Grzegorz Abgarowicz

ga

 

dr Grzegorz Abgarowicz

adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa

e-mail:  g.abgarowicz@gmail.com; g.abgarowicz@uksw.edu.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2014 r. – mianowanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych WNHiS UKSW

2013 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

od 2012 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2012 r. – 2014 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

2012 r. – praca doktorska „Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce” obroniona na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

od 2006 r. – starszy wykładowca Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwo Wewnętrzne

1998 r. – praca magisterska „Budowa koalicji lokalnych w świetle teorii gier” obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń
 • Ochrona ludności w warunkach konfliktów zbrojnych
 • Funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie informacją w sytuacjach zagrożeń – informacja jaka zasób krytyczny w procesie podejmowania decyzji oraz narzędzie informowania społecznego
 • Analiza ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
 • Planowanie cywilne w ujęciu systemowym
 • Normy i standardy jako podstawowy element budowy bezpieczeństwa organizacji

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Bezpieczeństwo organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ochrona ludności
 • Przygotowania obronne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Seminarium licencjackie

 

PUBLIKACJE

Artykuły w pracach zbiorowych:

Rola infrastruktury krytycznej w funkcjonowaniu państwa; [w:] Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny; Instytut Kościuszki; Kraków 2014.

Analysis of Civil Security Systems in Europe – Country Study Poland; publikacja: http://anvil-project.net/wp-content/uploads/2014/01/Deliverable_2.1.pdf; 2013 r.

Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego – determinanty i perspektywa; [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski, D, Majchrzak; Wydawnictwo AON; Warszawa 2012,

Program doskonalenia obrony cywilnej jako element przygotowań obronnych w obszarze ochrony ludności; [w:] Przygotowania obronne w działach administracji rządowej; red. Z. Piątek, S. Olearczyk; Wydawnictwo AON; Warszawa 2012,

Bezpieczeństwo powszechne – uwarunkowania prawne i kierunki rozwoju. Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, obrona cywilna [w:] Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe; red. J. Konieczny, E. Roguski, R. Pękała; Legnica 2008,

Kierowanie obroną cywilną [w:] Kierowanie bezpieczeństwem narodowym; red. B. Zdrodowski, B. Wiśniewski; Wydawnictwo AON, Warszawa 2008.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym – jej wpływ na system ratownictwa w Polsce [w:] Ratownictwo w Euroregionie Nysa – stan obecny, perspektywy rozwoju Systemu Ratownictwa na obszarze Euroregionu Nysa, Jelenia Góra 2007.

Wybrane problemy zarządzania kryzysowego [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński oraz B. Wiśniewski i T. Wojtuszek, Bielsko Biała 2007.

Skrypt – System zarządzania kryzysowego Państwa, w tym Sił Zbrojnych RP pod red. Janusz Falecki, B. Wiśniewski. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007 r.

Rola ochrony ludności i obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa państwa [w:] Samorząd terytorialny – od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa; red. J. Konieczny, K. Sroka; Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie; Jarocin – Poznań – Szczecin 2006,

System powiadamiania ratunkowego [w:] Administracja w zarządzaniu kryzysowym, red. nauk. G. Szpor, materiały z konferencji, Warszawa 2002.

Zintegrowany system powiadamiania medycznego – telefon 112 [w:] Ratownictwo medyczne w Polsce. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, red. nauk. J. Jakubaszko i A. Ryś, Kraków 2001.

 

Artykuły w czasopismach:

Model zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studiach Administracyjnych” nr 6, Szczecin 2014 r.

Planowanie operacyjne, Zdrowie i Zarządzanie, tom III nr 5/2001.

Rola organizacji pozarządowych w ratownictwie, Zdrowie i Zarządzanie, tom III nr 1/2001.

Rola MSWiA w systemie ratownictwa medycznego, Zdrowie i Zarządzanie, tom II nr 6/2000.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2013 – 2015 r. Projekt NCBiR nr DOBR – BIO4/047/13419/2013; tytuł: System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych – trwa,

2014 r. – 2017 r. EmerGent – Emergency Management in Social Media Generation 7 PR KE w obszarze: Bezpieczeństwo SEC-2013.6.1-1 – trwa,

2013 r. – 2015 r. Projekt NCBiR nr DOBR/0077/R/I D3/2013/0; tytuł: Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP – trwa,

2012 – 2014 r. Anvil – Analysis of civil security systems in Europe, 7PR KE (Grant agreement no.: 284678),

2012r.  – 2015 r. Projekt NCBiR nr O ROB 0016 03 002; tytuł: Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne – trwa,

2010 r. – 2012 r. Projekt NCBiR nr OR00003209; tytuł: Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi,

2010 r. – 2012 r. – Projekt NCBiR nr OR00014009; tytuł: System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie,

2010 r. – 2012 r. Projekt NCBiR nr OR00014311; tytuł: Efektywne mechanizmy bezpieczeństwa i wymiany danych w procesach reagowania kryzysowego i akcjach ratowniczych,

2007 r. (ADMED) Administracja publiczna w systemie ratownictwa medycznego – projekt badawczy prowadzony w Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy