Monika Brzezińska

maria-brzezinska

 

dr Monika Maria Brzezińska

adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych

e-mail: m.brzezinska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 • 1995-2000 studia na kierunku Politologii (specjalizacja: Chrześcijańskie Nauki Społeczne) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • 1998-99 r. pobyt na stypendium naukowym DAAD na Freie Universität w Berlinie.
 • 2002-2003 stypendium doktoranckie Bernhard Sutor Stiftung na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.
 • praca doktorska (24 kwiecień 2006) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Wzajemne oddziaływanie Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec w procesie kształtowania się ich federalnych struktur (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. UKSW,  dr hab. Stanisław Sulowski, prof.  UW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
 • prywatnie: żona i mama trzech synów.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Federalizm
 • Systemy polityczne zwłaszcza RFN i UE.
 • Unia Europejska a zwłaszcza procesy modernizacyjne zachodzące w jej obrębie.
 • Decydowanie polityczne w ujęciu systemowym

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • System polityczny UE
 • Procesy decyzyjne w UE
 • Seminarium licencjackie
 • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej
 • Warsztaty prasoznawcze

 

PUBLIKACJE

Książki

Olewińska M., System federalny w Unii Europejskiej i w Niemczech. Modele i powiązania, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2007, ss. 207.

Redakcja prac zbiorowych

Brzezińska M. M., Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, IP UKSW, Warszawa 2009, ss. 128.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych

Zenderowski, R., Brzezińska, M., Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 2(2014), 164-183.

Brzezińska M. M., Majdzińska K., Opinie oraz komentarze prasy niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, w: R. Zenderowski (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, IP UKSW Warszawa 2012 r. , s. 37-51.

Brzezińska M. M., Kształtowanie się i rozwój Prezydencji w Radzie, w: P. Burgoński, S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011 r., s. 39-67.

Brzezińska M. M., W poszukiwaniu homeostazy – Republika Federalna Niemiec między Zjednoczeniem a integracją europejską, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 119-137.

Brzezińska M. M., Suwerenność narodowa po Traktacie Lizbońskim, w: S. Sowiński, J. Węgrzecki (red.), Suwerenność państwa i jej granice, Wydawnictwo UKSW, s. 103-119, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010,  s. 103-119.

Brzezińska M. M., Wstęp, w: Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, IP UKSW, Warszawa 2009, s. 7-8.

Brzezińska M. M., Skutki zmian systemowych Unii Europejskiej po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, w: Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, s. 9-35, IP UKSW, Warszawa 2009, s. 7-8.

Olewińska M., Sturm R., Dieringer J., Dobre A-M, Die Region als politisch-kultureller Raum: Voraussetzune für gesellschaftliche Regionalisierung in Polen, Ungarn und Rumänien, Jahrbuch des Föderalismus, 2006, Nomos Verlag, s. 27-43.

Olewińska M., Dezentralisierungsprozesse In Polen. Von der Grundkonzeption bis zur Realisierung, w: U. Margedant (Hrsg.), Föderalismus In Europa III. Zukunftsforum Politik Nr. 64, Konrad Adenauer-Stiftung, XII 2004, s. 73-97.

Olewińska M., Polsko-niemiecka  topografia sąsiedztwa, Więź, maj 2006, nr 5 (571), s. 130-133.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 • Ukraina w polskim oraz niemieckim dyskursie politycznym, Fundacja Konrada Adenauera oraz Instytut Politologii UKSW, 2014 r. – …
 • Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, Fundacja Konrada Adenauera oraz Instytut Politologii UKSW, 2012 r.
 • Udział w projekcie badawczym jako koordynator na: „Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech” realizowanym przez Uniwersytet Erlangen – Norymberga 2004-2006 r.
 • Badania ankietowe dot. funkcjonowania i pracy NGOs przeprowadzone w woj. łódzkim w ramach projektu Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech – 2005 r.
 • Badania ankietowe dot. funkcjonowania i pracy NGOs przeprowadzone w woj. małopolskim w ramach projektu Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech – 2004 r.

 

FUNKCJE

 • Opiekun roku na kierunku Europeistyka
 • Koordynator Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej w Berlinie

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Vereinigung zur Förderung der Katholischen Sozialethik in Mittel- und Südosteuropa – członek od IV 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Europejskie – członek od VI 2014 r.

 

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy