Obszary badawcze

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

 

Wykaz obszarów badawczych pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

 

Instytut tworzy zaangażowany międzynarodowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych (35 osób). Wykładowcy Instytutu mają na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, jak również duże doświadczenie praktyczne (m.in. w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i administracji rządowej). Są autorami ogólnopolskich podręczników akademickich oraz monografii naukowych cieszących się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w zakresie nauk o polityce. Pracownicy Instytutu prowadzą badania i związane z nimi zajęcia dydaktyczne w następujących obszarach tematycznych:

 

TEORIA POLITYKI

 

SYSTEMY POLITYCZNE

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I INTEGRACJA EUROPEJSKA

 

MYŚL POLITYCZNA

 

ANTROPOLOGIA POLITYKI

 

SOCJOLOGIA POLITYKI I MARKETING POLITYCZNY

 

HISTORIA POLITYCZNA

 

POLITYKA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA

 

INNE

 

Wiodącym obszarem badawczym wyróżniającym ośrodek politologiczny UKSW na tle pozostałych jednostek zajmujących się naukowo politologią w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są zagadnienia związane z relacjami zachodzącymi między polityką i religią (w skali wewnątrzkrajowej i międzynarodowej). Są one poddawane od kilkunastu lat kompleksowej analizie politologiczno-socjologicznej w obrębie wszystkich podstawowych subdyscyplin politologicznych: teorii polityki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, myśli politycznej, socjologii polityki oraz polityk szczegółowych. Badania te mają charakter wieloczynnikowy i wieloaspektowy, czym wyróżniają się na tle badań tej problematyki prowadzonych w innych ośrodkach akademickich. W ostatnich kilku latach coraz bardziej wyraźna staje się perspektywa stworzenia własnej, oryginalnej metody badania relacji zachodzących między polityką a religią. Wyniki badań z omawianego zakresu (publikowane w prestiżowych wydawnictwach naukowych, niejednokrotnie nagradzane), a także rozległe plany badawcze (w tym przyznane granty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalają sądzić, że politologia UKSW ma szanse stać się w krótkim czasie ośrodkiem badawczym rozpoznawalnym w środowisku międzynarodowym w jeszcze większym zakresie niż obecnie. Coś, co może niezbyt fortunnie bywa określane mianem politologii religii, ma szansę stać się pozytywnym znakiem rozpoznawczym UKSW, przyczyniając się do budowy i wzmacniania prestiżu Uczelni.

Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że w polskiej politologii nasz Instytut rozpoznawany jest jako wiodący ośrodek teoretycznej refleksji nad przemianami polityczno-kulturowymi w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie ostatnich kilku dekad. Tematyce tej poświęcono w ostatnich kilku latach wiele badań i studiów prowadzonych w ramach Instytutu oraz we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (w tym granty Ministra Szkolnictwa Wyższego). Szczególną rolę w studiach środkowo-wschodnioeuropejskich odgrywają badania odnoszące się do kulturowych aspektów zarówno polityki wewnętrznej, jak i stosunków międzynarodowych w regionie.

Kolejny obszar badań naukowych, w ramach którego prowadzone są coraz bardziej pogłębione analizy teoretyczne stanowią kwestie związane z migracjami w Europie oraz ich kulturowymi uwarunkowaniami i konsekwencjami. Specyfika prowadzonych w Instytucie Politologii badań polega na rozłożeniu akcentów. Jednym z przykładów jest spojrzenie na migracje z perspektywy etycznej, godności osoby ludzkiej i praw człowieka. W prowadzonych do tej pory badaniach nad migracjami w IP UKSW dominował aspekt integracji imigrantów, zwłaszcza z krajów muzułmańskich. Specyfika naszej uczelni powoduje, że nasi pracownicy są dobrze przygotowani do badań nad integracją przybyszów z kultur, w których religia wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu tożsamości imigranta czy uchodźcy. Jednostką badawczą wspierającą ww. zamierzania naukowe jest Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (MZBM), który rozpoczął działalność z dniem 1 października 2011 r. Mieści się on w strukturze Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Tworzą go głównie pracownicy Instytutu Politologii i Instytutu Socjologii oraz Instytutu Nauk Historycznych i Prawa Kanonicznego UKSW.

Tym, co odróżnia Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW od innych ośrodków badawczych z nauk o polityce jest bardzo silnie rozwinięty obszar badań z zakresu tzw. miękkiej politologii, zwłaszcza myśli politycznej, aksjologii polityki oraz etyki politycznej.

 

 

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy