Andrzej Gąsowski

dr hab. Andrzej Gąsowski

 

dr hab. Andrzej Gąsowski, prof. UKSW

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Zakład Stosunków Międzynarodowych

e-mail:  a.gasowski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2012  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, profesor UKSW

2008– 2012 – I Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli

2008 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Temat pracy: Uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Południowej Afryki. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.

2004-2012 –  Akademia  Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Administracji, Nauk Politycznych

2006 -2007 – I Radca ds. politycznych, Ambasada RP w Addis Abebie, p.o. Ambasadora RP

2002–2004 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie,  Katedra Stosunków Międzynarodowych

1996–2002 – Radca Handlowy w RPA i krajach SADC

1993-1995 – Zastępca Dyrektora FDPA (Foundation for the Development of Polish Agriculture), przewodniczący ekspertów ds. Integracji Europejskiej przy MRiGŻ

1992-1993  – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odpowiedzialny a współpracę zagraniczną, wcześniej Dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą  MRiGŻ

1990 – praca habilitacyjna  złożona i obroniona na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. Temat rozprawy: Zmienność  porażenia pszenicy przez rdzę brunatną (Puccinia recondita f.sp. tritici.  Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agrotechniki-hodowli odpornościowej.

1982 – praca doktorska obroniona na Wydziale Rolniczym SGGW Warszawie. Temat pracy: Porównanie wartości użytkowej mieszańców  pojedynczych i trój liniowych pszenicy ozimej. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk rolniczych.

1975-1992  – Pracownik dydaktyczno – naukowy  SGGW

1972-1974- Pracownik naukowy IHAR, Gorzów Wlkp.

1972 – praca magisterska  obroniona na Wydziale Rolniczym SGGW  Warszawie. Temat pracy: Zastosowanie metody powierzchni reakcji stopnia drugiego do badania efektywności nawożenia mineralnego pod jęczmień jary. Uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier rolnictwa.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • bezpieczeństwo żywnościowe
 • problematyka afrykanistyczna
 • współpraca rozwojowa
 • kształtowanie polityki naukowej Unii Europejskiej

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Współpraca rozwojowa w Afryce Subsaharyjskiej – konwersatorium międzywydziałowe
 • Wstęp do dyplomacji – konwersatorium
 • Protokół dyplomatyczny – konwersatorium
 • Bezpieczeństwo żywnościowe – wykłady, konwersatorium
 • Współczesne systemy polityczne – wykłady
 • Współczesna Afryka. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze – konwersatorium
 • Seminaria licencjackie

 

PUBLIKACJE

Książki:

„RPA” – Historia Państw Świata w XX Wieku – Wydawnictwo Trio, Warszawa  2006, stron 471.

Artykuły w pracach zbiorowych:

Gąsowski  A., „Zagrożenia dla Polski widziane z perspektywy brukselskiej”, w red. Panecki T., Marciniak M., „Zagrożenia niemilitarne bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku”, Pułtusk 2015.

Gąsowski  A. „Bezpieczeństwo żywnościowe świata” w „Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa”, red. Sułkowski Stanisław, Brzeziński Michał , Elipsa, Warszawa 2014, str.118-129.

Gąsowski A., „Problem bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej” , w: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne. Żukowski A. (red.) 2014 Seria „Forum Politologiczne”, T. 16, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn, s. 209-234.

Gąsowski  A. „Formalne uwarunkowania relacji Unia Europejska – Afryka”, [w:] Afryka między tradycją a współczesnością tom1 Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie.  red. Rafał Wiśniewski, Arkadiusz Żukowski, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa 2013, s. 127-139.

Gąsowski  A. „Mocarstwowość w polityce zagranicznej RPA?” w  „„Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”” Forum Politologiczne, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2012, stron 29.

Gąsowski  A. „Bogaci – Biednym? Unia Europejska a Afryka”,  w „Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce” red. Arkadiusz Żukowski,  Forum Politologiczne tom 12, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, str. 233-268.

Gąsowski  A. „Problematyka odmian genetycznie modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna”, w „Strategie rozwoju Unii Europejskiej”  red. Janusz Adamowski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Katedra Europeistyki, Oficyna ASPRA-JR, Warszawa 2010, str. 603-645.

Gąsowski A.,   „Wpływ globalizacji na kondycję gospodarek regionalnych na przykładzie Republiki Południowej Afryki”   w: Kierunki Rozwoju Gospodarczego w dobie globalizacji, red. Wacław Stankiewicz i inni, PWSBiA, 2006, s. 59-79.

Gąsowski A., “Sytuacja  gospodarcza i polityczna w Południowej Afryce – 10 lat po pierwszych demokratycznych wyborach””  w:  South Africa – Poland.        Commemorating 10th Anniversary of South Africa. Jagiellonian University. (ed. Andrzej Kapiszewski), May 20, 2004, str. 33-89.

Gąsowski A., „Konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską, WTO” w „Elementy Ekonomii Rynkowej w Gospodarce Rolno-Żywnościowej” , red. Karola Kukuły i Jana Siekierskiego.PHARE-FAPA-MSDR, Kraków 1995, str 71-80,

Artykuły w czasopismach:

Gąsowski A., „Testament Nelsona Mandeli”,  Rzeczpospolita nr 285 (9709), 7-8 grudnia 2013, s. A10-A11.

Gąsowski A.,  „Kształtowanie legislacji Unii Europejskiej na przykładzie problematyki GMO”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98 (2012), s. 5-21.

Gąsowski A., „Nauka polska na tle Unii Europejskiej pięć lat po akcesji”, Roczniki Nauk Politycznych, Rocznik nr 11, Nr 12,  Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2009, str. 135- 167.

Chyłek E.K., A. Gąsowski „Ocena udziału Polski w badaniach naukowych i implementacji ich wyników w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, Pamiętnik Puławski, 151/I, Puławy 2008, str 59-90.

Gąsowski A.,  „Etiopia weszła w drugie Milenium”, Problemy Rozwoju Turystyki Edukacyjno-Kulturowej w Polsce i na Świecie. Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie, tom XI, 2008, str 359-370.

Gąsowski A.,   „Bankier Kenii oskarżony o nepotyzm”, Najwyższy Czas nr 13/2006, str VIII.

Gąsowski A.,  „Globalizacja a przemiany na kontynencie afrykańskim”, Zeszyty PWSBiA, 2004/5, str 239-263

Gąsowski A.,  „ Organizacja Narodów Zjednoczonych a kraje rozwijające się na przykładzie Afryki” PWSBiA, 23-24 marca 2004, stron 26.

Gąsowski A.,  “Odpowiedź dużych firm RPA na procesy globalizacji”. Zeszyty Naukowe WSZiM, No2(14).2003 str 155-166.

Gąsowski A.,   „Kontakty gospodarcze między Polską a krajami południa Afryki” w  „Polish Export Review”, Edition Nr 6, 2002, str. 48-53.

Gąsowski A.,  „Infrastruktura transportowa w krajach SADC”, „Spedycja i Transport”, nr 11/2000, str. 6-13.

Gąsowski A.,  „Namibia. Kraj, gospodarka, warunki handlu i prowadzenia biznesu, Informator biznesmena” Rynki Zagraniczne nr 31/1999,

Gąsowski A.,  „Integrację czas zacząć”, „Obserwator ” nr 5/1999, str. 6-7.

Gąsowski A.,  „RPA – Konkurencja w skali globalnej”, „Rynki Zagraniczne” 7-8.04.1998.

Gąsowski A.,  „Republika Południowej Afryki – Informator biznesmena” „Rynki Zagraniczne” nr 49/1997.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2015 – Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej

 

FUNKCJE

——

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne – członek (od 2011 roku)

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy