Monika Trojanowska-Strzęboszewska

MTS4

 

 gdr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska

 gkierownik Zakładu Studiów Europejskich w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

 ge-mail:  m.trojanowskas@wp.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2020 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

2014 – kierownik Zakładu Studiów Europejskich w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2011 – sekretarz okręgowy ogólnopolskiej, przedmiotowej Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

2010 – adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2010 – obrona rozprawy doktorskiej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2003 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2000-2001 – doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1998-2003 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

1999-2000 – koordynator projektów naukowych w Centrum im. A. Smitha

1998-1999 – asystentka Pełnomocnika Ministra Kultury i Sztuki ds. Obchodów Roku Juliusza Słowackiego

1998 – praca magisterska obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • System Schengen, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE
 • natura i charakter granic zewnętrznych Unii Europejskiej
 • polityka wobec imigrantów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • współczesne teorie integracji europejskiej i koncepcje jedności politycznej UE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Integracja Europejska – wykład
 • System Schengen – konwersatorium
 • Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE – konwersatorium
 • Seminarium licencjackie „Polityki kontroli granic, azylu i imigracji w UE”
 • Teorie integracji europejskiej – konwersatorium
 • Wprowadzenie do teorii integracji europejskiej – konwersatorium
 • Historia integracji europejskiej – ćwiczenia

 

PUBLIKACJE

Monografie:

Trojanowska-Strzęboszewska M., Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

Kurczewska J., Trojanowska-Strzęboszewska M., Institutional and Political Logics of Discrimination – Project Report: Work Package 7, The European Dilemma, Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination. EU Fifth Framework Program,Institute of Public Affairs, Warsaw 2006.

Bieniecki M., Bojar H., Kurczewska J., Trojanowska-Strzęboszewska M., The European Dilemma: Comparative Perspective – Project Report: Work Package 8, The European Dilemma, Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination. EU Fifth Framework Program, Institute of Public Affairs, Warsaw 2006.

Bieniecki M., Bojar H., Kurczewska J., Trojanowska-Strzęboszewska M., The European Dilemma: Policy Implications and Recommendations – Project Report: Work Package – 9, The European Dilemma, Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination. EU Fifth Framework Program, Institute of Public Affairs, Warsaw 2006.

 

Redakcja prac zbiorowych:

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie Prezydencji w Radzie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.

Rudowski A., Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Dlaczego Politologia?, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2012.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

Trojanowska-Strzęboszewska M., Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen, w: Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polska i Niemcy – sojusznicy czy adwersarze w dyskusji o strefie Schengen. Wnioski, w: Trojanowska-Strzęboszewska Monika (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie przekraczania granic zewnętrznych na kwestie dotyczące kontroli granic i wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, w: A. Kuś, A. Szahoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, tom II, Wyd. KUL, Lublin 2014.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Regularyzacja statusu cudzoziemców w Polsce w 2012 r. – geneza, przebieg i konsekwencje, w: Balicki J., Chamarczuk M. (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa – Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Cebul K., Polska w Unii Europejskiej. Bilans członkostwa, w: Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Bajda P., Partnerstwo Wschodnie jako instrument polskiej i europejskiej polityki zagranicznej. Na przykładzie polskiej prezydencji w Radzie, w: Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania ponadnarodowe i międzynarodowe polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w: Zenderowski R. (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2012, s. 19-28.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Konstrukcja polityczna Unii Europejskiej, w: Rudowski A., Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Dlaczego politologia?, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2012, s. 49-58.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej, w: Sowiński S. (red.), Etyka w życiu publicznym, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2011, s. 51-72.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Europejska polityka sąsiedztwa, Funkcje prezydencji, Kompetencje prezydencji, Logo polskiej prezydencji, Promocja polskiej prezydencji, Promocja prezydencji, Rozszerzenie UE, Rozszerzenie UE a polska prezydencja, Strona internetowa polskiej prezydencji, Strona internetowa prezydencji, Symbole prezydencji (autorstwo haseł), w: Wojtaszczyk K. A. (red.), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik, Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 20-21, 23-24, 42-43, 47, 83-85, 95-97, 102-104.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Między Zachodem a Rosją. Obraz Ukrainy w serwisach informacyjnych TVP2 i TVN, w: Mazurkiewicz P., Zenderowski R. (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 201-219.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Unia Europejska i europeizacja w opinii urzędników administracji publicznej szczebla regionalnego, w: Bojar H., Kurczewska J. (red.), Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 93-127.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Dyskryminacja w dyskursie politycznym. Wybrane problemy, w: Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Spotkania Naukowe Sekcji Wykładowców KNS, Katowice 2007, s. 171-188.

Trojanowska-Strzęboszewska M., The Polish – Kaliningrad District Border: Three Temporal Horizons, w: Kurczewska J. (ed.), Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists, IFiS Publishers, Warsaw 2006, s. 39-62.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Granica z Obwodem Kaliningradzkim z perspektywy społeczności lokalnych pogranicza. Trzy horyzonty czasowe, w: Bojar H. (red.), Granice na pograniczach, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 319-350.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Wschodnie granice III RP – krótki rys historyczny, (fragment wprowadzenia), w: Bojar H. (red.), Granice na pograniczach, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 29-33.

 

Artykuły i recenzje w czasopismach:

Trojanowska-Strzęboszewska M., Prawo do udziału w wyborach lokalnych jako forma partycypacji politycznej imigrantów. Polska na tle innych krajów europejskich, „Political Preferences. Preferencje polityczne” 2013 nr 7, s. 93-114.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania ponadnarodowe i międzynarodowe polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2012 nr 4, s. 9-26.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Przedmiot i metodologia badań, „Przegląd Europejski” 2011 nr , s. 22-39.

Trojanowska-Strzęboszewska M., The external border policy of the European Union – new theoretical approach, „Atheaneum” 2011 nr 30, s. 81-103.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Terytorium i granica polityczna w Europie – proces kształtowanie się i znaczenie pojęć, „Civitas” 2006 nr 9, s. 40-67

Trojanowska-Strzęboszewska M., recenzja książki: The Frontiers of the European Union, M. Anderson, E. Bort, „Studia Nauk Politycznych” 2004 nr 1

 

Artykuły w internecie:

Trojanowska-Strzęboszewska M., Stosunek do imigracji i imigrantów parlamentarnych partii politycznych w Polsce. Analiza wybranych debat parlamentarnych, „Badania, ekspertyzy, rekomendacje”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, ss. 36,  http://www.isp.org.pl/publikacje,1,506.html

Trojanowska-Strzęboszewska M., Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2001–2005, „Badania, ekspertyzy, rekomendacje”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, ss.30, http://www.isp.org.pl/publikacje,1,489.html

Trojanowska-Strzęboszewska M., Reżim wizowy Schengen na granicy polsko-ukraińskiej, „Analizy i Opinie” nr 83, marzec 2008, http://www.isp.org.pl/publikacje,.html.

 

PROJEKTY BADAWCZE

Granty międzynarodowe

V Ramowy Program UE „Europejskie Dylematy: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej”; nr projektu: HPSE-CT-2002-00135; projekt realizowany ze strony polskiej przez Instytut Spraw Publicznych; wykonawca w projekcie badawczym; projekt realizowany w latach 2004-2006.

Granty badawcze KBN

„Prawodawcy” i „tłumacze” – Europeizacja interpretacji polskich granic i pograniczy w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej, KBN 2H02E020 23; główny wykonawca w projekcie badawczym; kierownik projektu dr H. Bojar; projekt realizowany w IFiS PAN; 2007-2009

Granice w wyobrażeniach i działaniach społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski w przededniu integracji z Unią Europejską; wykonawca w projekcie; projekt realizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych w IFiS PAN; kierownik projektu dr Hanna Bojar; projekt realizowany w latach 2002 – 2005.

Inne projekty badawcze

Kierowanie projektem badawczym zat. Polska i Niemcy wobec kwestii migracyjnych w kontekście kryzysu i rewizji systemu Schengen, realizowanym przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW,  01.01.2013-31.02.2014.

Udział w projekcie badawczym Preferencje wyborcze Polaków; projekt koordynowany przez A. Turską-Kawę i W. Wojtasika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 01.02.2013-01.09.2013.

Udział w projekcie eksperckim zat. Polskie Forum Integracyjne II; projekt realizowany w Instytucie Spraw Publicznych, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, 11.10-10.12.2010

Granice i pogranicza III RP w działaniach i wyobrażeniach Polaków; projekt profesorski prof. J. Kurczewskiej (2003-2005), Fundacja Nauki Polskiej; w ramach projektu opracowywanie zagadnień Świętowanie granic – monitoring polskich tygodników społeczno-politycznych; projekt realizowany w latach 2003 – 2005.

Wizerunki wybranych krajów w polskich mediach publicznych i komercyjnych (analizy audycji informacyjnych i publicystycznych, monitoring 15.05.2004 – 15.08.2004), projekt badawczy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; koordynator projektu dr Maria Gołębiewska; 01.05 – 01.10. 2004.

Badania w ramach tzw. badań własnych KBN

2010 – Kształtowanie się polityki stabilizacji granic zewnętrznych Unii Europejskiej

2008 – Inny i Obcy w programach partyjnych wybranych partii politycznych w Polsce. Analiza stosunku wobec imigracji i imigrantów

2007 – Europeizacja polskich granic wschodnich w latach 2004-2006

2006 – Polityka granic Unii Europejskiej w latach 1992-2002 – procesy stabilizacji i kontroli granic

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy