Projekty badawcze

 

Aktualne

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich:

2016-17 – Polacy bukowińscy a rumuńska polityka etniczna po 1989 r. w kontekście rozwoju życia społeczno-politycznego członków polskiej diaspory, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski.

2016-17 – Unia Europejska a Unia Afrykańska – studium porównawcze; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Andrzej Gąsowski, prof. UKSW.

2016-17 – Polityczne i religijne aspekty kształtowania zachodniej (europejskiej i amerykańskiej) percepcji rozumienia roli politycznej buddyzmu tybetańskiego; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Anna Peck, prof. UKSW.

2016-17 – Współpraca Urzędu ds. Wyznań PRL z urzędami wyznaniowymi innych państw bloku wschodniego w działaniach wobec Kościołów i związków wyznaniowych w latach 1950-89, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW.

2016-17 – Stan i perspektywa współpracy regionalnej w formacie Grupy Wyszehradzkiej w obliczu nowej polityki Federacji Rosyjskiej, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Piotr Bajda.

2016-17 – Rola i tożsamość Europy w stosunkach międzynarodowych. Analiza porównawcza; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Anna Skolimowska.

2016-17 – Specyfika zwrotu normatywnego w nauce o stosunkach międzynarodowych; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Anna Skolimowska.

2016-17 – Status dóbr kulturalnych i działalności kulturalnej na rynku wewnętrznym UE; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Łukasz Kaczmarczyk.

2016-17 – Analiza dyskursu w studiach europejskich, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, zespół: dr Piotr Burgoński (kierownik), dr Michał Gierycz, dr Monika Brzezińska.

2017-18 – Jak rozumieć illiberal shift w państwach Grupy Wyszehradzkiej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Bartosz Rydliński.

2017-18 – System Schengen i polityka migracyjna UE jako obszar ścierania się tendencji odśrodkowych i dośrodkowych w procesie integracji europejskiej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska.

2017-18 – Konstruowanie oraz percepcja tożsamości Unii Europejskiej w relacjach z państwami trzecimi; projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: dr Anna Skolimowska.

2017-18 – Recepcja idei federacyjnej wśród polskiej elity politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1989; projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: mgr Robert Mieczkowski.

 

 

Katedra Polityk Publicznych:

2016-17 – Meczety w Wielkiej Brytanii – wsparcie czy wyzwanie dla polityki integracyjnej, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW.

2016-17 – „Obywatelskość” przedsiębiorstwa. Potencjał społeczno-polityczny i kwestie sporne; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Aniela Dylus.

2016-17 – System pomocy społecznej w Europie – geneza, ewolucja, transformacja; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Tadeusz Kamiński.

2016-17 – Polska polityka penitencjarna i jej implikacje dla pracy socjalnej po reformie Kodeksu Karnego w 1977 r., projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Jan Pol.

2016-17 – Weryfikacja poprawności procesu oceny ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Grzegorz Abgarowicz.

2016-17 – Koncepcja Ruchomych Przestrzeni; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Zbigniew Mikołajczyk.

2017-18 – Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego w Polsce i Europie w kontekście kryzysu ekonomicznego i migracyjnego; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Piotr Broda-Wysocki.

2017-18 – Problematyka bezpieczeństwa w sejmowych dyskusjach z lat 1997-2003 nad informacjami ministrów spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Krzysztof Cebul.

2017-18 – Konsensus wokół polityki rodzinnej w Polsce; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Małgorzata Pawlus.

2017-18 – Wolontariat pracowniczy. Partycypacja w społecznej odpowiedzialności biznesu czy nowa forma wyzysku?; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Aniela Dylus.

2017-18 – Miejsce i rola kościelnych organizacji charytatywnych w systemach pomocy społecznej Polski, Republiki Czeskiej i Węgier; międzynarodowy projekt realizowany przez Instytut Politologii UKSW, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) i Ferenc Gaal Főiskola w Szeged (Węgry), finansowany ze środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Tadeusz Kamiński, członkowie zespołu: dr Jan Pol, Jakub Doležel, Nándor Birher.

 

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej:

2016-20 – Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska totalitaryzmu; projekt realizowany przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski.

2015-17 – Stan wiedzy i postaw młodzieży wobec totalitaryzmu; finansowany przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z pieniędzy pochodzących z Grantu Wyszehradzkiego (badania dla: Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz z funduszy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w Niemczech (dla Austrii, Niemiec i Rumunii); kierownik modułu realizowanego przez UKSW: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu: dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, dr hab. Sławomir Sowiński, dr Michał Gierycz, dr Mariusz Sulkowski, dr Marcin Zarzecki.

2016-17 – Problem zła w polityce i myśleniu politycznym; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski.

2016-17 – Realizm polityczny w perspektywie historii Zbawienia. Teologia polityczna Carla Schmitta a teologia wolności i miłości Jana Pawła II – sploty tematyczne, punkty zgodności i kontrowersje; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. uksw dr hab. Paweł Kaczorowski.

2016-17 – Idea postępu w myśli Erica Voegelina; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

2017-18 – Wartości podstawowe w polityce według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW.

2017-18 – Prawda jako kategoria polityczna; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

2017-18 – Ideologia Państwa Islamskiego (ISIS); projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

 

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych:

2015-18 – projekt Rządy solidarnościowe w Polsce w latach 1989-1993 wobec podstawowych problemów transformacji ustrojowej, uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu OPUS 8 (umowa nr UMO-2014/15/B/HS3/02290), kierownik: prof. dr hab. Antoni Dudek.

2016-17 – Apogeum „wojny na górze”. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” L. Wałęsie w dniu 24 VI 1990 r., projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Antoni Dudek.

2016-17 – Siły polityczne i społeczne popierające ustrój Polski Ludowej 1956-1989, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Klaus Ziemer.

2016-17 – Ugrupowania parlamentarne w Polsce wobec modernizacji. Analiza dokumentów programowych z kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu z roku 2015, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Andrzej Rudowski.

2016-17 – Demokracje Europy Środkowej i Wschodniej: między świadomym kształtowaniem instytucji politycznych a nieuchronnością tendencji ich rozwoju, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Marek Jarentowski.

2016-17 – Co interesuje internautów w polityce? Kampanie polityczne w 2015 r.; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr  Katarzyna Grzybowska-Walecka.

2016-17 – Strategia soft power a próba odbudowy niemieckiej mocarstwowości; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Monika M. Brzezińska.

2017-18 – Obywatele i politycy w Internecie; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, zespół badawczy: dr Katarzyna Grzybowska-Walecka (kierownik) i dr Paweł Matuszewski.

 

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy