O Instytucie

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

budynek

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW działa od roku 1999. Historia Instytutu i kierunku studiów „politologia” sięga jednak specjalizacji, która w okresie istnienia Akademii Teologii Katolickiej występowała pod różnymi nazwami. Najpierw była to katolicka nauka społeczna (1982), potem chrześcijańskie nauki społeczne (1991), następnie politologia i nauki społeczne (1993), a w końcu – politologia (1999).

Biorąc pod uwagę tę genezę, niewątpliwym osiągnięciem jest przeobrażenie się w ciągu kilkunastu lat specjalizacji katolicka nauka społeczna w kierunek politologia, spełniający wszystkie wymagane standardy naukowe i edukacyjne. Instytut Politologii posiada obecnie ugruntowaną markę w obszarze szkolnictwa wyższego. Jest on rozpoznawany w kraju oraz za granicą zwłaszcza dzięki badaniom naukowym dotyczących kulturowych podstaw polityki, relacji na styku polityka – religia oraz procesów politycznych i kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki kontaktom i zaangażowaniu jego pracowników Instytut Politologii cieszy się uznaniem w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych i pozanaukowych (politycznych, kościelnych). Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW stanowi jedną z najmłodszych polskich jednostek politologicznych, ale jednocześnie uznawany jest za jedną z najbardziej prężnych i innowacyjnych.

Twórcą i założycielem Instytutu jest wybitny polski teolog i politolog prof. dr hab. Helmut Juros (były Rektor ATK), który kierował Instytutem do roku 2005. W latach 2005-2008 Instytutem kierował prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz. Dyrektorem Instytutu od 2008 do 2012 roku była prof. dr hab. Aniela Dylus, a od 2012 roku obowiązki Dyrektora pełni prof. dr hab. Radosław Zenderowski. Instytut Politologii jest drugim co do wielkości instytutem w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych i jednym z największych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Strukturę organizacyjno-naukową IP tworzą katedry, zakłady oraz sekcje reprezentujące poszczególne obszary tematyczne nauk o polityce (subdyscypliny). Katedry oraz zakłady prowadzą badania w zakresie nauk o polityce w ramach seminariów tematycznych oraz w obszarze specjalistycznych zainteresowań pracowników naukowych. Sekcje stanowią natomiast grupy badawcze zrzeszające naukowców z różnych katedr prowadzących swoje badania w obrębie konkretnej problematyki.

Na tle innych ośrodków politologicznych w Polsce Instytut Politologii odróżnia się po pierwsze – swoją „młodością”, po drugie – specyfiką prowadzonych badań odnoszących się przede wszystkim do tzw. miękkiej politologii (myśl polityczna, filozofia polityki, aksjologia polityki, etyka polityczna), po trzecie – niezwykle dynamicznym zespołem naukowym tworzonym przez naukowców krajowych i zagranicznych.

Wyrazem uznania dla dorobku naukowego naszych pracowników jest fakt, że zasiadają oni w komitetach naukowych PAN (m.in. Komitet Nauk Politycznych, Komitet Etyki w Nauce), radach naukowych różnych gremiów (m.in. Instytutu Studiów Politycznych PAN), radach naukowych prestiżowych czasopism naukowych, są członkami międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, takich jak np. International Political Science Association, Europejskie Stowarzyszenie Etyków Societas Ethica (gdzie są członkami Zarządu), Görres-Gesellschaft, Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa, Europejskie European Society of Catholic Theology  (pełnili funkcje wiceprezydentów), British Association for Slavonic and East European Studies, European Association for Population Studies oraz krajowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (kilka kadencji – przewodniczący Oddziału Warszawskiego), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska i innych.

W Instytucie Politologii kształci się 1100 studentów, studiujących politologię w kilku różnych specjalnościach, na wszystkich trzech „bolońskich” stopniach studiów wyższych, europeistykę (studia I i II stopnia), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień studiów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). O jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie świadczą certyfikaty (Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej), prawo do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o polityce, jakie otrzymał Instytut w roku 2008, a także liczne nagrody ogólnokrajowe w konkursach na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie.  Wielokrotnie nagradzano prace doktorskie – nagrodami Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także prace magisterskie absolwentów politologii, m.in. nagrodami Ministra Spraw Zagranicznych (I oraz II miejsce, kilka wyróżnień), Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (I i III miejsce), Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce „Verba veritatis”.

Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie naukowe i pozanaukowe (polityczne, społeczne) studentów. W ostatnich latach kilkadziesiąt studentów politologii otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatnim czasie nastąpiła intensyfikacja wymiany studentów w ramach programu Sokrates/Erasmus oraz CEEPUS.

Absolwenci Instytutu znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, a także prestiżowych think-tankach. Wśród nich są m.in. rzecznicy prasowi rządów (Kazimierza Marcinkiewicza i Donalda Tuska), posłowie na Sejm, znani dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych, prezydenci miast i starostowie. Absolwentem Instytutu jest m.in. mistrz olimpijski z Pekinu Tomasz Majewski. Wielu spośród naszych absolwentów utrzymuje kontakt ze sobą oraz z uczelnią.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy