Monika Brzezińska

dr Monika Maria Brzezińska (z d. Monika Olewińska)

adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

e-mail: m.brzezinska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 • 1995-2000 studia na kierunku Politologii (specjalizacja: Chrześcijańskie Nauki Społeczne) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 1998-99 r. stypendium naukowe DAAD na Freie Universität w Berlinie.
 • 2002-2003 stypendium doktoranckie Bernhard Sutor Stiftung na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.
 • praca doktorska (24 kwietnia 2006) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Wzajemne oddziaływanie Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec w procesie kształtowania się ich federalnych struktur (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. UKSW,  dr hab. Stanisław Sulowski, prof.  UW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
 • prywatnie żona i mama czwórki dzieci: córki i trzech synów.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Przywództwo polityczne (realizowane zarówno na płaszczyźnie jednostkowej, narodowej i międzynarodowej)
 • Pozycja i rola RFN w stosunkach międzynarodowych, kształtowania się tożsamości Niemiec po Zjednoczeniu
 • deutsche Frage i mocarstwowość RFN
 • soft i hard power jako instrumenty „pozycjonowania” się państw (w tym RFN) w strukturze systemu międzynarodowego
 • Decydowanie polityczne
 • Analiza narracji politycznej
 • Teoria ról międzynarodowych

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • System polityczny UE
 • Procesy decyzyjne w UE
 • Seminarium licencjackie / magisterskie
 • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej
 • System polityczny Niemiec
 • Przywództwo polityczne a kwestie bezpieczeństwa

 

PUBLIKACJE

Książki

2018

Brzezińska M. M., Burgoński P., Gierycz M., Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, UKSW, Warszawa 2018.

 

2007

Olewińska M., System federalny w Unii Europejskiej i w Niemczech. Modele i powiązania, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2007, ss. 207.

 

Redakcja prac zbiorowych

2016

Brzezińska M. M., Jarentowski M., Matuszewski P. (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie, Warszawa 2016, IP UKSW.

2009

Brzezińska M. M. (red.), Traktat Lizboński. Co po Irlandii? IP UKSW, Warszawa 2009, ss. 128.

 

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych

2019

 • Brzezińska M. M., Przywództwo Angeli Merkel w świetle analizy niemieckiej narracji politycznej, w: Czachór Z., Marcinkowski T. (red.), POLSKA – NIEMCY – UNIA EUROPEJSKA. W procesie zmian, Gorzów Wielkopolski 2019.
 • Brzezińska M. M., Brzeziński A. Ł, Angela Merkel i jej Willkommenspolitik, w: Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R. (red.), Wolność, wieczne wyzwanie, UKSW, Warszawa 2018.

2017

 • Brzezińska M. M., Poland: an ambitious pawn or a European partner? An outline of the evolution of Polish-German relations, w: Rudowski A., Sulowski M., Poland in the European Union – perspectives of membership Politics. Economy and Society. Culture. International Relationships, UKSW, Warszawa 2017 r., s. 138-157.

2015

 • Brzezińska M. M., Zenderowski R., Miasta Europy Środkowo-Wschodniej podzielone granicą – ujęcie teoretyczne, Wojtaszczyk K. A., Tymanowski A., Stawarz P. (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015, UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, s. 95-110.

2014

 • Brzezińska M. M., Zenderowski R., Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji, Polish Borderlands Studies, t. 2. Nr 2(2014), s. 164-183

2012

 • Brzezińska M. M., Majdzińska K., Opinie oraz komentarze prasy niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, w: R. Zenderowski (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, IP UKSW Warszawa 2012 r., s. 37-51.

2011

 • Brzezińska M. M., Kształtowanie się i rozwój Prezydencji w Radzie, w: Burgoński, S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011 r.

2010

 • Brzezińska M. M., Suwerenność narodowa po Traktacie Lizbońskim, w: S. Sowiński, J. Węgrzecki (red.), Suwerenność państwa i jej granice, Wydawnictwo UKSW, s. 103-119, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
 • Brzezińska M. M., Wstęp, w: Traktat Lizboński. Co po Irlandii? IP UKSW, Warszawa 2009, s. 7-8.
 • Brzezińska M. M., Skutki zmian systemowych Unii Europejskiej po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, w: Traktat Lizboński. Co po Irlandii? s. 9-35, IP UKSW, Warszawa 2009, s. 7-8.

2006

Olewińska M., Sturm R., Dieringer J., Dobre A-M, Die Region als politisch-kultureller Raum: Voraussetzune für gesellschaftliche Regionalisierung in Polen, Ungarn und Rumänien, Jahrbuch des Föderalismus, 2006, Nomos Verlag, s. 27-43.

2004

Olewińska M., Dezentralisierungsprozesse In Polen. Von der Grundkonzeption bis zur Realisierung, w: U. Margedant (Hrsg.), Föderalismus In Europa III. Zukunftsforum Politik Nr. 64, Konrad-Adenauer-Stiftung, XII 2004, s. 73-97.

 

Artykuły i recenzje w czasopismach popularnonaukowych

2006

Olewińska M., Polsko-niemiecka topografia sąsiedztwa, Więź, maj 2006, nr 5 (571), s. 130-133.

 

Artykuły w Internecie

2014

Brzezińska, M. M., Modele ochrony praw mniejszości – rekomendacje dla Republiki Czeskiej, PZKO, 2014.

2008

Olewińska M., W poszukiwaniu homeostazy – Republika Federalna Niemiec między Zjednoczeniem a integracją europejską, w: Zeszyty Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Politologia, 2008 nr 1 (1), s. 155-180.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 • Przywództwo polityczne Helmuta Kohla. Jego rola, wpływ i znaczenie dla Niemiec, Europy i świata, Badania w ramach tzw. badań własnych na podtrzymanie potencjału badawczego 2019.
 • Decydowanie polityczne Angeli Merkel w sytuacjach kryzysowych. Badania w ramach tzw. badań własnych na podtrzymanie potencjału badawczego, 2016 r.
 • Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, Fundacja Konrada Adenauera oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, 2012 r.
 • Udział w projekcie badawczym jako koordynator na: „Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech” realizowanym przez Uniwersytet Erlangen – Norymberga 2004-2006 r.
 • Die Europäisierung regionaler Strukturen in Mittel- und Osteuropa. Eine komparative Untersuchung am Beispiel Ungarns, Polens und Rumäniens, Schwerpunkt: „Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas“, finansowany przez: Volkswagen Stiftung (248.300 €), zespół: Prof. Dr. Roland Sturm (Leitung), Dr. Jürgen Dieringer (Koordination), Zsuzsanna Kicsi (Mitarbeiterin, Rumänien), Monika Olewinska (Mitarbeiterin, Polen), partnerzy współpracujący: Andrássy-Universität Budapest (Ungarn) Zentralinstitut für Regionalforschung (Universität Erlangen-Nürnberg), Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Tübingen), Prof. Dr. László Csaba (Central European University, Budapest, Ungarn), Prof. Dr. Ovidiu-Coriolan Pecican (Universität Cluj-Napoca, Rumänien), Prof. Dr. Roman Szul (Universität Warschau), 2003/2005.
 • Badania ankietowe dot. funkcjonowania i pracy NGOs przeprowadzone w woj. łódzkim w ramach projektu Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech – 2005 r.
 • Badania ankietowe dot. funkcjonowania i pracy NGOs przeprowadzone w woj. małopolskim w ramach projektu Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech – 2004 r.

 

FUNKCJE

 • Koordynator Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej w Berlinie od 2004 r.
 • Koordynator Programu Socrates/Erasmus 2005-2007

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Vereinigung zur Förderung der Katholischen Sozialethik in Mittel- und Südosteuropa – członek od IV 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Europejskie – członek od VI 2014 r.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy