Marek Jarentowski

M. Jarentowski

dr Marek Jarentowski

adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych

kierownik Zakładu Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

e-mail:  m.jarentowski (at) uksw.edu.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2008-nadal – ekspert do spraw legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu RP (Zespół Prawa Konstytucyjnego i Parlamentarnego oraz Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)

2006-nadal – adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2006-2007 – aplikacja legislacyjna (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2004 – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski)

2002-2008 – legislator w Rządowym Centrum Legislacji

2000-2001 – starszy referent w Biurze Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego

1998-2003 – dzienne studia doktoranckie (Uniwersytet Warszawski)

1999 – mgr prawa (Uniwersytet Warszawski)

1998 – mgr politologii i nauk społecznych (Uniwersytet Warszawski)

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  •  instytucje polityczne (systemy wyborcze, systemy rządów, administracja publiczna), politologia porównawcza
  •  prawo konstytucyjne, proces i technika ustawodawcza

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

PUBLIKACJE

Wielkość okręgów wyborczych i formuła wyborcza a proporcjonalność wyborów, „Państwo i Prawo” 2002, nr 7, s. 38-50

Sesja IV – wystąpienie w dyskusji,(w:) Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 156-158

Национальные меньшинства в полском избирательном праве, „Балтийские исследования” 2004, выпуск 2, s. 54-60

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 102-112

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. (sygn. akt K 31/06), „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 176-182

Wpływ nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej na wyniki wyborów do sejmików województw w 2006 roku, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 4, s. 17-29 (razem z Arturem Celińskim)

Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 4, s. 11-27

Opinia prawna dotycząca niektórych postanowień ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, „Opinie Prawne” 2008, nr 32 (razem ze Zbigniewem Gromkiem), s. 13-18

Wielopoziomowe okręgi wyborcze w systemie proporcjonalnym, (w:) Wielowymiarowość systemów politycznych: teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2009, s. 66-82

System rządów Polski a modele systemów rządów, (w:) Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków 2009, s. 28-48

Sytuacja młodych naukowców w Polsce. Dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej – wystąpienie w dyskusji, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2009, nr 3, s. 15, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 33.

Opinia o zgodności z Konstytucją niektórych postanowień ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin, „Opinie Prawne” 2009, nr 34, s. 13-18

Opinia w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, „Opinie Prawne” 2009, nr 40 (aneks), s. 10-17

Konstytucja – system partyjny – system rządów, (w:) Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 2010, s. 345-354

Demokratyzacja i racjonalizacja polskiego parlamentaryzmuwystąpienie w dyskusji, (w:) Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa2010, s. 233-235

Ewolucja modelu głowy państwa w Polsce wystąpienie w dyskusji, (w:) Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 2010, s. 292-293

Zakres pojęcia „służba cywilna”, (w:) Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin – Warszawa 2010, s. 29-45

Opinia do ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, „Opinie Prawne” 2010, nr 74, s. 60-102 (razem z Jakubem Zabielskim)

Legislacyjne aspekty ustroju centralnych organów administracji rządowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 5, s. 6-19

Senackie postępowanie legislacyjne w sprawie ustawy budżetowej: zagadnienia procedury i zachowań senatorów, (w:) Parlamentaryzm w świecie współczesnym: między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 271-293

Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 roku, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4, s. 33-48

Reforma zasad tworzenia ministerstw z lat 1996-99 i późniejsza praktyka, (w:) Administracja publiczna w III RP: dwie dekady doświadczeń, red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa-Siedlce 2011, s. 350-366

Ile demokracji w polskich partiach politycznych? – głos w dyskusji, (w:) O demokracji w polskich partiach politycznych, red. M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011, s. 92

Znaczenie drugiej tury wyborów w większościowych formułach wyborczych (na przykładzie wyborów organów wykonawczych gmin polskich z 2010 r.), „Studia Politologiczne” 2011, vol. 22, s. 156-176

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk 1334), „Opinie Prawne” 2011, nr 90, s. 105

Równość w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi wprowadzające, „Opinie i Ekspertyzy” (Kancelaria Senatu) 2012, nr 184, s. 3-8

Wybory jako instrument demokracji, (w:) Dlaczego politologia, red. A. Rudowski, M. Trojanowska-Strzęboszewska, Warszawa 2012, s. 66-72

Mieszane systemy rządów – definicje, (w:) Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Warszawa 2012, s. 270-279

Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu w latach 1991-2011 i niektóre jego skutki, „Prawo i Polityka” 2012, nr 4, s. 33-48

Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2007, (w:) Konstytucja – partie – wybory: prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Gebethnerowi, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013, s. 219-242

Wewnętrzna struktura organizacyjna wydziałów politologii uczelni polskich, „Studia Politologiczne” 2013, vol. 28, s. 149-179

Głos w dyskusji, (w:) Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, red. M. Narożna, R. Stawicki, Warszawa 2013, s. 99-102

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 341), „Opinie Prawne” 2013, nr 119, s. 66-71 (razem z Bożeną Langner)

Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4, s. 237-250

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Legislacji

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy