Andrzej Rudowski

 

dr hab. Andrzej Rudowski

prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

e-mail: a.rudowski@uksw.edu.pl

 

 

CURRICULUM VITAE

2020 – prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

2020 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

2019-2020 – wicedyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2012-2019 – wicedyrektor Instytutu Politologii UKSW

2010 – adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2009 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

1999 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

1999 – praca magisterska obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • systemy partyjne w Europie i Polsce
 • systemy polityczne w Europie i Polsce
 • systemy wyborcze w Europie i Polsce
 • szkolnictwo wyznaniowe

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Nauki polityczne wobec przemian polskiej sceny politycznej – konwersatorium
 • Kampania wyborcza – symulacje gry politycznej – ćwiczenia
 • Partie i systemy partyjne – ćwiczenia, konwersatorium
 • Polityczne status quo w wybranych państwach świata – konwersatorium
 • Praktyki zawodowe – organizacja i opieka
 • Systemy polityczne państw europejskich – konwersatorium
 • Systemy polityczne i partyjne – ćwiczenia
 • System polityczny RP – ćwiczenia, konwersatorium
 • Współczesne systemy polityczne – ćwiczenia
 • Partie i systemy partyjne – ćwiczenia, konwersatorium

 

PUBLIKACJE

Monografie:

Rudowski A., Zenderowski R., Integracja europejska. Geneza, funkcjonowanie, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002. Rozdziały 4,5, ss. 24.

Redakcja prac zbiorowych:

Rudowski A., Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Dlaczego politologia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012 (w druku).

Rudowski A., Zenderowski R. (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 441 (książka otrzymała nagrodę dziennikarzy w ramach XIII Dni Książki Naukowej w Poznaniu).

Dylus A., Rudowski A., Zaborski M. (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, ss. 224.

Artykuły w pracach zbiorowych:

Rudowski A., Szkoła katolicka jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w: Stępkowski D.  (red.), Edukacja w systemach politycznych, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012

Rudowski A., Etyka jako „siła bezsilnych”. Wybrane świadectwa i świadkowie skuteczności wartości moralnych w życiu publicznym i politycznym w XX wieku, w: Sowiński S. (red.), Etyka w życiu publicznym, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Rudowski A., Szkoła katolicka jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,w: Stępkowski D.  (red.), Edukacja w systemach politycznych, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012

Rudowski A., Nauczanie religii w szkole publicznej – kształtowanie się polskiego modelu na tle sporów społeczno-politycznych, w: Burgoński P., Sowiński S. (red.), Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Księgarnia Św. Jacka, Kraków 2009, s. 259-276

Rudowski A., Integracja ekonomiczna – etyczne cele działalności gospodarczej, w: Wolski K. (red.), Integracja Europejska z perspektywy chrześcijańskiej, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków 2002, s. 20-37

Artykuły i recenzje w czasopismach:

Rudowski A., O uczciwe państwo!, „Magazyn Samorządowy” nr 2 (79) 1999, s. 13

Rudowski A. (rec.), Aniela Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Warszawa „Saeculum Christianum” nr 2 1998, s. 242-243

Recenzje wydawnicze książek i tłumaczenia:

N. Hayoz, Lokalne rządzenie czy/i lokalne sympatie?, w: Dylus A., Rudowski A., Zaborski M. (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s. 13-20.

H. A. Hoffschulte, Jak zwalczać korupcję? Doświadczenia niemieckiego samorządu lokalnego, w: Dylus A., Rudowski A., Zaborski M. (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s. 20-35.

W. Thaa, Kryzys postnacjonalizmu: przypadek Niemiec, w: Mazurkiewicz P., Sowiński S., Religia – tożsamość – Europa, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 33-46.

 

PROJEKTY BADAWCZE

Badania własne:

2008 – System wyborczy versus podziały socjopolityczne w Polsce

2007 – Kształt i rola zaplecza parlamentarnego rządu w warunkach polskiego systemu politycznego po roku 1989

2006 – Analiza porównawcza systemów partyjnych Republiki Czeskiej i Polski

2005 – Dyskusja wokół ordynacji wyborczej w III Rzeczypospolitej

2004 – Analiza marketingowa kampanii przed referendum akcesyjnym

Inne projekty badawcze:

2011 – Projekt badawczy Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. Innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu, w ramach: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” (uczestnik projektu)

2002-2003 – Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy Kirche und Erzierung in Europa, realizowany przez  Uniwersytet Eich staett w latach 2002-03 (uczestnik projektu)

2001 – Projekt badawczo-dydaktyczny Agroszlak Europa, realizowany przez Instytut Lecha Wałęsy (uczestnik projektu)

 

FUNKCJE

 • Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Strategie antykryzysowe” wydawanego przez Fundację Porozumienie Społeczne – http://www.strategieantykryzysowe.pl/czasopismem.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy