Jubileusz 15 lecia Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

W dniu 23 października 2014 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie świętował 15-lecie swojego  istnienia. Z tej okazji zorganizowana została międzynarodowa konferencja pt. Polityka i religia we współczesnej Europie, której współorganizatorem była Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Obchodom święta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie towarzyszyła prezentacja najnowszej publikacji jego pracowników oraz współpracowników z różnych ośrodków akademickich pt. Religia i polityka. Zarys problematyki pod redakcją P. Burgońskiego i M. Gierycza (http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/PiR4.pdf).

IMG_4961Zaproszenie do udziału w jubileuszu Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie przyjęli goście z kraju i zagranicy. Wśród nich przybyli licznie: profesorowie oraz dyrektorzy polskich ośrodków politologicznych i europeistycznych, przedstawiciele administracji państwowej (m.in. jednostek samorządu terytorialnego, służby zagranicznej), organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów, absolwenci oraz przyjaciele Instytutu (zobacz listę gości). Obchody rocznicowe uświetniły także wykłady profesorów z zagranicznych ośrodków akademickich. Zagadnienie relacji religii i polityki analizowali prof. dr hab. Manfred Spieker (Uniwersytet Osnabrück, Niemcy) oraz prof. dr hab. Sergey Kuznetsov (Uniwersytet Państwowy w Irkucku, Federacja Rosyjska). Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowali: prof. dr hab. Cezary Mik (prorektor ds. badań naukowych), ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (były Rektor) (zobacz tekst przemówienia) oraz dr hab. Tadeusz Kamiński (Dziekan WNHiS).

W pierwszej części konferencji podsumowano dotychczasową działalność badawczą, jaką na przestrzeni lat podejmuje się w ramach Katedr i Zakładów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Uczestnikami debaty plenarnej byli: ks. prof. dr hab. Helmut Juros – założyciel Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie i jego Dyrektor w latach 1999-2005, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Dyrektor w latach 2005-2008) oraz prof. dr hab. Aniela Dylus (Dyrektor w latach 2008-2012). Dyskusję moderował dr hab. Sławomir Sowiński (IP UKSW w Warszawie).

W konkluzjach wskazano,  iż obszarem badawczym wyróżniającym ośrodek politologiczny UKSW w Warszawie są zagadnienia związane z relacjami zachodzącymi między polityką i religią. Od wielu lat IMG_5042poddawane są one kompleksowej analizie politologiczno-socjologicznej w obrębie wszystkich podstawowych subdyscyplin politologicznych: teorii polityki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, myśli politycznej, socjologii polityki oraz polityk szczegółowych. Badania te mają charakter wieloczynnikowy i wieloaspektowy, czym wyróżniają się na tle badań tej problematyki prowadzonych w innych ośrodkach akademickich. W ostatnich kilku latach coraz bardziej wyraźna staje się perspektywa stworzenia własnej, oryginalnej metody badań relacji zachodzących między polityką a religią oraz być może ukonstytuowania się nowej subdyscypliny pod nazwą politologia religii. Wyniki badań z omawianego zakresu (publikowane w prestiżowych wydawnictwach naukowych, niejednokrotnie nagradzane), a także rozległe plany badawcze (w tym przyznane granty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalają sądzić, że politologia UKSW ma szanse stać się w krótkim czasie ośrodkiem badawczym rozpoznawalnym w środowisku międzynarodowym w jeszcze większym zakresie niż obecnie. Tym, co odróżnia Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW od innych ośrodków badawczych z nauk o polityce jest bardzo silnie rozwinięty obszar badań z zakresu tzw. miękkiej politologii, zwłaszcza myśli politycznej, aksjologii polityki oraz etyki politycznej.

Drugą część konferencji otworzyło wystąpienie prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego (Dyrektora IP UKSW w Warszawie). Dokonał on wprowadzenia do dyskusji nad zagadnieniem relacji religii i polityki, które następnie było przedmiotem debaty plenarnej. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: prof. dr hab. Manfred Spieker (Uniwersytet Osnabrück), prof. dr hab. Sergey Kuznetsov (Uniwersytet Państwowy w Irkucku), prof. Paweł Śpiewak (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński). Debatę moderował prof. dr hab. Jan Grosfeld (IP UKSW w Warszawie). Wskazywano na konieczność kontynuowania badań nad problematyką relacji religii i polityki w odniesieniu do różnych wyznań i systemów politycznych oraz rozwijanie miękkiego instrumentarium ich analizowania.

IMG_4905Obchody święta Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie zakończyło wystąpienie dra Andrzeja Rudowskiego (Wicedyrektora IP UKSW w Warszawie). Podziękował on przybyłym gościom za uczestnictwo w konferencji oraz za gratulacje z innych ośrodków akademickich przesłane z okazji święta. Słowa podziękowania skierował do dotychczasowych Dyrektorów Instytutu Politologii za trud powołania do życia oraz kontynuowania idei ośrodka politologicznego UKSW. Odniósł się również do zagadnienia przyszłości IP UKSW w Warszawie, wskazując na kierunki podejmowanych badań naukowych oraz tematy konferencji, jakie odbędą się w najbliższym czasie (zobacz www.europeizacja.pl).

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie działa od 1999 roku. Posiada obecnie ugruntowaną wśród polskich ośrodków politologicznych. Jest on rozpoznawany w kraju oraz za granicą zwłaszcza dzięki badaniom naukowym dotyczących kulturowych i aksjologicznych podstaw polityki, relacji na styku polityka – religia oraz procesów politycznych i kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki kontaktom i zaangażowaniu jego pracowników Instytut Politologii cieszy się uznaniem w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych oraz pozanaukowych. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW stanowi jedną z najmłodszych i dynamicznie rozwijających się polskich akademickich jednostek politologicznych.


Link do zapisu audio konferencji:  https://drive.google.com/open?id=0B2uKhHKdSHTMT0NqaklsMkZPODg&authuser=0

Link do zdjęć: pobierz

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy