Klaus Ziemer

 

prof. dr hab. Klaus Ziemer

kierownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

(Deutsche Fassung folgt unten)

1998 – profesor nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry systemów politycznych, a od 2014 r. kierownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych

1991-2011 – profesor zwyczajny (C 4) na uniwersytecie w Trewirze

1998-2008 – urlopowany, aby kierować Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie

1988 – grant badawczy Deutsche Forschungsgemeinschaft na temat stosunków NRD – PRL

1986-91 – zastępca profesury na uniwersytetach w Essen, Monachium, Mannheim i Trewirze

1985 – habilitacja w dziedzinie Nauk Politycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu w Heidelbergu

1977 – doktorat w dziedzinie Nauk Politycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu w Heidelbergu

1973-87 – asystent i adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu w Heidelbergu

1972-73 – auditeur libre du troisième cycle, Fondation Nationale des Sciences Politiques (Institut d’ Études Politiques), Paryż

1966-72 – studium historii, nauk o polityce i łaciny na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • Ustroje systemów politycznych i społeczno-gospodarczych państw „realnego socjalizmu”
  • Transformacja systemów postsocjalistycznych
  • System polityczny III RP
  • Polityka historyczna
  • Stosunki polsko-niemieckie, w tym stosunki PRL – NRD

 

PUBLIKACJE

1. Monografie i redakcja prac zbiorowych

Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech (redaktor i wstęp), Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 2015, ss. 132, http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/K_Ziemer_Pamiec.pdf. Wydanie angielskie:

Memory and politics of Cultural Heritage in Poland and Germany  (redaktor i wstęp), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw 2015, ss. 132. http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/K_Ziemer_Memory_and_Politics.pdf

Das politische System Polens. Eine Einführung, Wiesbaden (VS Verlag Springer) 2013, ss. 345.

Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik (współredaktor z F. Bollem i W. Wysockim), Bonn (Dietz) 2009, ss. 426.   Wydanie polskie:

Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia (współredaktor z F. Bollem i W. Wysockim), Warszawa (Neriton) 2010, ss. 390.

Vom Sozialismus zur Marktwirtschaft. Wandlungsprozesse, Ergebnisse und Perspektiven (współredaktor z K. von Delhaes i W. Quaisserem i współautor), München (Olzog) 2009, ss. 317.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów. T. 3: Lata 1956-1957 (współredaktor z J. Kochanowskim), Warszawa (Neriton) 2008, ss. 581.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów. T. 1: Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec maj 1945 – październik 1949 (współredaktor z J. Kochanowskim), Warszawa (Neriton) 2006, ss. 527.

Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century (współredaktor z J. Borejszą i współautor), New York/Oxford (Berghahn) 2006, ss. 607.

Wahlen in postsozialistischen Staaten (redaktor i współautor), Opladen (Leske + Budrich) 2003, ss. 380.

Schwierige Nachbarschaften. Die Ostpolitik der Ostmitteleuropäer (redaktor i współautor), Marburg (Verlag Herder Institut) 2001, ss. 219.

Die Neuorganisation der politischen Gesellschaft. Staatliche Institutionen und intermediäre Instanzen in postkommunistischen Staaten Europas (redaktor i współautor), Berlin (Berlin Verlag) 2000, ss. 263.

Deutsch-polnische Beziehungen 1939–1945–1949. Eine Einführung (współredaktor z W. Borodziejem), Osnabrück (fibre) 2000, ss. 348.

Lexikon der Politik. Band 4: Die östlichen und südlichen Länder (współredaktor z D. Nohlenem i P. Waldmannem i współautor), München  (Beck) 1997, ss. 664.

Forschung und Lehre Ostmitteleuropas im Umbruch (redaktor i współautor), Marburg (Verlag Herder-Institut) 1996, ss. 104.

Polens Weg in die Krise. Eine politische Soziologie der Ära Gierek, Frankfurt a.M. (Athenäum) 1987, ss. 491.

Sozialistische Systeme. Politik – Wirtschaft – Gesellschaft (redaktor i współautor), München – Zürich (Piper) 1986, ss. 590. Wydanie kieszonkowe 1989.

Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit, Paderborn – München – Wien – Zü­rich (Schöningh) 1984, ss. 212.

Politische Herrschaft in Schwarzafrika (współautor z F. Nuschelerem), München (Beck) 1980, ss. 200.

Politische Organisation und Repräsentation in Afrika. Zwei Halbbände (współredaktor z F. Nuschelerem i współautor), Berlin – New York (de Gruyter) 1978, ss. 2507.

Politische Parteien im frankophonen Afrika, Meisenheim (Hain) 1978, ss. 325.

 

2. Artykuły w czasopismach, pracach zbiorowych i w internecie (wybór)

Die Reaktionen in Deutschland auf den Brief der polnischen Bischöfe, [w:] K. Pomian (Hg.), Vergebung und Versöhnung. Kardinal Kominek. Unbekannter Gründervater Europas, Berlin 2016, ss. 75-82. Wersja polska:

Reakcje w Niemczech na orędzie polskich biskupów, [w:] R. Goczał, o. K.F. Papciak, ks. W. Wołyniec (red.), Europa Ojców Założycieli a teraźniejszość kontynentu. Kardynał Bolesław Kominek: Nieznany Ojciec Europy, Wrocław (PWT) 2016, ss. 121-130.

Relazione storica, [w:] Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede (red.), Verso la riconciliazione, Roma 2016, ss. 71-75; wersja angielska: Historical Report, ibidem, ss. 193-198.

Polen – was für eine Entdeckung! [w:] D. Bingen/ M. Hałub/ M. Weber (red.), Mein Polen – meine Polen. Zugänge und Sichtweisen, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016, ss. 333-341. Wersja polska:

Polska – cóż za wspaniałe odkrycie!, [w:] D. Bingen/ M. Hałub/ M. Weber (red.), Moja Polska – moi Polacy. Eksploracje i obserwacje, Warszawa (Wydawnictwo Akcent) 2016, ss. 323-330.

Von Feindschaft zu Partnerschaft. Der lange Weg der deutsch-polnischen Verständigung, „Gesellschaft. Wirtschaft. Politik“ 64 (4), 2015, ss. 493-504.

Ordnungspolitik und Region im Realsozialismus, [w:] B. Olschowsky/ R. Traba/ M. Weber/ A. Huterer (Hg.), Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa, Berlin, München (de Gruyter, Oldenbourg) 2014, ss. 69-85.

(razem z U. Junem) Klaus von Beyme (geboren 1934), [w:] E. Jesse/ S. Liebold (Hg.), Deutsche Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung, Baden-Baden (Nomos-Verlag) 2014, ss. 113-128.

Polen, [w:] H.-J. Lauth (Hg.), Politische Systeme im Vergleich. Formale und informelle Institutionen im politischen Prozess, Berlin, München (de Gruyter, Oldenbourg) 2014, ss. 271-302.

Konflikt Rosji z Ukrainą – reakcje niemieckich partii i społeczeństwa. Russia’s conflict with Ukraine – German reactions, [w:] Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 12 (5), 2014, ss. 25-41.

Rozliczenie z minioną dyktaturą – warunkiem budowy demokracji?, [w:] E. Dmitrów et al. (red.), Wiek nienawiści, Warszawa (IH PAN, IPN) 2014, ss. 417-440.

Ankieta redakcji „Wolności i Solidarności”. Polski rok 1989, „Wolność i Solidarność” nr 7 (2014), ss. 11-16, http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/WiS/WiS_07.pdf.

Polen, [w:] G. Heydemann/ K. Vodička (Hg.): Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990 – 2012 im Vergleich, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2013, ss. 137-164.

Die Vereinbarungen von Danzig am 31. August 1980 zwischen dem überbetrieblichen Streikkomitee und der Regierungsdelegation, „Themenportal Europäische Geschichte“ (2012), URL: http://www.europa.clio-online.de/2012/Article=582. Protokoll der Vereinbarung zwischen dem Regierungsausschuss und dem Überbetrieblichen Streikkomitee vom 31. August 1980 in Danzig (Auszüge), „Themenportal Europäische Geschichte“ (2012), URL: http://www.europa.clio-online.de/2012/Article=583.

Totalitaryzm jako kategoria poznawcza w naukach o polityce, „Civitas”. Studia z filozofii polityki 14, 2012, ss. 11-30.

Die scheinbar vorbildliche Etablierung der Demokratie in Polen, [w:] C. Vollnhals (Hg.), Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2011, ss. 267-288.

Kultura pamięci i wspomnień w Niemczech po drugiej wojnie światowej, „Athenaeum”. Polskie Studia Politologiczne 28, 2011, ss. 192-209.

Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Ziemer, [w:] T. Jakułowski/ K. Gil (Hg.), Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Wrocław (ATUT) 2011, ss. 80-91; wersja polska: Rozmowa z prof. Klausem Ziemerem, ibidem, Dwadzieścia lat później. Rozmowy o Polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Wrocław (ATUT) 2011, ss. 213-224.

Polens Selbstverständnis aus seiner Geschichte, [w:] W. Fałkowski/ B. Schneidmüller/ S. Weinfurter (Hg.), Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Wiesbaden (Harrassowitz) 2010, ss. 7-28.

Aufarbeitung und politische Kultur in Polen, „Politisches Denken. Jahrbuch 2009“ (Aufarbeitung totalitärer Erfahrungen und politische Kultur), Berlin 2009, ss. 111-131.

From hatred to Friendly Cooperation. Poland and Germany after the Second World War, [w:] G. Boquérat/ R. Asbeck (eds.), The India-Pakistan Reconciliation And Other Experiences In Post-Conflict Management, Paris – Bruxelles (IFRI) 2009, ss. 106-121, także dostępne pod adresem: http://www.apnaorg.com/books/english/india-pak-reconciliation/book.php?fldr=book.

Die politische Ordnung, [w:] D. Bingen/ K. Ruchniewicz (Hg.), Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ss. 147-191.

Zwischen Misstrauen und Hoffnung. Polen und der deutsche Vereinigungsprozess, [w:] K.-D. Henke (Hg.), Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte, München (dtv) 2009, ss. 509-524.

Polen: Die Rolle der Katholischen Kirche beim politischen Systemwechsel 1988 bis 1990, [w:] H.-J. Veen/ P. März/ F.-J. Schlichting (Hg.), Kirche und Revolution. Das Christentum in Ostmitteleuropa vor und nach 1989, Köln – Weimar – Wien (Böhlau) 2009, ss. 75-99.

La política alemana de ocupación en Polonia. Los recuerdos en Alemania Occidental y Oriental, [w:] J. Reynoso Núñez/ H. Sánchez de la Barquera y Arroyo (eds.), La democracía en su contexto. Estudios en homanaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, Mexico (UNAM) 2009, ss. 681-708. Dostępne także pod: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/40.pdf

Polen und Deutsche in Europa – Trennt die Geschichte erneut?, [w:] G. Ressel, H. Stahl (Hg.), Die Slaven und Europa, Frankfurt a.M. 2008, ss. 371-390.

Sprawa polska i sprawa niemiecka w XX wieku, „Sprawy Międzynarodowe” 1 (LXI), 2008, ss. 115-134; wersja angielska: The Polish Cause and the German Cause in the 20th century, „The Polish Quarterly of International Affairs“ 17 (1), 2008, ss. 119-137.

Die „Ostpolitik” der Bundesrepublik Deutschland im Urteil der polnischen Oppositionsbewegung der siebziger und achtziger Jahre, „Deutsch-polnisches Jahrbuch“ 13, 2005, Sonderausgabe, Warschau 2006, ss. 169-192.

Polska i Niemcy – jaka przeszłość, jaka przyszłość?, „Sprawy międzynarodowe“ 1 (LVIII), 2005, ss. 48-65; wersja angielska: Poland and Germany: What Past – What Future?, „The Polish Quarterly of International Affairs” 14 (1), 2005, ss. 50-68.

Political Culture in Postwar Germany, [w:] Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century), Part II, 19th and 20th Centuries. Ed. by M. Hułas and J. Pánek in cooperation with R. Baron, Warsaw (Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw; Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague) 2005, ss. 327-349.

Coming to terms with German Cultural Heritage in Poland after 1945, [w:] The Center for Information on Korean Culture. The Academy of Korean Studies (ed.), Nationalism and History Textbooks in Asia and Europe. Diverse Views on Conflicts Surrounding History, Seoul 2005, ss. 321-351.

Parlament – Parteiensystem – Wahlen, [w:] J. Franzke (Hg.), Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel, Berlin (Debatte Wissenschafts-Verlag) 2003, ss. 24-45.

Kirche, [w:] A. Lawaty/ H. Orłowski (Hg.), Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, München (C.H. Beck) 2003, ss. 418-425; wersja polska: Polacy i Niemcy. Historia – Kultura – Polityka (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 17), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 472-481.

Myśleliśmy z przygnębieniem …, że coś takiego z Niemcami nie byłoby chyba możliwe. Ruchy opozycyjne w NRD na tle doświadczeń polskich, [w:] Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę Urodzin Władysława Bartoszewskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002, ss. 595-615.

Les enseignements de l’histoire: Allemands et Polonais au début du XXIe siècle, „Allemagne d’aujourd’hui“, No 158, Octobre – Décembre 2001, ss. 25–36.

Deutsche und Polen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, „Universitas“ 56 (665), November 2001,  ss. 1150–1165.

Die Volksrepublik Polen in den Augen der SED-Führung in den achtziger Jahren, [w:] Instytut Studiów Politycznych PAN (red.), Polska – Niemcy – Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000, ss. 593–626.

Stosunek powojennego społeczeństwa niemieckiego do drugiej wojny światowej, „Przegląd Zachodni” 1 (294), 2000, ss. 18-32.

Das deutsche Polenbild der letzten 200 Jahre, [w:] H. D. Zimmermann (Hg.), Mythen und Stereotypen auf beiden Seiten der Oder, Schriftenreihe des Forum Guardini, Bd. 9, Berlin 2000, ss. 9–25.

Wie konsolidiert ist Polens Demokratie?, [w:] A. Busch/ W. Merkel (Hg.), Demokratie in Ost und West. Für Klaus von Beyme, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1999, ss. 332–360.

Sozioöokonomischer und politischer Wandel auf dem Lande in Polen, [w:] E. Buchhofer/ W. Quaisser (Hg.), Agrarwirtschaft und ländlicher Raum Ostmitteleuropas in der Transformation, Marburg (Verlag Herder-Institut) 1998, ss. 85–105.

Die Konsolidierung der polnischen Demokratie in den neunziger Jahren, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 6–7/98, 30. Januar 1998, ss. 29–38; przedruk [w:] J. Franzke (Hg.), Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beiträge zur Debatte, Berlin (Berliner Debatte Wissenschaftsverlag) 1998, ss. 56–73. Wersja niderlandska: De consolidering van de Poolse democratie, „Oost-Europa Verkenningen“ 152, Juni 1998, ss. 39–51.

1956 als Vorbote von 1989. Die Bedeutung des „polnischen Oktobers” für die PZPR, [w:] H. Misselwitz/ D. Segert (Hg.), Rückkehr nach Europa? Die geistig-politische Dimension des ostmitteleuropäischen Umbruchprozesses seit 1989. Beiträge der Tagung am 8./9. November 1996 in Potsdam, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Protokolle, Potsdam 1997, ss. 213–232.

Das Parteiensystem Polens, [w:] D. Segert/ R. Stöss/ O. Niedermayer (Hg.), Parteiensysteme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas, Wiesbaden – Opladen (Westdeutscher Verlag) 1997, ss. 39–89.

Dwa stereotypy. Polska w oczach Niemców – wczoraj i dziś, „Więź” 5 (451), 1996, ss. 14–29.

Struktur- und Funktionsprobleme der Parlamente, [w:] O. Luchterhandt (Hg.), Neue Regierungssysteme in Osteuropa und der GUS. Probleme der Ausbildung stabiler Machtinstitutionen, Berlin (Berlin Verlag) 1996, ss. 151–180.

Polen und die Polen im Bewußtsein der Deutschen nach der Wiedervereinigung, [w:]  J. Holzer/ J. Fiszer (red.), Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku, Warszawa (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) 1996, ss. 97–116.

The African One Party State, [w:] A. Kirk-Greene/ D. Bach (eds.), State and Society in Francophone Africa since Independence, New York (St. Martin’s Press), Oxford (St. Anthony’s College) 1995, ss. 97–105.

Stabilisierende und destabilisierende Elemente der politischen Kultur im polnischen Transformationsprozeß, [w:] M. Spieker (Hg.), Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und in Ostdeutschland. Sozialethische Probleme der Transforma­tionsprozesse, Paderborn u. a. (Schöningh) 1995, ss. 209–225.

Deficits in Institution-Building as possible Sources of Crises in Eastern Europe, [w:] A.  Clesse/ A. D. Rotfeld (eds.), Sources and Areas of Future possible Cri­ses in Europe, Luxembourg Institute for European and International Studies 1995, ss. 52–59.

Polens Gewerkschaften auf der Suche nach ihrem Platz im postkommunistischen Sy­stem, „Industrielle Beziehungen“ 1 (3), 1994, ss. 239–260.

Polish political science and the transformation from communism, „European Journal of Political Research” 25, 1994, ss. 483–498.

Probleme des politischen Systemwandels in Polen. Eine Zwischenbilanz nach drei Jah­ren, „Jahrbuch für Politik“ 3 (1), 1993, ss. 93–123.

Le phénomène du parti unique, [w :] D.C. Bach/ A. A. Kirk-Greene (Hg.), États et sociétés en Afrique francophone, Paris (Economica) 1993, ss. 109–117.

Fehlstart in die Demokratie? Prämissen, Struktur und Defizite des neuen polnischen Parteiensystems, „Geschichte und Gesellschaft“ 18 (3), 1992, ss. 311–333.

Nationalismus statt Sozialismus? Die Welle des Nationalismus in den postkommunisti­schen Staaten, „Politische Bildung“ 25 (3), 1992, ss. 30–41.

Polen auf der Suche nach einem Ort in Europa, [w:] M. Kreile (Hg.), Die Inte­gration Europas, PVS-Sonderheft 23, 1992, ss. 390–405.

Können Deutsche und Polen Freunde sein? Polnische Befürchtungen bei der Vereini­gung Deutschlands, [w:] G. Trautmann (Hg.), Die häßlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1991, ss. 89–103.

Die Erosion kommunistischer Vielvölkerstaaten. Defizite und Möglichkeiten des Föde­ralismus in der Sowjetunion und Jugoslawien, „Politische Bildung“ 24 (3), 1991, ss. 58–77.

Zur Erosion des Herrschaftsmonopols der KPdSU, „Osteuropa“ 40 (6), 1990, ss. 535–547.

Auf dem Weg zum Systemwandel in Polen. Cz. 1: Politische Reformen und Reform­versuche 1980 bis 1988. Cz. 2: Vom „Runden Tisch” zur „IV. Republik”?, cz. 1: „Osteuropa“ 39 (9), 1989, ss. 791–805; cz. 2: „Osteuropa“ 39 (11/12), 1989, ss. 957–980.

Polen nach dem Referendum – Sackgasse oder Chancen für weitere Reformen?, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 11–12/88, 11.03.1988, ss. 34–48.

The Present Relations between Poland and North Korea, „Korea-Journal for East-West European Studies” 3 (1), 1987, ss. 33–55.

Die DDR – Polens ungeliebter, aber notwendiger Partner, [w:] Das Profil der DDR in der sozialistischen Staatengemeinschaft. XX. Jahrestagung der DDR-Forscher, 9.–12. Juni 1987, Bonn-Röttgen – Köln (Edition Deutschland Archiv), ss. 46–58.

Der Sejm der VIII. Kadenz – Ein Barometer der politischen Konjunktur in Polen, „Zeitschrift für Parlamentsfragen“ 15 (1), 1984, ss. 72–93; rozszerzona wersja hiszpańska: La VIII legislatura del Sejm. Un barómetro de la coyuntura política en Polonia, „Revista de Estudios Políticos” (Madrid), nr 38, 1984, ss. 27–62.

Politische Partizipation oder Herrschaftssicherung? Zur Rolle der politischen Parteien im frankophonen Afrika, [w:] R. Hanisch/ R. Tetzlaff (Hg.), Staat und Entwick­lung. Studien zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft in Entwicklungsländern, Frankfurt a.M. – New York (Campus) 1981, ss. 155–198.

Verfassung und Politik in Senegal seit der Unabhängigkeit, „Verfassung und Recht in Übersee“ 7 (2), 1974, ss. 155–173.

Jugoslawien (razem z L. Frankem) i Rumänien, [w:] D. Sternber­ger/ B. Vogel (Hg.), Die Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane. Ein Handbuch. Band I: Europa. Zwei Halbbände, Berlin (de Gruyter) 1969, ss. 753–792 i ss. 1031–1074.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Prof. Dr. Klaus Ziemer

Leiter des Lehrstuhls für Politische Institutionen und Verhaltensweisen

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

1998 – Professor für Politikwissenschaft an der Kardinal Stefan Wyszyński-Universität Warschau, Leiter des Lehrstuhls für Regierungslehre und seit 2014 des Lehrstuhls für Politische Institutionen und Verhaltensweisen

1991-2011 – Professor (C 4) an der Universität Trier; dort

1998-2008 – beurlaubt, um das Deutsche Historische Institut Warschau zu leiten

1988 – Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu den Beziehungen DDR – VR Polen

1986-91 – Vertretungsprofessuren an den Universitäten Essen, München, Mannheim und Trier

1985 – Habilitation in Politischer Wissenschaft an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Heidelberg

1977 – Promotion in Politischer Wissenschaft an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Heidelberg

1973-87 – Wiss. Angestellter und Assistent am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg

1972-73 – auditeur libre du troisième cycle, Fondation Nationale des Sciences Politiques (Institut d’ Études Politiques), Paris

1966-72 – Studium der Geschichte, Politischen Wissenschaft und Latinistik an den Universitäten Heidelberg und München

 

FORSCHUNGSINTERESSEN

  • Politische und sozioökonomische Systeme der Staaten des „Realsozialismus”
  • Transformation der postsozialistischen Systeme
  • Das politische System Polens
  • Geschichtspolitik
  • Deutsch-polnische Beziehungen, darunter die Beziehungen DDR – VR Polen

 

VERÖFFENTLICHUNGEN

1. Monografien und Herausgeberschaften

Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech (Herausgeber und Vorwort), Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 2015, 132 S., http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/K_Ziemer_Pamiec.pdf. Englische Ausgabe:

 Memory and politics of Cultural Heritage in Poland and Germany  (Herausgeber und Vorwort), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw 2015, 132 S., http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/K_Ziemer_Memory_and_Politics.pdf

Das politische System Polens. Eine Einführung, Wiesbaden (VS Verlag Springer) 2013, 345 S.

Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik (Mitherausgeber mit F. Boll und W. Wysocki), Bonn (Dietz) 2009, 426 S. Polnische Ausgabe:

Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia (Mitherausgeber mit F. Boll und W. Wysocki), Warszawa (Neriton) 2010, 390 S.

Vom Sozialismus zur Marktwirtschaft. Wandlungsprozesse, Ergebnisse und Perspektiven (Mitherausgeber mit K. von Delhaes und W. Quaisser sowie Koautor), München (Olzog) 2009, 317 S.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów. T. 3: Lata 1956-1957 (Mitherausgeber mit J. Kochanowski), Warszawa (Neriton) 2008, 581 S.

Polska – Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów. T. 1: Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec maj 1945 – październik 1949 (Mitherausgeber mit J. Kochanowski), Warszawa (Neriton) 2006, 527 S.

Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century (Mitherausgeber mit J. Borejsza und Koautor), New York/Oxford (Berghahn) 2006, 607 S.

Wahlen in postsozialistischen Staaten (Herausgeber und Koautor), Opladen (Leske + Budrich) 2003, 380 S.

Schwierige Nachbarschaften. Die Ostpolitik der Ostmitteleuropäer (Herausgeber und Koautor), Marburg (Verlag Herder Institut) 2001, 219 S.

Die Neuorganisation der politischen Gesellschaft. Staatliche Institutionen und intermediäre Instanzen in postkommunistischen Staaten Europas (Herausgeber und Koautor), Berlin (Berlin Verlag) 2000, 263 S.

Deutsch-polnische Beziehungen 1939–1945–1949. Eine Einführung (Mitherausgeber mit W. Borodziej), Osnabrück (fibre) 2000, 348 S.

Lexikon der Politik. Band 4: Die östlichen und südlichen Länder (Mitherausgeber mit D. Nohlen und P. Waldmann sowie Koautor), München  (Beck) 1997, 664 S.

Forschung und Lehre Ostmitteleuropas im Umbruch (Herausgeber und Koautor), Marburg (Verlag Herder-Institut) 1996, 104 S.

Polens Weg in die Krise. Eine politische Soziologie der Ära Gierek, Frankfurt a.M. (Athenäum) 1987, 491 S.

Sozialistische Systeme. Politik – Wirtschaft – Gesellschaft (Herausgeber und Koautor), München – Zürich (Piper) 1986, 590 S. Taschenbuchausgabe 1989.

Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit, Paderborn – München – Wien – Zü­rich (Schöningh) 1984, 212 S.

Politische Herrschaft in Schwarzafrika (Koautor mit F. Nuscheler), München (Beck) 1980, 200 S.

Politische Organisation und Repräsentation in Afrika. Zwei Halbbände (Mitherausgeber mit F. Nuscheler und Koautor), Berlin –  New York (de Gruyter) 1978, 2507 S.

Politische Parteien im frankophonen Afrika, Meisenheim (Hain) 1978, ss. 325.

 

2. Beiträge in Zeitschriften, Sammelwerken und im Internet (Auswahl)

Die Reaktionen in Deutschland auf den Brief der polnischen Bischöfe, in: K. Pomian (Hg.), Vergebung und Versöhnung. Kardinal Kominek. Unbekannter Gründervater Europas, Berlin 2016, S. 75-82. Polnische Fassung:

Reakcje w Niemczech na orędzie polskich biskupów, in: R. Goczał, o. K.F. Papciak, ks. W. Wołyniec (red.), Europa Ojców Założycieli a teraźniejszość kontynentu. Kardynał Bolesław Kominek: Nieznany Ojciec Europy, Wrocław (PWT) 2016, S. 121-130.

Relazione storica, in: Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede (red.), Verso la riconciliazione, Roma 2016, S. 71-75; englische Fassung: Historical Report, ibidem, S. 193-198.

Polen – was für eine Entdeckung!, in: D. Bingen/ M. Hałub/ M. Weber (red.), Mein Polen – meine Polen. Zugänge und Sichtweisen, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016, S. 333-341. Polnische Fassung:

Polska – cóż za wspaniałe odkrycie!, in: D. Bingen/ M. Hałub/ M. Weber (red.), Moja Polska – moi Polacy. Eksploracje i obserwacje, Warszawa (Wydawnictwo Akcent) 2016, S. 323-330.

Von Feindschaft zu Partnerschaft. Der lange Weg der deutsch-polnischen Verständigung, in: „Gesellschaft. Wirtschaft. Politik“ 64 (4), 2015, S. 493-504.

Ordnungspolitik und Region im Realsozialismus, in: B. Olschowsky/ R. Traba/ M. Weber/ A. Huterer (Hg.), Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa, Berlin, München (de Gruyter, Oldenbourg) 2014, S. 69-85.

(zusammen mit U. Jun) Klaus von Beyme (geboren 1934), in: E. Jesse/ S. Liebold (Hg.), Deutsche Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung, Baden-Baden (Nomos-Verlag) 2014, S. 113-128.

Polen, in: H.-J. Lauth (Hg.), Politische Systeme im Vergleich. Formale und informelle Institutionen im politischen Prozess, Berlin, München (de Gruyter, Oldenbourg) 2014, S. 271-302.

Konflikt Rosji z Ukrainą – reakcje niemieckich partii i społeczeństwa. Russia’s conflict with Ukraine – German reactions, in: Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 12 (5), 2014, S. 25-41.

Rozliczenie z minioną dyktaturą – warunkiem budowy demokracji?, in: E. Dmitrów et al. (red.), Wiek nienawiści, Warszawa (IH PAN, IPN) 2014, S. 417-440.

Ankieta redakcji „Wolności i Solidarności”. Polski rok 1989, in: „Wolność i Solidarność” nr 7 (2014), S. 11-16, http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/WiS/WiS_07.pdf.

Polen, in: G. Heydemann/ K. Vodička (Hg.): Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990 – 2012 im Vergleich, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2013, S. 137-164.

Die Vereinbarungen von Danzig am 31. August 1980 zwischen dem überbetrieblichen Streikkomitee und der Regierungsdelegation, „Themenportal Europäische Geschichte“ (2012), URL: http://www.europa.clio-online.de/2012/Article=582. Protokoll der Vereinbarung zwischen dem Regierungsausschuss und dem Überbetrieblichen Streikkomitee vom 31. August 1980 in Danzig (Auszüge), „Themenportal Europäische Geschichte“ (2012), URL: http://www.europa.clio-online.de/2012/Article=583.

Totalitaryzm jako kategoria poznawcza w naukach o polityce, in: „Civitas”. Studia z filozofii polityki 14, 2012, S. 11-30.

Die scheinbar vorbildliche Etablierung der Demokratie in Polen, in: C. Vollnhals (Hg.), Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2011, S. 267-288.

Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Bernd Rill (Hrsg.): Nationales Gedächtnis in Deutschland und Polen. Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 73. Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München 2010, S. 35-47, auch zugänglich unter: http://www.hss.de/uploads/tx_ddceventsbrowser/AMZ-73_Polen.pdf

Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Ziemer, in: T. Jakułowski/ K. Gil (Hg.), Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, Wrocław (ATUT) 2011, S. 80-91; polnische Fassung: Rozmowa z prof. Klausem Ziemerem, ibidem, Dwadzieścia lat później. Rozmowy o Polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Wrocław (ATUT) 2011, S. 213-224.

Polens Selbstverständnis aus seiner Geschichte, in; W. Fałkowski/ B. Schneidmüller/ S. Weinfurter (Hg.), Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Wiesbaden (Harrassowitz) 2010, S. 7-28.

Aufarbeitung und politische Kultur in Polen, in: „Politisches Denken. Jahrbuch 2009“ (Aufarbeitung totalitärer Erfahrungen und politische Kultur), Berlin 2009, S. 111-131.

From hatred to Friendly Cooperation. Poland and Germany after the Second World War, in: G. Boquérat/ R. Asbeck (eds.), The India-Pakistan Reconciliation And Other Experiences In Post-Conflict Management, Paris – Bruxelles (IFRI) 2009, S. 106-121, auch zugänglich unter: http://www.apnaorg.com/books/english/india-pak-reconciliation/book.php?fldr=book.

Die politische Ordnung, in: D. Bingen/ K. Ruchniewicz (Hg.), Länderbericht Polen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, S. 147-191.

Zwischen Misstrauen und Hoffnung. Polen und der deutsche Vereinigungsprozess, in: K.-D. Henke (Hg.), Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte, München (dtv) 2009, S. 509-524.

Polen: Die Rolle der Katholischen Kirche beim politischen Systemwechsel 1988 bis 1990, in: H.-J. Veen/ P. März/ F.-J. Schlichting (Hg.), Kirche und Revolution. Das Christentum in Ostmitteleuropa vor und nach 1989, Köln – Weimar – Wien (Böhlau) 2009, S. 75-99.

La política alemana de ocupación en Polonia. Los recuerdos en Alemania Occidental y Oriental, in: J. Reynoso Núñez/ H. Sánchez de la Barquera y Arroyo (eds.), La democracía en su contexto. Estudios en homanaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, Mexico (UNAM) 2009, S. 681-708. auch zugänglich unter: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/40.pdf.

Polen und Deutsche in Europa – Trennt die Geschichte erneut?, in: G. Ressel, H. Stahl (Hg.), Die Slaven und Europa, Frankfurt a.M. 2008, S. 371-390.

Sprawa polska i sprawa niemiecka w XX wieku, in: „Sprawy Międzynarodowe” 1 (LXI), 2008, S. 115-134; englische Fassung: The Polish Cause and the German Cause in the 20th century, in: „The Polish Quarterly of International Affairs“ 17 (1), 2008, S. 119-137.

Die „Ostpolitik” der Bundesrepublik Deutschland im Urteil der polnischen Oppositionsbewegung der siebziger und achtziger Jahre, in: „Deutsch-polnisches Jahrbuch“ 13, 2005, Sonderausgabe, Warschau 2006, S. 169-192.

Polska i Niemcy – jaka przeszłość, jaka przyszłość?, in: „Sprawy międzynarodowe“ 1 (LVIII), 2005, S. 48-65; englische Fassung: Poland and Germany: What Past – What Future?, in: „The Polish Quarterly of International Affairs” 14 (1), 2005, S. 50-68.

Political Culture in Postwar Germany, in: Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century), Part II, 19th and 20th Centuries. Ed. by M. Hułas and J. Pánek in cooperation with R. Baron, Warsaw (Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw; Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague) 2005, S. 327-349.

Coming to terms with German Cultural Heritage in Poland after 1945, in: The Center for Information on Korean Culture. The Academy of Korean Studies (ed.), Nationalism and History Textbooks in Asia and Europe. Diverse Views on Conflicts Surrounding History, Seoul 2005, S. 321-351.

Parlament – Parteiensystem – Wahlen, in: J. Franzke (Hg.), Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel, Berlin (Debatte Wissenschafts-Verlag) 2003, S. 24-45.

Kirche, in: A. Lawaty/ H. Orłowski (Hg.), Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, München (C.H. Beck) 2003, S. 418-425; polnische Fassung: Polacy i Niemcy. Historia – Kultura – Polityka (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 17), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, S. 472-481.

Myśleliśmy z przygnębieniem …, że coś takiego z Niemcami nie byłoby chyba możliwe. Ruchy opozycyjne w NRD na tle doświadczeń polskich, in: Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę Urodzin Władysława Bartoszewskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002, S. 595-615.

Les enseignements de l’histoire: Allemands et Polonais au début du XXIe siècle, in: „Allemagne d’aujourd’hui“, No 158, Octobre – Décembre 2001, S. 25–36.

Deutsche und Polen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in: „Universitas“ 56 (665), November 2001,  S. 1150–1165.

Die Volksrepublik Polen in den Augen der SED-Führung in den achtziger Jahren, in: Instytut Studiów Politycznych PAN (red.), Polska – Niemcy – Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000, S. 593–626.

Stosunek powojennego społeczeństwa niemieckiego do drugiej wojny światowej, in: „Przegląd Zachodni” 1 (294), 2000, S. 18-32.

Das deutsche Polenbild der letzten 200 Jahre, in: H. D. Zimmermann (Hg.), Mythen und Stereotypen auf beiden Seiten der Oder, Schriftenreihe des Forum Guardini, Bd. 9, Berlin 2000, S. 9–25.

Wie konsolidiert ist Polens Demokratie?, in: A. Busch/ W. Merkel (Hg.), Demokratie in Ost und West. Für Klaus von Beyme, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1999, S. 332–360.

Sozioöokonomischer und politischer Wandel auf dem Lande in Polen, in: E. Buchhofer/ W. Quaisser (Hg.), Agrarwirtschaft und ländlicher Raum Ostmitteleuropas in der Transformation, Marburg (Verlag Herder-Institut) 1998, S. 85–105.

Die Konsolidierung der polnischen Demokratie in den neunziger Jahren, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 6–7/98, 30. Januar 1998, S. 29–38; Nachdruck in: J. Franzke (Hg.), Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beiträge zur Debatte, Berlin (Berliner Debatte Wissenschaftsverlag) 1998, S. 56–73. Niederländische Fassung: De consolidering van de Poolse democratie, in: „Oost-Europa Verkenningen“ 152, Juni 1998, S. 39–51.

1956 als Vorbote von 1989. Die Bedeutung des „polnischen Oktobers” für die PZPR, in: H. Misselwitz/ D. Segert (Hg.), Rückkehr nach Europa? Die geistig-politische Dimension des ostmitteleuropäischen Umbruchprozesses seit 1989. Beiträge der Tagung am 8./9. November 1996 in Potsdam, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Protokolle, Potsdam 1997, S. 213–232.

Das Parteiensystem Polens, in: D. Segert/ R. Stöss/ O. Niedermayer (Hg.), Parteiensysteme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas, Wiesbaden – Opladen (Westdeutscher Verlag) 1997, S. 39–89.

Dwa stereotypy. Polska w oczach Niemców – wczoraj i dziś, in: „Więź” 5 (451), 1996, ss. 14–29.

Struktur- und Funktionsprobleme der Parlamente, in: O. Luchterhandt (Hg.), Neue Regierungssysteme in Osteuropa und der GUS. Probleme der Ausbildung stabiler Machtinstitutionen, Berlin (Berlin Verlag) 1996, S. 151–180.

Polen und die Polen im Bewußtsein der Deutschen nach der Wiedervereinigung, in:  J. Holzer/ J. Fiszer (red.), Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku, Warszawa (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) 1996, S. 97–116.

The African One Party State, in: A. Kirk-Greene/ D. Bach (eds.), State and Society in Francophone Africa since Independence, New York (St. Martin’s Press), Oxford (St. Anthony’s College) 1995, S. 97–105.

Stabilisierende und destabilisierende Elemente der politischen Kultur im polnischen Transformationsprozeß, in: M. Spieker (Hg.), Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und in Ostdeutschland. Sozialethische Probleme der Transforma­tionsprozesse, Paderborn u. a. (Schöningh) 1995, S. 209–225.

Deficits in Institution-Building as possible Sources of Crises in Eastern Europe, in: A.  Clesse/ A. D. Rotfeld (eds.), Sources and Areas of Future possible Cri­ses in Europe, Luxembourg Institute for European and International Studies 1995, S. 52–59.

Polens Gewerkschaften auf der Suche nach ihrem Platz im postkommunistischen Sy­stem, in: „Industrielle Beziehungen“ 1 (3), 1994, S. 239–260.

Polish political science and the transformation from communism, in: „European Journal of Political Research” 25, 1994, S. 483–498.

Probleme des politischen Systemwandels in Polen. Eine Zwischenbilanz nach drei Jah­ren, in: „Jahrbuch für Politik“ 3 (1), 1993, S. 93–123.

Le phénomène du parti unique, in: D.C. Bach/ A. A. Kirk-Greene (Hg.), États et sociétés en Afrique francophone, Paris (Economica) 1993, S. 109–117.

Fehlstart in die Demokratie? Prämissen, Struktur und Defizite des neuen polnischen Parteiensystems, in: „Geschichte und Gesellschaft“ 18 (3), 1992, S. 311–333.

Nationalismus statt Sozialismus? Die Welle des Nationalismus in den postkommunisti­schen Staaten, in: „Politische Bildung“ 25 (3), 1992, S. 30–41.

Polen auf der Suche nach einem Ort in Europa, in: M. Kreile (Hg.), Die Inte­gration Europas, PVS-Sonderheft 23, 1992, S. 390–405.

Können Deutsche und Polen Freunde sein? Polnische Befürchtungen bei der Vereini­gung Deutschlands, in: G. Trautmann (Hg.), Die häßlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1991, S. 89–103.

Die Erosion kommunistischer Vielvölkerstaaten. Defizite und Möglichkeiten des Föde­ralismus in der Sowjetunion und Jugoslawien, in: „Politische Bildung“ 24 (3), 1991, S. 58–77.

Zur Erosion des Herrschaftsmonopols der KPdSU, in: „Osteuropa“ 40 (6), 1990, S. 535–547.

Auf dem Weg zum Systemwandel in Polen. Teil 1: Politische Reformen und Reform­versuche 1980 bis 1988. Teil 2: Vom „Runden Tisch” zur „IV. Republik”?, Teil 1 in: „Osteuropa“ 39 (9), 1989, S. 791–805; Teil 2 in: „Osteuropa“ 39 (11/12), 1989, S. 957–980.

Polen nach dem Referendum – Sackgasse oder Chancen für weitere Reformen?, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 11–12/88, 11.03.1988, S. 34–48.

The Present Relations between Poland and North Korea, in: „Korea-Journal for East-West European Studies” 3 (1), 1987, S. 33–55.

Die DDR – Polens ungeliebter, aber notwendiger Partner, in: Das Profil der DDR in der sozialistischen Staatengemeinschaft. XX. Jahrestagung der DDR-Forscher, 9.–12. Juni 1987, Bonn-Röttgen – Köln (Edition Deutschland Archiv), S. 46–58.

Der Sejm der VIII. Kadenz – Ein Barometer der politischen Konjunktur in Polen, in: „Zeitschrift für Parlamentsfragen“ 15 (1), 1984, S. 72–93; erweiterte spanische Fassung: La VIII legislatura del Sejm. Un barómetro de la coyuntura política en Polonia, in: „Revista de Estudios Políticos” (Madrid), nr 38, 1984, S. 27–62.

Politische Partizipation oder Herrschaftssicherung? Zur Rolle der politischen Parteien im frankophonen Afrika, in: R. Hanisch/ R. Tetzlaff (Hg.), Staat und Entwick­lung. Studien zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft in Entwicklungsländern, Frankfurt a.M. – New York (Campus) 1981, S. 155–198.

Verfassung und Politik in Senegal seit der Unabhängigkeit, in: „Verfassung und Recht in Übersee“ 7 (2), 1974, S. 155–173.

Jugoslawien (zusammen mit L. Franke) und Rumänien, in: D. Sternber­ger/ B. Vogel (Hg.), Die Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane. Ein Handbuch. Band I: Europa. Zwei Halbbände, Berlin (de Gruyter) 1969, S. 753–792 und S. 1031–1074.

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy