznym na tle szybko unowocześniającego się społeczeństwa.

Monografia dr Sławomira Sowińskiego „Boskie, cesarskie, publiczne” została poświęcona analizie różnych sposobów interpretowania i legitymizowania (bądź delegitymizowania) publicznego statusu, roli i funkcji Kościoła katolickiego w Polsce po roku 1989.

Jednym z zasadniczych celów książki Piotra Brody-Wysockiego, „Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próba definicji”, jest próba identyfikacji zjawiska, języka opisu i paradygmatów, za pomocą których formułuje się problem społecznej ekskluzji i inkluzji.

Główne pytanie problemowe pracy dr Anny Skolimowskiej „Konstruktywizm w studiach europejskich” brzmi: czy studia europejskie potrzebują nowej teorii dla opisu, wyjaśnienia i prognozy zjawisk zachodzących w ramach integracji europejskiej, a jeżeli tak, to jaka jest tego przyczyna oraz czy konstruktywizm stanowić może odpowiedź na tę potrzebę.

Through reference to constitutional dialogue theory, the book „Socio-Economic Constitutional Rights in Democratisation Processes. An Account of the Constitutional Dialogue Theory” (by Anna Jaroń), shows constitutional adjudication in socio-economic matters through the lenses of constitutional pluralism and intra-institutional deliberation.

Raport zespołu badawczego pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w składzie: dr Sławomir Sowiński (kierownik projektu), prof. Janusz Węgrzecki, dr Piotr Burgoński, dr Michał Gierycz, mgr Monika Kacprzak i mgr Katarzyna Stępkowska pt. „Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski” zawiera analizę debat na temat aktywności i statusu Kościoła katolickiego w sferze publicznej w latach 1997-2012 oraz wyodrębnia główne prezentowane w tym zakresie stanowiska. Zostały one ujęte w formie czterech ideowych modeli: modelu obecności i naturalnego napięcia, modelu równego statusu i świadectwa, modelu separacji oraz modelu religijnej sfery publicznej.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy