Regulamin

 

Regulamin organizacyjny Instytutu Politologii

 

§ 1.

Instytut Politologii, zwany dalej „Instytutem” jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, zwanego dalej „Wydziałem”.

§ 2.

Instytut organizuje i prowadzi działalność związaną:

1) z kierunkami studiów wyższych:

a)     politologia,

b)     europeistyka,

c)     bezpieczeństwo wewnętrzne,

2)  ze studiami doktoranckimi,

3)  ze studiami podyplomowymi,

4)  z kursami dokształcającymi

oraz prowadzi badania naukowe.

§ 3.

1. Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”.

2. Organem jednoosobowym Instytutu jest Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”.

§ 4.

1. W skład Rady wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie, posiadający czynne prawo wyborcze w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dyrektora, w tym przedstawiciele studentów i doktorantów.

§ 5.

1. Do zadań Rady należy inicjowanie lub podejmowanie decyzji strategicznych.

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)      analizowanie i ocenianie projektu kierunków działalności dydaktycznej i naukowej oraz rozwoju Instytutu, na wniosek Dyrektora;

2)     uchwalanie rocznych planów badań naukowych Instytutu;

3)     opiniowanie na wniosek Dziekana Wydziału lub przedstawianie Dziekanowi Wydziału kandydatów na Dyrektora oraz dokonywanie oceny pracy Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i pracowników Instytutu;

4)     opiniowanie na wniosek Dyrektora projektów utworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Instytutu;

5)     podejmowanie z upoważnienia Rady Wydziału, czynności i uchwał określonych przepisami o stopniach naukowych i tytule naukowym,

6)     opiniowanie tematów prac dyplomowych, jeżeli zwróci się o to Dyrektor,

7)     opiniowanie propozycji tematów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,

8)    przedstawianie inicjatyw lub opinii w innych sprawach dotyczących Instytutu.

3. Uchwały Rady są wiążące dla Dyrektora.

§ 6.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby jej członków, chyba że przepisy określają wyższe wymagania.

2. Uchwały Rady w sprawach personalnych zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. Na wniosek członka Rady głosowanie jest tajne także w innej sprawie.

4. W sprawach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały podejmowane są zgodnie z przepisami o stopniach naukowych i tytule naukowym.

5. W sprawach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 uchwały podejmowane są przez osoby posiadające tytuł naukowego profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 7.

1. Dyrektor kieruje działalnością Instytutu. Do Dyrektora należy, w szczególności:

1)     zwoływanie posiedzeń Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom i czuwanie nad wykonaniem uchwał Rady Wydziału, zarządzeń i decyzji Dziekana Wydziału oraz uchwał Rady;

2)     przedstawianie Dziekanowi propozycji kandydata na Zastępcę Dyrektora, po zaopiniowaniu jej przez Radę;

3)     podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Instytutu;

4)     przedstawianie Dziekanowi Wydziału wniosku o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych Instytutu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę;

5)     podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w Instytucie;

6)     koordynowanie i inicjowanie działalności naukowej w Instytucie;

7)     składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Instytutu.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.

3. Zakres działania Zastępcy Dyrektora ustala Dyrektor w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

§ 8.

Rada lub Dyrektor mogą tworzyć komisje przygotowujące propozycje rozstrzygnięć Rady lub Dyrektora.

§ 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi Instytutu są katedry.

2. Katedrą kieruje kierownik. Do zadań kierownika katedry należy:

1)      dbanie o wysoki poziom zajęć dydaktycznych;

2)     organizowanie działalności naukowej;

3)     dbanie o stały rozwój naukowy pracowników;

4)     nadzorowanie właściwego wykonywania obowiązków przez pracowników i studentów;

5)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu lub Dyrektora.

 

WYJAŚNIENIE

Po nowelizacji Statutu UKSW w maju 2008 r. Instytut powinien posiadać regulamin organizacyjny (§ 14 ust. 2 Statutu). Regulaminy instytutów będących jednostkami organizacyjnymi wydziałów uchwalają odpowiednie rady wydziałów.

 

Skład Rady Instytutu

 

Skład Rady można określić podobnie jak w przypadku składu Rady Wydziału, albo też w inny sposób.

Rozwiązanie pierwsze pociągałoby za sobą ustalenie następującego składu Rady Instytutu Politologii (liczącej wtedy 27 członków):

– profesorowie i doktorzy habilitowani — 14,

– przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich — 6,

– przedstawiciele studentów i doktorantów — 6 (w liczbie stanowiącej 20% składu Rady, w tym co najmniej 1 student i co najmniej 1 doktorant),

– przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi — 1.

Rozwiązanie to powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów w ostatnich trzech grupach.

Drugie rozwiązanie – ostatecznie przyjęte w projekcie – eliminuje konieczność dokonywania wyborów wśród pracowników. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy Instytutu posiadający zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że w skład Rady wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (podstawowe miejsce pracy – uczelnia, w której nauczyciel akademicki pozostaje w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy). Przyjęto więc takie rozwiązanie, jakie obowiązuje w przypadku rad wydziału, senatu, dziekana i rektora.

Rada liczyć będzie wtedy 33 członków (zakładając, że informacje ze strony internetowej Instytutu są wiarygodne i dla wszystkich osób tam wymienionych UKSW jest podstawowym miejscem pracy), w tym:

– 15 profesorów i doktorów habilitowanych,

– 18 doktorów i magistrów.

Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej 17 członków.

Niezależnie od tego, należy pamiętać, że w głosowaniach dotyczących niektórych czynności w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu profesora oraz stopni doktora habilitowanego i doktora, uczestniczą tylko profesorowie i doktorzy habilitowani.

W pozostałych głosowaniach głosują wszyscy członkowie rady (bez żadnego wyjątku!).

Oprócz tego proponuje się by Dyrektor mógł zapraszać na posiedzenia Rady inne osoby, np. studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi, których zakres czynności związany jest z zadaniami Instytutu. W związku z tym Dyrektor może zwrócić się do samorządu studenckiego i do samorządu doktorantów o wyznaczenie osoby, która uczestniczyłaby w związku z zaproszeniem, w posiedzeniach Rady.

W projekcie przewiduje się też, by Rada lub Dyrektor mogli powoływać komisje, które przygotowywałyby projekty decyzji podejmowanych przez Radę lub Dyrektora. Zaproponowane brzmienie nie wyklucza tego, by mogły to być komisje zarówno o charakterze stałym, jak i komisje do przygotowania konkretnej decyzji.

 

Zadania Rady i Dyrektora

W większości przypadków zadania i kompetencje Rady są powtórzeniem przepisów Statutu UKSW, w szczególności § 73 ust. 3. Podobnie, w przypadku Dyrektora, którego zadania i kompetencje określa § 70a ust. 1 Statutu UKSW.

Warto zwrócić uwagę, iż § 5 ust. 2 pkt 6 nie przewiduje obowiązkowej procedury opiniowania tematów prac dyplomowych. Rada będzie opiniować tylko tematy tych prac, które przedstawi Radzie Dyrektor. Pozwala to Dyrektorowi na angażowanie czasu Rady tylko w razie uzasadnionych wątpliwości co do tematu Rady. Nie wyklucza to oczywiście możliwości konsultacji tematów prac w ramach katedr. Niezależnie od tego, należy przypomnieć, że Regulamin studiów w UKSW, nie nakłada na studenta obowiązku dostosowania tematu pracy do opinii Rady. Temat pracy jest przedmiotem porozumienia między studentem a promotorem. Jeśli istnieją wątpliwości co do tematów prac danego promotora, uprawniony organ może nie przyznać mu prawa do promowania prac dyplomowych (w przypadku doktorów) albo nie przydzielać zajęć seminaryjnych (w przypadku doktorów habilitowanych lub profesorów).

Statut UKSW przewiduje też stanowisko Zastępcy Dyrektora. Nie ma on jednak własnych zadań i kompetencji. Wykonuje on tylko te czynności, które ze swojego „imperium” przekaże mu Dyrektor. Zgodnie ze Statutem UKSW Dyrektor powinien ustalić – w porozumieniu z Dziekanem – zakres działania Zastępcy.

 

Struktura organizacyjna Instytutu

Mimo, iż Statut UKSW przewiduje określenie przedmiotu lub grupy przedmiotów prowadzonych przez Katedry, projekt regulaminu pomija te treści. Zostanie to uzupełnione wraz z uruchomieniem kierunku studiów – europeistyka.

 

Wejście w życie regulaminu

Regulamin wejdzie w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału. Regulamin obowiązuje „bezterminowo” niezależnie od zmiany kadencji organów. Niezależnie od tego może on być też przez Radę Wydziału znowelizowany, co za pewne będzie miało miejsce w związku z uruchomieniem europeistyki.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy