Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

Zenderowski

 

  Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

.  e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Dr Anna Skolimowska (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Jarosław Drozd
Prof. UKSW dr hab. Anna Peck
Dr Piotr Bajda
Dr Bartosz Rydliński (zastępstwo)

 

Zakład Studiów Europejskich

Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Dominik Zamiatała
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dr Piotr Burgoński
Dr Kazimierz Pawlik

 

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich tworzona jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: stosunków międzynarodowych, procesu instytucjonalizacji relacji międzynarodowych oraz modeli polityki zagranicznej (Zakład Stosunków Międzynarodowych), jak również badań w zakresie europeistyki/studiów europejskich rozumianych jako badania nad złożonym, wieloaspektowym fenomenem Europy definiowanej w kategoriach politycznych, prawnych, gospodarczo-społecznych, historyczno-kulturowych (Zakład Studiów Europejskich). Nie są to bynajmniej rozłączne pola badawcze. Łączy je pogłębiana refleksja nad takimi zagadnieniami, jak: tożsamość geopolityczna i geokulturowa Europy (zwłaszcza Środkowej); przemiany społeczno-polityczne i ekonomiczne w Europie (zwłaszcza w skali regionu Europy Środkowej i jej poszczególnych państw); rola czynnika religijnego w kształtowaniu tożsamości narodowych oraz zachowań politycznych w Europie i poza nią; procesy polityczne i społeczno-kulturowe (integracja i dezintegracja) w Unii Europejskiej; Europa w dyskursach politycznych; zmieniająca się rola granic i pograniczy w Unii Europejskiej; Europa w relacjach międzynarodowych.

Zespół pracowników stanowią osoby o uznanych w kraju i zagranicą kwalifikacjach naukowych, zaliczane do ścisłego grona autorytetów w swoich dziedzinach, publikujący w renomowanych czasopismach i wydawnictwach. Są to w wielu przypadkach osoby o dużym doświadczeniu zdobytym w służbie dyplomatycznej RP, umiejętnie łączący w swych badaniach i zajęciach dydaktycznych teorię z praktyką. Ponadto część pracowników Katedry swoje kompetencje naukowe nabywa(ła) lub doskonali(ła) na uczelniach europejskich i w Stanach Zjednoczonych.

W wyniku prac badawczych, prowadzonych w ramach Katedry, opublikowano szereg monografii z zakresu studiów europejskich i stosunków międzynarodowych, które zaliczane są do kanonu publikacji z zakresu nauk o polityce (zob. wykaz publikacji na stronie internetowej Instytutu Politologii). Mocną stroną Katedry są granty naukowo-badawcze realizowane we współpracy z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

Wspomnieć należy także o sukcesach studentów Instytutu Politologii, którzy za swoje prace magisterskie zdobyli m.in. pierwszą nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych RP (2007) oraz pierwszą nagrodę w Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r. (2013).

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy