Jan Pol

jpol

 

dr Jan Pol

adiunkt w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej, Katedra Polityk Publicznych

e-mail:  j.pol@uksw.edu.pl

strona prywatna: http://jandezyderiuszpol.pl/

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2014 – adiunkt w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej w Katedrze Polityk Publicznych IP UKSW

2007-2014 – adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej IP UKSW

2006 – praca doktorska obroniona na WNHiS UKSW, temat pracy: Religia w resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

2002-2005 – kierownik działu szkoleń i formacji pracowników i wolontariuszy Caritas w Caritas Polska

1998-2007 – asystent w Studium Pracy Socjalnej Caritas IP UKSW

od 1998 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1996-1998 – stypendysta Albert Ludwigs Universitaet Freiburg i Br., studia podyplomowe Caritawissenschaft oraz Christliche Sozialarbeit

1992 – praca magisterska z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej, Papieska Akademia Teologiczna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Temat pracy: Naród jako wartość w Listach Pasterskich Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Patologie społeczne
 • Polityka społeczna
 • Polityka penitencjarna
 • Duszpasterstwo więzienne
 • Praca socjalna
 • Wolontariat

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Patologie życia społecznego
 • Problemy i kwestie społeczne
 • Charytatywna funkcja Kościoła
 • Resocjalizacja osób pozbawionych wolności
 • Zagrożenia współczesnej rodziny
 • Zasady kompozycji prac naukowych
 • Seminarium dyplomowe

 

PUBLIKACJE – wybór od 2008

więcej na: www.jandezyderiuszpol.pl

 

Artykuły

2008

Pol J.D., Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, w: Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, A. Kieszkowska (red.), Kielce 2008, s. 141-147.

Pol J. D., Uwarunkowania wypalenia zawodowego kapelanów i wolontariuszy więziennych, w: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, T. Zbyrad (red.), Stalowa Wola 2008, s. 187-200.

Pol J. D., Marginalizacja więźniów – problem skazanych czy społeczeństwa?, w: Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Bydgoszcz 2008, s. 119-126.

2009

Pol J. D., Misterium religijności a rzeczywistość więzienna, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Studium wybranych problemów, P. Marzec, J. Nikołajew (red.), Tomaszów Lubelski-Lublin 2009,
s. 325-332.

Pol J. D., Zagrożenia rodziny w kontekście kary pozbawienia wolności kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Szanse i zagrożenia, tom IV, K. Gąsior, T. Sakiewicz (red.) Kielce 2009, s. 89-100.

2010

Pol J. D., Czy religia jest w więzieniu potrzebna?, w: Religia w procesie resocjalizacji, P. Gołdyn (red.), Konin 2010, s. 46-55.

2011

Pol J. D., Czy praca socjalna i opieka duszpasterska mogą przeciwdziałać ekskluzji więźniów?, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, A. Fidelus (red.), Warszawa 2011, s. 264-278.

Pol J. D., Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”, w: Profilaktyka czy resocjalizacja, między teorią a praktyką, J. Krakowski (red.), Tarnów 2011, s. 243-257.

Pol J. D., Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, w:  Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa, L. J. Buller, Warszawa 2011, s. 184-194.

Pol J. D., Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej, w: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna, T. Kamiński (red.) Warszawa 2011, s. 137-151.

Pol J. D., Isolation depicted with the art – the role of culture in prison reality, w: Kultura i Edukacja, Culture and Education, Quarterly 2011, No. 6 (85), s. 117-129.

Pol J. D., Szczęściarze i męczennice, czyli o wybranych dysfunkcjach we współczesnej rodzinie, w: Dysfunkcje rodziny, Roczniki socjologii rodziny, Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, A. Kotlarska-Michalska (red.) Poznań 2011, s. 127-143.

2012

Pol J. D., Wybrane zjawiska patologiczne w zakładzie karnym – wyzwaniem dla duszpasterstwa więziennego, w: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom II, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 225.

2013

Pol J. D., Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych, w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus, Kraków 2013

2014

Pol J. D., Pozwólmy mówić miłości. Oblicza wolontariatu CARITAS, w: Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Jan Dezyderiusz Pol (red.), Warszawa 2014

Pol J. D., Religijne inspiracje w resocjalizacji penitencjarnej, w: Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, K. Marzec Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Warszawa 2014.

2015

Pol J. D., Uwarunkowania zatrudnienia osób z przeszłością więzienną, w: Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, M. Duda, B Majerek (red.), Praca Socjalna w Teorii i Działaniu, seria Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII w Krakowie, Kraków 2015.

Książki

2008

Pol J.D., Więzienna szansa, Wydawnictwo ŁośGraf, Warszawa 2008, ss. 217.   ISBN 978-83-7572-18-7

2014

Pol J.D. (red.), Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2014, ss. 187.  ISBN 978-83-940277-0-4

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (od 2007)
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 2010)
 • Polskie Towarzystwo Penitencjarne (od 2011)

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy