Antoni Dudek

Antoni Dudek

prof. dr hab. Antoni Dudek

 

profesor zwyczajny w: Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

 

e-mail: akdudek@interia.pl

 

CURRICULUM VITAE

2014 – profesor zwyczajny w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2011-2014 – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej UJ

2011 – członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej

2009 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP

2006-2010 – doradca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

2004 – habilitacja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

2000-2006 – naczelnik Wydziału Badań Naukowych w Instytucie Pamięci Narodowej

1995-2009 – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

1994 – praca doktorska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

1990 – praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

1989-1994 – asystent w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • Historia polityczna PRL i III Rzeczpospolitej
  • System partyjny III RP
  • Polityka zagraniczna Polski
  • Marketing polityczny
  • Służby specjalne w Polsce

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • Polityka polska po 1989 r.
  • Lewica w Polsce powojennej
  • Służby specjalne w Polsce

 

PUBLIKACJE

1. Monografie

Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, (wraz z G. Pytlem), „Aneks”, Londyn 1990.

Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (wraz z B. Bankowicz i J. Majchrowskim), t.  I, Kraków 1996.

Historia polityczna Polski 1989-2013, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

Historia polityczna świata  XX wieku, t. I 1900-1945, t. II 1945-2000, praca zbiorowa pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004.

Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011.

Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), (wraz z R. Gryzem), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003.

Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Wydawnictwo PiT, Kraków 1995.

Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, I wyd. Wydawnictwo GEO, Kraków 1997; II wyd. rozszerzone Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002.

PRL bez makijażu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008.

Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004. (II wyd. rozszerzone Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2014)

Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków 2000.

Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, (wraz ze Z. Zblewskim), Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.

Walki uliczne w PRL 1956-1989, (wraz z T. Marszałkowskim), I wyd. Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992; II wyd. rozszerzone Wydawnictwo GEO, Kraków 1999.

Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, (wraz z B. Bankowicz), Wydawnictwo PiT, Kraków 1996.

 

2. Hasła w słownikach i leksykonach

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. M. Łątkowska i in., Warszawa 2010.

Encyklopedia Politologii, t. II: Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Warszawa 2012. (hasło Instytut Pamięci Narodowej)

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, (praca zbior. pod red. J. Majchrowskiego), BGW, Warszawa  1994.

Leksykon historii XX wieku (wraz z B. i M. Bankowicz), Wydawnictwo GEO, Kraków 1996; II wyd. poprawione pt. Ilustrowany leksykon historii XX wieku, Wydawnictwo OPAL, Kraków 2000.

Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, (praca zbior. pod red. J. Skórzyńskiego i in.), tom 1,  Ośrodek KARTA, Warszawa 2000.

Słownik historii doktryn politycznych, (praca zbior. pod red. M. Jaskólskiego), tom 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.

Słownik historii XX wieku, (wraz z B. i M. Bankowicz), I wyd., Krakowski Instytut Wydawniczy, Kraków 1992; II wyd. rozszerzone, Krakowski Instytut Wydawniczy, Kraków 1993.

Słownik historii politycznej świata 1901-2005, (wraz z B. i M. Bankowicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Słownik pojęć współczesnych, red. A. Bullock i in., Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999, (kilkadziesiąt haseł  uzupełniających).

Słownik polityki (praca zbior. pod red. M. Bankowicza), I wyd., Wiedza Powszechna, Warszawa 1996; II wyd. rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.

 

3. Książkowe wybory źródeł i dokumentów, wstępy oraz redakcja prac zbiorowych

Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950-1952. Taktyka, strategia, metody, (współautor wraz z A. Paczkowskim), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2000.

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR – wybór z lat 1949-1970 (współautor wraz z A. Kochańskim i K. Persakiem),  Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000.

Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, (współautor wraz z B. Szlachtą), Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydawnictwo MSWiA, Warszawa 1998 , (autor wstępu oraz konsultant redakcji).

Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21-23 października 1999 r., tom 3  Dokumenty (współredaktor wraz z A. Friszke), Wydawnictwo Trio i ISP PAN, Warszawa 2002.

Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW, Kraków 2005 (Posłowie).

Stan wojenny w Polsce 1981-1983, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2003 (autor wstępu i redaktor pracy zbiorowej).

Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 – 31 XII 1982, wydawnictwo MSWiA i Oficyny Wydawniczej Rytm, Warszawa 1999, (autor wstępu oraz konsultant redakcji).

Świadectwa stanu wojennego, (współredaktor wraz z K. Madejem), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2001.

Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, wydawnictwo MSW, Warszawa 1996, (autor wstępu oraz konsultant redakcji).

 Wstęp [w:] Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004.

 Wstęp [w:] Wiktor Świetlik, Bronisław Komorowski. Pierwsza niezależna biografia, Warszawa 2010.

 Wstęp [w:] Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski, Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982, Kraków 2011.

 Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, tom I: Lipiec 1986 – maj 1989, Warszawa 2009, tom II: Czerwiec-grudzień 1989, Warszawa 2010,  autor wyboru, wstępu i opracowania.

 

4. Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

1989 – Das Ende des Kommunismus in Polen [w:] Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Ehrfahrugen der Vergangenheit und Perspektiven, red. B. Olschowsky, Oldenburg 2009.

Agonia PRL. Kalendarium wydarzeń 1988-1989, „Karta” 1999, nr 27. Tekst opublikowany również w wersji angielskiej pt. Death throes of the PRL [w:] The End of  Yalta. Breakthrough in Eastern Europe 1989/90, ed. Z. Gluza, Warsaw 1999.

 „Bez naruszenia podstawowych zasad”. Ekipa Wojciecha Jaruzelskiego wiosną 1988 roku [w:] „Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne”, red. A. Friszke, Warszawa 2003,

Czerwcowy przełom. Wybory 4 czerwca 1989 roku – kampania i wyniki, „Więź”, 2000, nr 6.

Das „polnische Jahr 1989” und der Streit um seine Interpretation [w:] “Errinerungsorte im Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven”, M. Weber, B. Olschowsky, I.A.Petransky, A. Pók, A. Przewoźnik (Hg.), Mṻnchen 2011.

Der Politische Umbruch von 1956 in Polen [w:] “Das internationale Krisenjahr 1956. Polen, Ungarn, Suez”, W. Heinemann, N. Wiggershaus (Hg.), München 1999.

Die Entwicklung der staatlichen Kirchenpolitik in Polen [w:] „Der Weg der katholischen Kirche in verschiedenen realsozialistichen Ländern in den Jahren 1945 bis 1948/49 – ein historischer Vergleich”, Berlin 1995.

Die polnische Geschichtsschreibung und die Erinnerung an die Volksrepublik Polen [w:] „Die Überlieferung de Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizeien in Polen und Deutschland nach 1989”, Agnes Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupre (Hg.), Essen 2004.

Decydujące miesiące. Polska, kwiecień – sierpień 1989 [w:] „Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21-23 października 1999 r.”, tom 1  Referaty, red. P. Machcewicz, Wydawnictwo Trio i ISP PAN, Warszawa 2002.

 Doktryny Kani i Jaruzelskiego. Uwagi na marginesie dyskusji o nieuchronności stanu wojennego w Polsce [w:] „Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje”, red. Jacek Kloczkowski, OMP, Kraków 2011.

Drogi do wolności. Drogi do wspólnej Europy 1945-2007, red. Jerzy Eisler, Warszawa 2008.

Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności” (1980-1981) [w:] „Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005”, red. A. Borowski, Warszawa 2005. Tekst opublikowany również w wersji angielskiej pt. The Carnival. The Story of 10-Milion-Strong Solidarity (1980-1981) [w:] „The Road to Independence. Solidarność 1980-2005”, ed.  A. Borowski,  Warsaw 2005.

Dzieje obozu solidarnościowego w III Rzeczpospolitej (1989-2005)  [w:] „Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005”, red. A. Borowski, Warszawa 2005. Tekst opublikowany również w wersji angielskiej pt. Freedom. Solidarity in the Third Republic of Poland (1989-2005) [w:] „The Road to Independence. Solidarność 1980-2005”, ed.  A. Borowski,  Warsaw 2005.

Funkcjonowanie systemu nomenklatury kadr PZPR na szczeblu wojewódzkim (1948-1980). Przykład Krakowa [w:] „Komunizm. Ideolologia, system, ludzie”,  red. T. Szarota, Warszawa 2001.

Gabinety III RP od Tadeusza Mazowieckiego do Włodzimierza Cimoszewicza [w:] „Polska  1989-1999: próba bilansu. Materiały z sesji naukowej, Szczecin 16 V 1999”, red. A. Kawecki i K. Kowalczyk, Szczecin 1999.

 Główne czynniki dynamizujące rozkład systemu realnego socjalizmu w Polsce lat 80. XX wieku [w:] „Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej”, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Kraków 2013.

Główne konflikty polityczne w Sejmie V kadencji [w:] „Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007”, red. J. Sokołowski i P. Poznański, Kraków 2008.

Grunwald w PRL [w:] „Grunwald – walka 600-lecia”, red. A. Chylak i M. Horodniczy, Warszawa 2010.

 Historia i polityka w Polsce po 1989 r. [w:] „Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP”, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011.

 IPN a współczesna polska historiografia [w:] „Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010”, red. A. Czyżewski i in., Łódź 2012.

 Jednym głosem. Wybory prezydenta PRL w lipcu 1989 [w:] „Więź”, 2003, nr 12.

 Kalendarium 1986-1989. Polska droga do demokracji [w:] „Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21-23 października 1999 r.”, tom 1  Referaty, red. P. Machcewicz, Wydawnictwo Trio i ISP PAN, Warszawa 2002.

Karnawał. Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności” (1980-1981) [w:] „Solidarność” – XX lat historii, praca zbiorowa pod red. A. Borowskiego i M. Łątkowskiej, Warszawa 2000.

Karnawał (1980-1981) [w:] Zaczęło się w Polsce 1939-1989, red. A. Niegowska, Warszawa 2009. [Wersja angielska The carnival (1980-1981) [w:] It all began in Poland, red. A. Niegowska, Warszawa 2009.]

 Kierownictwo PZPR wobec opozycji politycznej w drugiej połowie lat 80. [w:] „Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych”, praca zbior. pod red. K. Łabędzia i M. Mikołajczyk, Kraków 2001.

 Komitet Wojewódzki PZPR jako lokalny ośrodek władzy w latach 1949-1970 – na przykładzie Krakowa [w:] „Centrum władzy w Polsce 1948-1970”, ISP PAN, praca zbior. pod red. A. Paczkowskiego, Warszawa 2003.

 Kontrakt z buntem w tle,  „Arcana”, 2003, nr 5.

 Kościół i opozycja demokratyczna w Polsce (1976-1989) [w:] Kościół katolicki wczoraj i dziś, red. M. Drzonek i in., Szczecin 1998.

 Kościół katolicki w Polsce w 1956 r. [w:] „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, nr 3, Warszawa 1997.

Krajowa myśl antykomunistyczna w dobie Polski zniewolonej (1939-1989) [w:] Antykomunizm  po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000.

 Kryzys polityczny 1956 r. w Polsce, Zeszyty Naukowe „Zderzenia”, 1989, nr 3.

Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2007, nr 1 (11).

Krize komunistického systemu v Polsku v 80. Letech [w:] „Paměť a dějiny”, 2010, nr 3.

Krótkotrwała normalizacja w stosunkach Kościół-Państwo (1956-1957) [w:] „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, nr 1, Warszawa 1995.

Kwestia racji stanu w myśli politycznej polskiej prawicy okresu międzywojennego [w:] „Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Majchrowskiemu”, red. B. Szlachta, t. I, Kraków 2011.

Las autoridades comunistas en contra de la tercera peregrinación de Juan Pablo II a su Patria [w:] „Puerta hacia la libertad”.  III Peregninación de Juan Pablo II a Polonia, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Varsovia 2012.

 L’effondrement de la dictature communiste en Pologne [w:] “Communisme”, 2008, nr 93/94.

 L’esperienza rivoluzionaria del sindicato Libero e indipendente “Solidarość”: dalla nascita alla legge marziale [w:] “Sindacalismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella societa globale”,  Trimestrale Ottobre-dicembre 2010, nr 12.

 Lawirowanie. Ekipa Gierka wobec Kościoła katolickiego (1971-1978), „Więź”, 1999, nr 7.

Limitowana liberalizacja. Opozycja w planach aparatu władzy PRL w połowie lat 80, „Arcana”, 2003, nr 50.

O działaniach antykościelnych władz PRL w latach 1958-1966, „Chrześcijanin w Świecie”, 1994, nr 1.

Obóz Narodowo-Radykalny „Falanga”. Zarys programu i działalności, Zeszyty Naukowe „Zderzenia”, 1988, nr 1.

Obóz władzy w okresie stanu wojennego [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2002, nr 2.

Organy KC PZPR odpowiedzialne za kształtowanie i realizację polityki wobec Kościoła katolickiego (1948-1971) [w:] „Centrum władzy w Polsce 1948-1970. Raport z realizacji projektu w roku 1998”, ISP PAN, Warszawa 1999 (working paper).

 „Pierwsza władza”. Model nadzoru PZPR nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwem [w:] „Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy”, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2012.

 Pogotowie Patriotów Polskich 1923-1924, Zeszyty Naukowe „Zderzenia”, 1989, nr 4.

 Poland  [w:] A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989, ed. K. Persak i Ł. Kamiński, Warsaw 2005  (razem z A. Paczkowskim). Wersja niemiecka Polen [w:] Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944-1991, Göttingen 2009;  Polska [w:]  Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak i Ł. Kamiński, Warszawa 2010 (razem z A. Paczkowskim).

 Political Assessment of the Past in Poland  [w:] Europe and Latin America – Looking at Each Other?, ed. R. Stemplowski, Warsaw 2010.

Polityka władz PRL wobec Kościoła w latach 1956-1980 [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, praca zbiorowa pod red. P.Wójcika, Warszawa 1994.

Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego w l. 1945-1955, „Wiadomości Historyczne”, 1992, nr 5.

Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego – trwanie i zmiana [w:] Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003.

Polska XX wieku 1914-2003, red. M. Derwich, Bertelsmann Media &Wydawnictwo Dolnośląskie, red. M. Derwich,  Warszawa-Wrocław 2004.

Poślizg kontrolowany. Władze PRL wobec zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej [w:] „W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku”, red. A. Korejwo i in., Gdańsk 2009.

Pożegnanie z Wielkim Bratem. Ostatni rok w dziejach stosunków polsko-radzieckich (1991) [w:] „Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, red. K.Persak i in., Warszawa 2008.

PRL i Stolica Apostolska w latach 1971-1974 [w:] Społeczeństwo – Państwo – Kościół (1945-2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15-16 VI 2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk i A. Kubaj, Szczecin 2000.

Problem budownictwa sakralnego w stosunkach państwa z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce w latach 1957-1970, „Dzieje Najnowsze”, 1995, nr 1.

Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską  w latach 1971-1977,  „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 1999, nr 2.

Problem normalizacji stosunków między władzami PRL a Kościołem Rzymskokatolickim w latach 1970-1972, „Studia Historyczne”, 2001, nr 1 (172).

„Program Stowarzyszenia PAX. Realizm, koniunkturalizm czy utopia?” [w:] „Politeja” 2013, nr 3 (25).

Profesor Geremek – wyborny dyplomata, anachroniczny polityk [w:] Bronisław Geremek. Ojciec polskiego liberalizmu, red. P. Luty, Łódź 2010.

Próby dezintegracji Episkopatu w latach sześćdziesiątych, „Arka” 1994, nr 4.

Prymas Stefan Wyszyński wobec władz komunistycznych w latach 1956-1978 [w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych, red. Kazimierz Gurda i Tadeusz Gacia, Kielce 2001. Wersja skrócona [w:] „Obecni” nr 2 z 2001 r. i nr 3 z 2002 r.

Przebieg obchodów milenijnych w Polsce w latach 1966-1967 [w:] Zapomniany rok 1966. W XXX rocznicę obchodów Milenium Chrztu Polski,  praca zbior. pod red. L.Mażewskiego i W.Turka, Gdańsk 1996.

PZPR w ostatnich miesiącach istnienia (czerwiec 1989 – styczeń 1990) [w:] ”Wojna o akta. Studia i materiały źródłowe”, red. Stanisław Flis, IPN, Gdańsk 2011.

Rewolta grudniowa jako etap destrukcji systemu komunistycznego [w:] Grudzień przed Sierpniem. W XXV rocznicę wydarzeń grudniowych, praca zbior. pod red. L.Mażewskiego i W.Turka, Gdańsk 1996.

Rewolucja robotnicza i ruch narodowowyzwoleńczy [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo „Solidarności” po dwudziestu latach, red.  D. Gawin, Warszawa 2002.

Rewolucja Solidarności (1980-1981). Punkty zwrotne [w:] „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Poitycznych UJ”, 2010, nr 2(14).

Rok 1989 [w:] Kronika. 10 lat IPN, red. D. Koczwańska-Kalita, Warszawa 2010.

Rok 1989 w Polsce: źródła implozji systemu komunistycznego i punkty zwrotne [w:] „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej”, 2005, t. XIII.

Rola Instytutu Pamięci Narodowej w procesie rozliczeń z dziedzictwem dyktatury komunistycznej w Polsce [w:] „Qvo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009”, red. J. Kochanowski i M. Kuruś, Warszawa 2010.

Rola Kościoła katolickiego w pierwszej fazie transformacji ustrojowej Polski (1988-1989) [w:] „Państwo -Kościół – Europa: nowe wyzwania”, praca zbior. pod red. M. Drzonka i in., Szczecin 1999.

Rola „Solidarności” w procesie formowania elity politycznej III Rzeczypospolitej [w:] „Solidarność dwadzieścia lat później”, praca zbiorowa aut. R. Baeckera i in., Kraków 2001.

Rosja, rok 1917, „Wiadomości Historyczne”, 1998, nr 4.

Ruch synarchiczny w Polsce – program i działalność, „Studia Historyczne” 1994, nr 2.

Rządy postsolidarnościowe (grudzień 1990 – wrzesień 1993) [w:] „Dziesięciolecie Polski Niepodległej”, red. W. Kuczyński, Warszawa 2001.

 „Solidarność” w poszukiwaniu metody walki w stanie wojennym [w:] „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu, praca zbior. pod red. L.Mażewskiego i W.Turka, Gdańsk 1995.

„Solidarność”: rewolucyjny ruch społeczny czy powstanie narodowe? [w:] „Między irredentą, lojalnością a kolaboracją”, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2001.

Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku [w:] „Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów”, red. S.M. Nowinowski i in., Łódź 2008.

Sprawa biskupa Kaczmarka, „Arka” 1994, nr 3.

Stabilizacja systemu demokratycznego: wybory parlamentarne 1997 w Polsce [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, 2001, nr 1.

 Stosunki Państwo-Kościół w l. 1945-1956 [w:] Elity władzy a struktura społeczna w Polsce w latach 1944-1956, praca zbior. pod red. P.Wójcika, Warszawa 1992.

 Strajki 1988 roku a relacje polsko-radzieckie w schyłkowym okresie rządów Jaruzelskiego [w:] „Zarejestrujcie nam Solidarność! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie”, red. A. Kubaj i M. Maciejowski, Szczecin 2009.

 The Consequences of the System Transformation of 1989 in Poland [w:] “Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History”, 2014, nr 3.

 Tożsamość Instytutu Pamięci Narodowej [w:] „Konserwatyzm – Państwo – Pokolenie. Tom konferencyjny – pamięci Tomasza Merty”,  red. M. Cichocki, Warszawa 2013.

Ugrupowania wiejskie w systemie partyjnym III Rzeczpospolitej [w:] „Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność”, red. B. Fedyszak-Radziejowska, Warszawa 2010.

Usunięcie religii ze szkół 1958-1961, „Więź” 1994, nr 11.

Uwagi na temat zasad przygotowania <<Słownika duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego i sióstr zakonnych represjonowanych w Polsce w okresie rządów komunistycznych>> [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w l. 1945-1989 – problemy metodologiczne, red. J. Myszor, Warszawa 2000.

Walka z Kościołem 1958-1966, „Więź” 1991, cz.I nr 4, cz.II nr 5 (wraz z T. Marszałkowskim).

Wojciech Wasiutyński (1910-1994), „Arcana” 1995, nr 1.

 Wolność. „Solidarność” w III Rzeczypospolitej (1989-2000) [w:] „Solidarność” – XX lat historii”, praca zbiorowa pod red. A. Borowskiego i M. Łątkowskiej, Warszawa 2000.

Wybory parlamentarne 1991, „Arcana” 1997, nr 2.

Wybory prezydenckie 1995 w Polsce, „Ad Meritum”, 1996, nr 3.

Wybrane czynniki historyczne wpływające na politykę władz PRL [w:] „Polityka czy propaganda. PRL wobec historii”, red. P. Skibiński i T. Wiścicki, Warszawa 2009.

Wygaszanie sojuszu. Relacje między władzami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1988-1989 [w:] „Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989)”,  t. IV, red. J. Gmitruk i E. Leniart, Warszawa 2010.

Wyprowadzanie sztandaru. Ostatnie miesiące PZPR (wrzesień 1989 – styczeń 1990), „Arcana”,  2003, nr 6.

Zakończenie [w:] Zaczęło się w Polsce 1939-1989, red. A. Niegowska, Warszawa 2009 [Wersja angielska In conclusion… [w:] It all began in Poland, red. A. Niegowska, Warszawa 2009.]

ZSRR wobec powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki i in., Kraków 2009.

 

5.  Publikacje dokumentów

„Bez pomocy nie damy rady”. Notatki gen. W. Anoszkina z rozmowy W.G. Kulikowa z W. Jaruzelskim w dniu 9 grudnia 1981 r. [w:] „Biuletyn IPN”, 2009, nr 12(107)

O rząd Kiszczaka. Posiedzenie Prezydium OKP z 1 VIII 1989 r. [w:] „Arcana”  1999, nr 28.

Przyczynek do genezy okrągłego stołu. Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR  z 21 VIII 1988 r. [w:] „Arcana” 1999,  nr 30.

„Robić trzeba rząd z panami, a nie lokajami…” (Prezydium OKP i Biuro Polityczne KC PZPR w VIII 1989 r.) [w:] „Arcana” 2000, nr 31.

Rok 1989 w moskiewskich szyfrogramach, „Biuletyn IPN”, 2004, nr 4(39).

Scenariusz Kuronia [w:] „Biuletyn IPN”, 2004, nr 8-9 (43-44).

Sutanny w służbie PRL, „Karta”, 1999, nr 25.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy