Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

piotr-mazurkiewicz

 

 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

e-mail: p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki

Kierownik Zakładu: Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski

Prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki

 

Zakład Filozofii i Myśli Politycznej

Kierownik Zakładu: Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski

Dr Mariusz Sulkowski

 

Zakład Kulturowych Podstaw Polityki

Kierownik Zakładu: Dr Michał Gierycz

Prof. dr hab. Jan Grosfeld
Dr hab. Sławomir Sowiński

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną o w następujących przestrzeniach nauk o polityce: podstawowe zagadnienia teorii polityki; najważniejsze pojęcia związane z refleksją nad polityką; główne nurty myśli politycznej, zwłaszcza w tradycji republikańskiej począwszy od jej narodzin, poprzez dziedzictwo intelektualne I Rzeczypospolitej, po myśl ojców założycieli USA; problematyka państwa, jego historii od czasów renesansu, wewnętrznej racjonalności, struktury ideowej i instytucjonalnej, konceptualizacja zjawiska polityki oraz władzy politycznej, jej podstaw i prawomocności.; metapolityczne podstawy życia publicznego, w tym zwłaszcza rola religii, etyki, koncepcji człowieka oraz tożsamości zbiorowych i tradycji kulturowych w przebiegu procesów politycznych. Znaczna część pracy naukowo-dydaktycznej Katedry dotyczy relacji między polityką a religią, zwłaszcza w kontekście judeochrześcijańskich i chrześcijańskich wymiarów cywilizacji europejskiej i amerykańskiej.

Zespół stanowią pracownicy naukowo-badawczy, profesorowie i adiunkci, o wysokich kwalifikacjach naukowych i bogatym doświadczeniu dydaktycznym krajowym i zagranicznym. Ważnym potwierdzeniem są bardzo liczne publikacje w renomowanych czasopismach oraz wydawnictwach polskich i zagranicznych, także pozaeuropejskich, aktywny udział w konferencjach w ważnych światowych ośrodkach akademickich. Co również istotne, w katedrze realizowane są badania w ramach projektów międzynarodowych, krajowych grantów Narodowego Centrum Nauki i innych, a także badania statutowe. Badania katedry znajdują wyraz w często recenzowanych publikacjach indywidualnych i zbiorowych (wśród tych ostatnich np. Jan Grosfeld [red.], 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła. Warszawa 2014; P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014; S. Sowiński [red.], Boskie – Cesarskie – Publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Warszawa 2012; M. Gierycz, J. Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2012.

Warto dodać, że wielu magistrantów prowadzonych przez pracowników katedry otrzymało nagrody w rozmaitych konkursach na prace naukowe, często kończą oni studia z wyróżnieniem.

Pracownicy katedry są osobami znanymi publicznie, pełniący istotne funkcje w radach naukowych, komitetach redakcyjnych naukowych periodyków, w innych renomowanych gremiach naukowych, społeczno-politycznych i kulturowych. Co ważne, popularyzują oni swą wiedzę na rozmaite sposoby, także w mediach i mediach elektronicznych.

 

 

 

 

 

 

=============================

Cel projektu:  badanie partii mniejszości niemieckiej funkcjonujących w ramach systemów partyjnych Polski, Rumunii, Czech, Słowacji i Węgier. Analiza znaczenia tych partii na poziomie wyborczym, parlamentarnym i rządowym lub jeśli nie rywalizują w wyborach ogólnokrajowych, na poziomie regionalnym. Badanie ich relewancji w ramach systemu i wpływu na zawierane porozumienia koalicyjne oraz kwestie poruszane w apelu wyborczym.

 

2014-2016 – Zmagania o pojednanie. Wzajemne oddziaływania religii i polityki w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2010; projekt Instytutu Politologii UKSW i Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Moguncja, RFN), uzyskał finansowanie w ramach ósmego ogólnego konkursu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (projekt nr 2014-11), kierownik projektu: prof. dr hab. Irene Dingel; członkowie zespołu z ramienia Instytutu Politologii UKSW: dr hab. Sławomir Sowiński i dr Piotr Burgoński.

Cele badawcze projektu: 1) wypracowanie, na podstawie wybranych przykładów, teoretycznego i pojęciowego instrumentarium do analizy swoistego charakteru pojednania jako procesu na przecięciu sfery religijnej i politycznej; 2) wyodrębnienie splotu interesów politycznych i religijnych, a także ukazanie konfliktów interesów i konfliktów lojalności religijnej lub narodowej, w jakie uwikłane były osoby zaangażowane w wysiłki zmierzające do pojednania; 3) analiza procesu pojednania na tle procesu integracji europejskiej.

2013/2014 – Profesor i polityka, projekt badawczy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sowiński.

Cel projektu:  zbadanie zakresu, sposobu i przyczyn angażowania się w bezpośrednie życie polityczne w Polsce po roku 1989 elit społeczno–intelektualnych, w tym zwłaszcza naukowców. Projekt ma opisać różne modele tego zaangażowania, a także ocenić jego znaczenie (pozytywne i negatywne) dla kształtującej się ciągle polskiej  demokracji .

Michał: Cel projektu: rekonstrukcja źródeł i sposobu myślenia o człowieku charakterystycznego dla integracji europejskiej, wyzierających z prawa pierwotnego oraz aktywności instytucji UE.

===============================

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy